Apocalipsis 10

1Chela ulañia stucu ángele enu chiqui' naaqui, enu nze'ta enza liñibe leta xcabe nu equienu nzu tucu litaa. Nu lunu rulusiqui' xi rulu bichia nu cuchiu'nu rnaa xi rnaa quii nú sulí luu, 2nu nzenenu tucu ichi' nú neyu'chi nu na'la lue. Nu utsunu cuchiu'nu chube lu inzatu', nu cuchiu'nu chubeca utsunu lu yuu iliulabe. 3Che fuerte urixialinu xi neca chenu rluhua tucu bichiee nu chenu ubixianu che uni achi beziu'. 4Chenu ulaxu nú uni achi beziu' ze'e, che nzequie'a lunú uni bee beziu' ze'e, che ubenea tucu chi nú uni lua desde liñibe, nú uni: ―La quie'elu lunú uni achi bee beziu' cua', xne la yala nú acabiya' bee bene nucua'. 5Nu ángele enu ulañia nú nzulí lu inzatu' nu luyuu iliulabe uletsanu yanu chube enza liñibe, 6nu uquie'e ángele ze'e Diose'lla li'inu enu neca Diose enu nehuañi, enu ureche' liñibe, nu iliulabe, nu inzatu' nu ye beenú nu' liñibe nu lu iliulabe nu lu inzatu': ―Nu la lea' nú nzu nú aca bee nucua'. 7Xne bichia chenu bixia ángele achi trompeta'nu, bichia ze'e aca tucu nú rri'i Diose elliebacu', elliebacu' nú lasca' chulu bee bene tucu nu udixiule'elanu lubee profeta enu sibi' lunu. 8Chequie uni zeca'la chi nú unila lua desde liñibe, nu uni: ―Uquia na'tse ichi' nú neyu'chi nu na'la lu ya ángele enu nzu lu inzatu' nu luyu iliulabe. 9Che uya'a elu nzu ángele ze'e, nu unia lunu nú liqui'nu ichi' nú neyu'chi ze'e ya nu uninu lua: ―Una'tse nu udacue. Nu liñi ru'ulu tsi'lu nú ndixi xi ndixi lliñia, pero chenu lacae xla'culu chiqui' aca nelae. 10Chequie una'tsea rollo ichi' ze'e ya ángele ze'e, nu udacune. Nu ru'a utsi'a nú ndixi xi ndixi lliñia, pero chenu ulaxu nú udacune utsu nelá xla'cua. 11Chequie uni ángele ze'e lua rqui'ña nú ixiule'e zecalu lubee bene lunú rni Diose nú aca lu huaxi bee nación, nu lubee arre nu lubee eyeche, cuna lubee bene enu rni yelu clasia' dialu.

will be added

X\