Apocalipsis 11

1Che ungutia tucu bara nú rtexe nú rnaa xi rnaa etaa. Nu uni tucu chi lua: ―Utsuli uquia texe indu' Diose nu cuna ecu'cu nú nzucu liñi indu ze'e, nu ula'cu' calu neca bee bene enu rdete' ula'na lu Diose liñi indu ze'e. 2Pero la texelu labe ele'ya' indu ze'e xne necane nú udete'la Diose lubee bene enu laca bee bene Israel, nu nibiya' beei lu eyeche Jerusalén xatse modo nú niarqui' beei diqui chuna lana arula'. 3Nu li'á xe'la chiucu bee benea bee enu ni equie cuendaa. Rucu beella utu beella laquie natsa nú nelatsa. Nu li'ibeella ixiule'e beella stichia'a diqui chuna lana arula'. 4Rucu bee bene cua' neca rucu bee aca olivo nu rucu bee candelero nú nchiucu' lu Pa'ahua Diose enu rnibiya' lu iliulabe. 5Tunu nu' bee bene enu niarqui' xi ri'inu li'ibeella, ru'u beella chiu'u quii para nú útibeella bee bene enu rlee lubeella. Scua ati bee bene enu niarqui' xi ri'inu li'ibeella. 6Rucu bee bene quie' rlu'cu poder para nú tsacu' beella liñibe para nula laca' quiu diqui neca tiembu nú ixiule'e beella Stichia' Diose lubee bene, nu le'ca rlu'cu beella poder para nú ri'i beella nú aca inza rene, nu le'ca ri'i beella nú zeca bee bene huaxi castiya lu iliulabe xalatse tiembu nú niarqui' beella. 7Pero chenu ulaxu tiembu nú udixiule'e beella Stichia' Diose lubee bene, chequie tucu nañi enu necha rnaa nu nelachi chiu'u ebila, liñi tucu i'chiu llene nú leca resuna ca neca rqui', nu liunuí li'ibeella nu ri'í ana lubeella nu útií li'ibeella. 8Che ya'na cuerpo' beella labe calle Jerusalén elu unguti Jesucristo lu cruse, li'inu enu rnibiya' lubeella, nu eyeche quie' iguale necha nehuañi bee bene xi uhuañi bee bene Sodoma nu Egipto. 9Nu ye clasia' bee bene enu rni yelu clasia' dialu, bee enu nze'ta lubeelá bee eyeche, nu bee bene enu nze'ta stucu bee nación lañi' nú nuxu cuerpo' bee benecua' labe calle Jerusalén chuna bichia arula', nu la zela bee bene enu enta enza istu cua' nú achi' cuerpo' bee bene ze'e. 10Nu bee bene enu nucua'a lu iliulabe chiqui' xila'beei nú unguti bee benecua', nu equie nú chiqui' ñia nzu arqui'beei nú unguti bee benecua', lia udete' beei nú udete' beei ya sa'beei, xne li'ibeei ulle'ca beei nú bee benecua' uri'i nú nehuana ulle'ca beei. 11Chenu dete chuna bichia arula', ri'i Diose nú huañi zeca bee bene cua' nu zetebeella, nu ye bee bene enu lañi' nú aca bee nucua' chiqui' lliqui beei. 12Chequie hora ze'e rucu bee bene ze'e ubene' tucu chi enza liñibe nú uni: ―Uquieehua ca'a. Nu che uquie beella liñibe liñi tucu xcabe ante lubee bene enu ulee lubeella. 13Nu hora nú uquie bee benecua' liñibe unga tucu xuu juerte nu uluquie tucu parte eyeche ze'e, nu achi mili bee bene unguti. Nu ye bee bene enu né ati chiqui' ulliqui beei nu unibeei bee bedichia' nze'ca lu Diose enu nzucu liñibe. 14Scua udetela chiucu bese nú nehuana ulle'ca bee bene, pero nee nze'ta bese rriuna nú nehuana zeca bee bene. 15Chenu ubixia ángele achi trompeta'nu, che fuerte ubene bee chii enza liñibe nú uni: Uriñala bichia nú ya'na ye poder nú nu' lu iliulabe ya Pa'ahua Diose cuna Jesucristo, nu li'inu nibiya'nu ye tiembu nu diqui tiembu, uni chi ze'e. 16Nu che ala cheta'cu bee bene uxu enu nucua'a lu xleta ante lu Diose, utsulliqui beella lunu, hasta nú udi' tequie beella hasta lu yuu, nu ulu'cu beella ula'na lunu, 17nu unibeella: Pa'ru Diose, li'ilu enu rlu'cu ye poder, li'ilu enu neca Diose nee, nu hasta hua'tu nu nze'ta, che'tsalálu xne rlube'lu nú chiqui' rlu'culu poder, nu uquixie nú rnibiya'lálu. 18Bee bene iliulabe ulee, pero uriñala bichia nú dete'lu castiya bee bene, nu uriñala bichia nú hualulue lu cuenda' bee bene enu ungutila para nú dete'lu lunú riala ati' bee bene'lu bee profeta, enu sibi' lulu nu bee bene enu uchili arqui' stichia'lu, uriñala bichia nú bee bene uxu nu bee bene enu nere'ne', enu rlu'cu ula'na lulu riala nú ati'beella lunú riala ati' beella, nu nitilulu bee bene enu necha rri'i lu yuu iliulabe. Unibeella. 19Chenu ulaxu nú uni chii ze'e scua, uya'la Indu' Diose nú nzucu liñibe, nu unga achee iñia nú nu'che' nú ucuaqui u'na Diose hasta hua'tu. Che uquixie nú uya'la lee, nu uyene huaxi bee chi nú fuerte, nu uni beziu', nu uxuu, nu ulaca tucu quiu quiee nú chiqui' fuerte.

will be added

X\