Apocalipsis 12

1Luze'ela uyu'u tucu seña llene enza liñibe. Chequie ulube'lu tucu una'a nu vestido'nchu neca bichia nu nzucunchu equie guu, nu equienchu nzucu tucu corona nú necache' chi'chiucu belaa. 2Nu nu' endu' xla'cu una'a cua' nu chiqui' fuerte rixialinchu equie nú rlachi xla'cunchu nú ala endu'nchu. 3Pero unga achee stucu seña liñibe. Nu ulube'lu tucu nañi enu neluu nu nelliqui rnaa lee dragón nu achi lluca quieí, nu chi'i arta equieí nu nzucu tucu corona cada tucua lluca equieí. 4Cuna lluana'í utsi'quií casi arli'ti' bee belaa lu yuu iliulabe. Nu nzuí lu una'a ze'e para nú acuí endu'nchu chenu alanu. 5Nu una'a ze'e unganu tucu endu' niyu, nu li'inu rqui'ña nú nibiya'nu luye bee bene iliulabe, cuna tucu vara nú neca icu'. Nu chenu ungula endu' me' ze'e uyetsu xu'unu ya na'nu, nu uriñanu ante Diose elu nzucu Diose rnibiya'. 6Nu una'a ze'e uyecaxu'u nza enza lu yuu achi elu utsuche' Diose tucu luhuare elu zucunchu nu dete' bee bene nú acunchu diqui mil dociento sesenta bichia. 7Che unga xuu liñibe, nu arcángel Miguel cuna bee ángele'lla uliunu beella dragón cuna bee ángele' dragón. 8Pero lá ri'i bee ángele cua' ana lubee arcángel Miguel, nu leca' modo ahuañi beeí liñibe cuna beesa'í. 9Nu che scua utsi'qui bee ángel' Miguel dragón cuna bee ángele'í lu iliulabe. Dragón cua' neca be'la enu lee serpiente enu nehuañi hasta hua'tu enu lee beze'lu nu benechiqui', enu sequienu ye bee bene iliulabe. 10Che ubenea tucu chi fuerte enza liñibe nú rni: ―Uriñala bichia nú utsila'a Diose lia'ahua, nu uriñala elurnibiya'nu, nu nibiya'nu cuna Jesucristo lua'ahua xne uchiu'uchula enu xanabitsi lu cuenda' bee sa'ahua, li'i enu la tsuxe nza xanabitsi lu cuenda' bee sa'ahua ante lu Pa Diose bichia si rula'. 11Nu bee sa'ahua enu nzeli arqui' Jesucristo uri'i beella ana equie cuenda' rene' Cordero' Diose nú uti'chianu chenu ungutinu, nu cuna nú xneca udixiule'e beella Stichia' Diose, nu la lliqui beella mase nú atibeella. 12Enze'e ñiatsu arqui' yehua, enu nucua'a liñibe, pero ¡cue' bee bene enu nucua'a lu iliulabe nu lu inzatu'! Xne ulacala beze'lu elu nucua'ahua nu chiqui' rlei, xne nediya'la'i nú lle'natsia tiembu nebiya'lai. 13Chenu ulañi' dragón ze'e nú uzana'í luyuu iliulabe, chequie uyanalaí na' endume' ze'e. 14Nu chequie uzucu chiucu cuaca una'a ze'e nu rnaa cuacanchu xi rnaa cuaca bitsiya enu llene, para nú aca cuecu'nchu para nú cachi'lunchu lu dragón ze'e hasta luyuu achi, elu rqui'ña nú huañinchu durante chuna lana arula' nu ze'e ati'nchu nú acunchu. 15Nu ru'u dragón ze'e uchiu'u huaxi inza xi neca tucu re'cu para nú uya' una'a ze'e. 16Pero uya'la luyuu nu uguatse' ye inza nu uchiu' ru'u dragón ze'e luyuu. Scua uri'i yuu elietsa lu una'a ze'e. 17Che chiqui' ulee dragón lu una'a ze'e, nu uyaliunuí beelá bee familia' una'a ze'e, bee enu sucu' Stichia' Diose nu rixiule'e stichia' Jesucristo.

will be added

X\