Apocalipsis 15

1Luze'elá ulañia stucu seña nú llene liñibe, tucu seña nú chiqui' uyanu arquia: Ulañia achi bee ángele cuna achi bee castiya nú chiqui' nehuana zeca bee bene, scua neca bee último castiya nú zeca bee bene xne cuna bee nucua' utsa'alu Diose castiya nú zeca bee bene. 2Le'ca ulañia tucu inzatu' nú rna xi rna huana, nú nucha quii. Nu equie ze'e nucua'a bee bene enu la lu'cu ula'na lu monstruo, cuna lu imagen'í nu cuna numero nú neca nombre'í. Nu nzene beella arpa nú udete' Diose lubeella nucua'a beella ze'e. 3Nu ungula beella canto nú ungula Moisés enu neca bene' Diose nu cuna nú neca canto' Cordero' Diose, canto ze'e rni: Chiqui' llene nu ñia neca luye nú uri'ilu, Li'ilu necalu Diose'ru enu rlu'cu ye poder. Ye nú rri'ilu neca nze'cae, nu neli neca inziu'lu, nu li'ilu rnibiya'lu luye bee bene iliulabe. 4¿Ta bee bene enu la lliqui li'ilu? ¿Nu ta bee bene enu la nii bedichia' nze'ca lucuenda'lu, li'ilu enu neca Diose'ru? Tucutsia li'ilu necalu enu la lu'cu dula, nu ye bee bene iliulabe enta lu'cu ula'na lulu, xne ulañila' bee bene nú neli neca nú rri'ilu. Uni canto nú ungula beella lu Diose. 5Chenu ulaxu nú ulañia bee nucua', che ulañia nú uya'la liñi indu' Diose liñibe elu nzucu santuario. 6Nu liñi indu ze'e uchiu'u achi bee ángele bee enu nuya' achi bee castiya nú nehuana zeca bee bene. Nu nutu beella laquie niquichi nú rulusiqui', nu nu' sinchiu nú necache' oro latsa bee ángele ze'e. 7Chequie tucu lu tacu bee enu nehuañi nucua'a elu nzucu Diose, udete' bee nucua' lu cada tucu bee ángele tucu copa de oro nú achechicu nu'che' castiya nú dete' Diose lubee bene. Nu li'inu necanu enu nehuañi diqui tiembu. 8Nu ache liñi indu ze'e uyu'u llene lunú reca poder' Diose rri'i, nu rulusiqui' lunú neca poder'nu. Nu lecati uyu'u liñi indu ze'e hasta nú laxu za' achi castiya nú dete' Diose lubee bene, castiya nú nuya' achi bee ángele ze'e liñi bee copa.

will be added

X\