Apocalipsis 16

1Che ubenea tucu chi fuerte nú uni desde liñi indu lu achi bee ángele ze'e: ―Uquia ti'chiahua castiya' Diose nú nu' liñi achi bee copa cua' lu iliulabe. 2Che uya ti'chia ángele rluti nú nu' liñi copa'nu luyuu iliulabe. Nu ye bee bene enu nequie seña' monstruo ze'e nu ulu'cu ula'na lu imagen'í, uchiu'u bee bechu' nú ruchu cuerpo' bee bene ze'e, nu necha rnae nu chiqui' rcue. 3Nu ángele rrucu uti'chianu nú nu' liñi copa'nu lu inzatu'. Nu che inza ze'e ungae rene nú rna xi rna rene' benenguti, nu ye bee nañi enu nehuañi nu' lu inzatu' unguti. 4Chequie uti'chia ángele rriuna nú nu' liñi copa'nu lubee inza re'cu cuna elu rliñi bee inza, nu unga bee inza ze'e rene. 5Chequie ubenea nú uni ángele enu rnibiya' lubee inza: ―Diose chiqui' neli rri'ilu elu ustichia'lu tucu nú necane, li'ilu enu la lu'cu ni'tucu dula, nu li'ilu necalu Diose hasta hua'tu nu hasta nee. 6Xne bee bene iliulabecua' unguuti beei bee bene'lu, nu bee profeta'lu nu uri'chia rene' beella, enze'e uri'ilu scua para nú hue'beei rene, ¡nu scua riala nú aca beei! 7Nu le'ca enza ru'u ecu'cu ubenea tucu chi nú uni: ―Neli nú rri'ilu Diose, xne li'ilu rlu'culu ye poder. Nu neli rri'ilu elu usticia'lu tucu nú rialane. 8Nu ángele tacu uti'chia nú nu' liñi copa' lubichia, nu che ulu'cu bichia poder para nú utsiqui' bichia bee bene xi siqui' quii. 9Nu ye beei ubiquibeei lunú chiqui' nelee bichia pero ni' scua lá tsana' arqui'beei stulabeei, nu lá nibeei bedichia' nze'ca lu Diose, a'la unibeei bedichia' chi'qui' lunu, lunú nehuana seca beei, nu li'inu rnibiya'nu. 10Chequie ángele ayu' ze'e uti'chia nú nu' liñi copa'nu elu nzu monstruo enu rnibiya', nu che ucabelí luyuu iliulabe nu hasta udacuquie' bee bene ze'e lu'chibeei equie nú chiqui' nehuana seca beei. 11Pero ni' scua lá tsana' arqui'beei lunú necha rri'i beei, sino que equie nú chiqui' nehuana ulle'ca beei nú uricu bechu' cuerpo' beei, a'la unibeei bedichia' chi'qui' lu Diose enu nzucu liñibe. 12Ángele xu'cu uti'chianu nú nu' liñi copa'nu lu inza re'cu llene nú lee Eufrates nu che ubichi inza re'cu ze'e para nú aca dete bee arre enu nze'ta enza rliñi bichia. 13Che ulañia nú uchiu'u ru'u dragón cuna ru'u monstruo nu ru'u profeta enu sequienu arqui' bee bene, nu uchiu'u chuna espíritu nú necha rnaa xi rnaa huaa. 14Yuna espíritucua' neca espíritu' beze'lu, nu rri'i bee espíritucua' milagro nu nza bee espíritu cua' lu ye bee arre iliulabe para nú quiete'sa'beei bee arre nu che liunu beei Diose enu rlu'cu ye poder, bichia nú ri'i Diose ana lu ye bee nucua'. 15Chequie uni Jesucristo: “Li'á nia luhua nú tu'natsia riña, tucu nú tu'natsia rriña huana'. Nu chiqui' ñia neca lu cuenda' bene enu nzu tsiñala nzuquie li'á chenu riña para nú la tu'lla xi rtu' tucu bene chenu rlañi' bene li'illa nú e'cuetulla.” 16Chequie uquiete'sa' espíritu nú necha rri'i ze'e ye bee arre enu nucua'a luyuu iliulabe tucu luhuare nú lee Armagedón dialu hebreo. 17Nu chequie chu uti'chia ángele achi ze'e nú nu' liñi copa'nu enza lu bi, nu desde liñi indu nú nzucu liñibe elu nzucu enu rnibiya' ubene tucu chi fuerte enu uni: ―Uyalula tucu nú nzu nú aca. 18Chequie uya'la lee, nu chiqui' ullichi nú unguchu beziu', nu unga tucu xuu nú chiqui' fuerte, tucu xuu nú lasca'li aca desde chenu uquixie nucua'a bee bene lu iliulabe, xne xuu cua' neca nú chiqui' máse fuerte unga. 19Nu che ule'e eyeche llene ze'e chuna pedazo nu uluquie ye bee eyeche lu iliulabe. Nu lá zañi' Diose eyeche llene Babilonia para nú chiqui' fuerte dete'nu castiya lubee bene ze'e. 20Nu che unitilu ye bee dañi cuna yuu nú netse labe inzatu'. 21Le'ca ulaca quiu quiee equie bee bene iliulabe nu cada tucu quiu quiee ze'e nzi'i tucu cuarenta kilo, nu che uni bee bene bedichia' chi'qui' lu Diose, equie cuenda' nú nehuana ulle'cabeei nú chiqui' ulaca quiuquiee cua'.

will be added

X\