Filemón 1

1Li'á Pablo, nchiñia ni'cu' equie nú rixiule'a stichia' Jesucristo, li'á nu Timoteo xe'laru saludo lulu Filemón enu neca sa'ahua lunú rixiulea'ahua stichia'nu, nu chiqui' se'caru li'ilu, 2le'ca xe'laru saludo quie' lu ye bee bene' Jesucristo enu riete' sa' ni'lu, nu le'ca lu sa'ahua Apia, nu lu sa'ahua Arquipo enu neca sa'ahua enu rcua'na'ahua nú xa dixiule'ahua stichia'nu. 3Diose Pa'ahua nu Jesucristo enu rnibiya' ri'i nú cha nze'ca lu cuenda'hua, nu ri'inu nú nzuxe arqui'hua. 4Cada chenu rnacua lu Diose rnia che'tsa lunu equie cuenda'lu, 5xne ubenelá equie cuenda' nú xneca nzeli arqui'lu Jesucristo enu rnibiya' nu xneca secalu li'inu nu cuna beelá bee bene enu nzeli arqui' li'inu. 6Le'ca rnacua lu Diose nú li'ilu enu rri'i elietsa luru para nú rixiulea'ahua lunú nzeli arquia'ahua Jesucristo, nu nzeri'ilálu beya' lu ye nú neca nze'ca rliqui'nu equie nú neca tucu necatse'ahua cuna Jesucristo. 7Chiqui' xila nu ñia nzu arquia equie nú secalu bee sa'ahua enu nzeli arquia'ahua Jesucristo, xne equie cuenda' li'ilu enu rquietea, ñia nzu arqui'beella. 8Enze'e mase nú rlu'cua nú rnibiya'a para nú nia lulu nú xi riala ri'ilu equie nú necaa tucu apóstol' Jesucristo, 9pero equie eluseca nú rlu'cua'ahua lu sa'ahua, mejora nacua nu ziquiea lulu, li'á Pablo nu unguxulá, nu nchiñia ni'cu' equie nú rixiule'a stichia' Jesucristo, 10nacua lulu equie cuenda' Onésimo, enu neca xi neca endua equie nú nzelila arqui'lla stichia' Jesucristo, nu unia lulla diquila nú nchiñia ni'cu'. 11Bee bichia nú udete lecaxi uzibi' Onésimo lulu, pero ne sibi'lla lua nu le'ca sibi'lla lulu. 12Nee xe'la zecaalla ni'lu, nu uri'i nze'ca lulla, tucu nú rri'ilu lua. 13Li'á uniarquia nú aya'nanualla ca'a para nú ri'illa elietsa lua luhuare'lu diquila nú nchiñia ni'cu', equie cuenda' nú rixiule'a bedichia' nze'ca' Jesucristo. 14Pero lá aniarquia nú ari'á tucu nú ri'á sin stichia' biya'lu para nú xitse faura nú ri'ilu lu cuendaa la ri'ilue ala juerza, sino que acane tucu nú niarqui'lu. 15Tunu uchiu'u Onésimo ni'lu chiucu chuna bichia, pero ungae scua para nú nee ya'na lilla ni'lu. 16Pero la ria'lu lulla xi neca tucu moso', másela uri'i nze'ca lulla luquela tucu moso', xi neca tucu bichilu enu chiqui' secalu. Li'á chiqui' se'calla, pero li'ilu rqui'ña nú másela zecalu li'illa, la ri'itsialu lulla xi neca lu tucu bene sino que uri'i lulla xi neca tucu bichilu, xne le'ca nzelila arqui'lla Jesucristo. 17Nu ne tunu neli neca sa'ahua enu nzeli arquia'ahua Jesucristo, uyucu Onésimo xi neca li'á. 18Tunu nu' xi uri'illa lulu, nu tunu nu' xi nezi'quilla lulu, li'á ixiune. 19Li'á Pablo, li'i e'cua rquie'a bee bedichia' quie' lulu, nú li'á ixiua lulu, añinzuca nú la qui'ña nú nia nu ellu'cu arquia li'ilu nú hasta nezi'quilu lua equie elu nehuañi'lu. 20Ne uri'i faura cua' lua, lunú neca sa'a lunú nzeli arquia'a Jesucristo: Scua udu' ana arquia tucu nú neca'a bene' Jesucristo. 21Rquie'a carta quie' lulu nu nediya nze'caa nú zucu'lu nú rnia, nu nediyaa nú másela ri'ilu luquelá nú rnia lulu. 22Le'ca nacua lulu nú ri'ixcua'alu elu ya'naa ni'lu, xne lunú rnacu'hua lu Diose, li'á nediyaa nú zelanu nú nzelaabi'ya li'ihua. 23Epafras enu nchiñinua ni'cu' equie cuenda' nú rixiule'eru stichia' Jesucristo, xe'lalla saludo lulu, 24nu le'ca Marco, Aristarco, Démas nu Lucas, bee enu le'ca rri'i elietsa lua nú rixiule'eru stichia' Jesucristo, yebeella xe'la beella saludo lulu. 25Jesucristo enu rnibiya' ri'inu nú cha nze'ca lu cuenda'hua. Amén.

will be added

X\