Apocalipsis 17

1Nu che tucu lu achi bee ángele enu nzene tucu lu achi bee copa ze'e, tucu bee ángele cua' ube'ta ni'lua: ―Utee ca'a para nú lubea lulu castiya nú ati' una'a huexe enu nzucu equie inza añi. 2Li'inchu unganchu stu'u bee arre lu iliulabe, tucu nú rri'i tucu bene enu rte'niqui stucu bene, scua uzequienulanchu ye bee bene lu iliulabe equie cuenda' eluhuexe nú rri'inchu. 3Che equie cuenda' Espíritu Santo unguya' ángele cua' li'á lu yuu achi, ze'e ulañia tucu una'a enu nchiucu' equie tucu monstruo neluu nu diqui tetsu' monstruo ze'e nequie huaxi bee bedichia' chi'qui' nú rni contra Diose, nzucu achi lluca equieí nu chi'i arta equieí. 4Nu una'a ze'e nutunchu tucu laquie nú morado neluu, nu nzuche'nchu puro oro nu cuna bee quiee nú ñia rnaa nu perla nú huaxi seca, nu nzenenchu tucu copa de oro nú achee nu'huaxi beenú necha neca nu necha naa rri'inchu. 5Nu tequienchu nequie tucu letrero nú lecati ri'i beya' xi rni, nu rni bee letra ze'e: “Babilonia, eyeche llenecua' neca na' bee una'a huexe nu na' ye beenú necha neca rri'i bee bene lu iliulabe.” 6Che ulañia nú xuchi' una'a ze'e equie cuenda' rene' bee bene' Diose, nu equie cuenda' bee bene enu unguti enu udixiule'e stichia' Jesucristo. Nu chiqui' uyanu arquia chenu ulañia bee nucua'. 7Che uni ángele ze'e lua: ―¿Xinu chiqui' nzenu arqui'lu? Li'á ixiule'a lulu xi rni equie cuenda' una'a enu ulañi'lu nu cuna equie cuenda' monstruo enu nchiucu'nchu equie, nu nzucu achi lluca equie nu chi'i arta equieí. 8Monstruo ze'e enu ulañi'lu, nehuañi nze'e hasta hua'tu, pero nee la nehuañia'í, pero enta bichia nú chiu'u zecaí liñi i'chiu llene nú aquie nu leca' rqui', ante nú atilií. Nu bee bene enu nucua'a lu yuu iliulabe, bee enu la nzucu ichi nombre' lu libro nú rliqui' elunehuañi' bee bene desde chenu uquixie iliulabe, chenu arqui' beei chenu lañi' beei monstruo ze'e enu uhuañi hua'tu nula nehuañia'í nee, nu enta bichia nú huañi zecaí. 9Ca'a rqui'ña nú lu'cu bee bene elliebacu'. Achi lluca equie monstruo ze'e neca achi dañi nú nzucu una'a ze'e equie. 10Nu le'ca necane achi bee arre. Nu ayu' bee arre ze'e udetela nú unibiya' beei, nu enu neca arre xu'cu nze'e neca enu rnibiya' nee. Nu cheelá nibiya' enu neca arre achi, pero la nibiya' nze'e huaxi tiembu. 11Nu monstruo enu uhuañi hasta hua'tu nu la nehuañia' nee, monstruo cua' aca arre xunu, pero tucu lu achi bee arre cua' aca arre xunu, chequie chu zeca monstruo cua' castiya nú leca xunga laxu. 12’Lu chi'i arta equie monstruo nú ulañi'lu ze'e neca lu chi'i arre bee enu lasca' nibiya'. Pero chenu nibiya' bee arre ze'e, la nibiya' nze'e huaxi tiembu cuna monstruo ze'e. 13Nu lu ye chi'i bee arre cua' aca tucunecatse beei nu dete' cuenda beei elu usticia cuna elurnibiya' nú rlu'cu beei lu monstruo cua'. 14Nu liunu bee nucua' Cordero' Diose, pero ri'i Cordero ana lubeei, xne li'inu necanu enu rnibiya' lu ye bee enu rnibiya' nu li'inu necanu arre lu ye bee arre. Nu bee bene enu nzu chu' Cordero ze'e, li'ibeella neca beella enu uri'i caso Stichia' Diose. Nu bee bene ze'e neca bee bene'nu bee enu neli nzenala inziu' Diose. 15Le'ca uni ángele ze'e lua: ―Bee inza nú ulañi'lu elu nzucu una'a huexe, nucua' neca ye clasia' bee bene, enu rni urene urene bee dialu, bee bene ye bee luhuare, bee bene diqui lu iliulabe. 16Nu monstruo nu cuna lu chi'i arta equieí nú ulañi'lu neca bee arre enu lee lu una'a huexe ze'e, nu tsana' arqui' bee nucua' li'inchu, nu tsa'na e'cuetubeei li'inchu, nu acubeei be'la'nchu, nu tsiqui'beei li'inchu para nú laxu linchu. 17Diose dete' elliebacu' lu chi'i bee arre cua' para nú ri'ibeei tucu nú niarqui' Diose, nu dete' cuenda beei elurnibiya' nú rlu'cu beei lu monstruo cua', hasta nú yalu tucu nú uni Diose. 18Nu una'a enu ulañi'lu, li'inchu necanchu eyeche llene nú rnibiya' lubee arre iliulabe.

will be added

X\