Apocalipsis 13

1Chequie utsuli dragón ze'e ru'u inzatu', nu che ulañia nú uchiu'u tucu nañi enu necha rnaa lu inzatu', nu monstruo leeí nu achi lluca equieí, nu chi'i arta equieí nu cada arta equieí nzucu tucu corona, nu equie achi lluca equieí nequie tucu bedichia' chi'qui' nú rni contra Diose. 2Nu monstruo enu ulañia rnaa xi rnaa bichitu', pero cuchiu'í rnaa xi rnaa cuchiu' oso nu ru'í rnaa xi rnaa ru'u bichiee. Chequie dragón enu uya taxu ru'u inzatu', nze'e udete' poder lu monstruo para nú nibiya'í. 3Chequie tucu lluca equie monstruo ze'e ulañia nú chiqui' fuerte nedi'qui nu rnae xi rna nu atií, pero uyeca'í nu ye bee bene iliulabe nzenu arqui', nu uyanala beella monstruo ze'e. 4Nu che ulu'cu bee bene ula'na lu dragón enu udete' poder lu monstruo, nu le'ca ulu'cu beella ula'na lu monstruo, nu unibeella: ―¿Lecati neca tucu nú neca monstruo cua', nu lecati aca liunu nucua'? 5Nu le'ca ulu'cu monstruo ze'e permiso nú uzucu' ayaí li'í, nu unií bedichia' nú necha neca contra Diose. Nu ulu'cuí poder nú unibiya'í diqui cuarenta y dos guu. 6Nu scua unií bedichia' nú necha neca contra Diose, cuna lunú leenu nu cuna lu Santuario'nu, nu cuna luye bee enu nucua'a liñibe. 7Nu le'ca unguti' monstruo ze'e permiso nú liunuí bee bene' Diose nu ri'i ana lubeella. Nu le'ca ulu'cuí poder para nú nibiyaí lu yebee bene, cuna lubee bene enu rni yelu clasia' dialu, nu lubee bene ye bee eyeche, nu lu yebee nación. 8Nu bee bene iliulabe lu'cu ula'na lu monstruo cua' bee enu la nequie nombre' lu libro nú rliqui' elunehuañi hasta ante nú quixie iliulabe, lu libro' Cordero enu unguti lu cruse, equie cuenda' bee bene. 9Bee bene enu niarqui' yene', ubene'hua. 10Bee bene enu si'quisa' ni'cu' le'ca rqui'ña nú cha nze'e ni'cu', nu bene enu ruuti bene cuna espada cuna espada ati nze'e. Enze'e bee bene' Diose rqui'ña nú riqui' beella lunú nzeli arqui' beella Diose, nu la llaca' beella lunú nzeli arqui' beella li'inu. 11Luze'elá ulañia stucu monstruo enu uchiu'u lu yuu iliulabe. Nzucu chiucu arta equieí nu xi rna arta equie sanchi rna arta equieí pero chií enta xi enta chi dragón 12Nu tucu nú rlu'cu monstruo rluti enu uchiu'u lu inzatu' poder, le'ca mismo poder' monstruo enu uchiu'u lu inzatu' rlu'cuí, nu equie cuenda' poder cua' ulu'cu bee bene iliulabe ula'na lu monstro enu uchiu'u lu inzatu', monstruo enu uyeca' lunú unganedi'qui enu yamero ati. 13Nu monstruo enu uchiu'u luyuu iliulabe le'ca rri'i milagro nú chiqui' llene, hasta nú rnibiya'í nú laca quii enza liñibe hasta luyuu iliulabe ante lubee bene iliulabe. 14Scua uzequienuí bee bene iliulabe equie milagro nú uri'í ante lu monstruo enu uchiu'u lu inzatu', nu unibiya' monstruo enu uchiu'u lu iliulabe nú reche' bee bene imagen' monstruo ze'e enu uchiu'u lu inzatu', monstruo enu né ati añinzuca nú udi'quií cuna espada. 15Nu monstruo enu uchiu'u luyuu iliulabe ulu'cuí poder para nú dete'í elunehuañi' imagen' monstruo enu ureche' bee bene enu uchiu'u lu inzatu', para nú nii monstruo cua' nu nibiya'í nú ati ye bee enu la lu'cu ula'na luí. 16Le'ca unibiya'í lu monstruo enu uchiu'u luyuu iliulabe cuna lu ye bee bene, lubee bene uxu, cuna lubee endu' lla'na, cuna lubee bene xene, cuna lubee bene enu seca elitsi, cuna lubee bene enu laca esclavo para nú uya' beella tucu seña ya beella chube urre tequie beella. 17Nu leca modo tsi bene urre uti bene tunu la uya' bene señacua', nu señacua' neca nombre' monstruo cua' nu número'í. 18Ca'a rqui'ña nú ri'i bee bene beya', bee bene enu rlu'cu elliebacu', lualla cuenda cuna número' monstruo cua', xne nombre' bene iliulabe neca número cua', nu número cua' neca seicientos sesenta y seis nu cuna número cua' chiu'u nú lee tucu bene lu iliulabe.

will be added

X\