Filipenses 2

1Nequie tunu ñia nzu arqui'hua equie cuenda' Jesucristo, nu tunu secahua bee sa'hua, nu tunu nzu Espíritu Santo cuna li'ihua tunu rri'i nze'cahua lubee sa'ahua, tunu rua'a arqui'hua bee sa'hua, 2scua uhuañihua para nú ñiala tsu arquia, uhuañi nze'cahua cuna bee sa'hua, nu uzecahua bee sa'hua nu tucutsia elliebacu' uri'ihua. 3Lunú ri'ihua, la ri'ihuane para nú ri'itsiahua ana lubeelá bee bene, urre para nú zucu' ayahua li'ihua nzalá nú aca lle'na arqui'hua lubeelá bee bene uri'hua elliebacu' nú neca equielá bee bene luquela li'ihua. 4La la'nahua nú huañi nze'ca li'itsiahua, sino que ula'nahua nú ri'ihua elietsa lu beelá bee bene. 5Aca lle'na arqui'hua tucu nú unga lle'na arqui' Jesucristo, 6Xne añinzuca nú necanu Diose pero né tsuta'nu nú aninu nú igualenu Diose. 7Sino que uhuachunu nú rnibiya'nu, nu ube'tanu lu iliulabequie' xi neca tucu moso' nu ungulanu xi rala bee bene. 8Nu chenu unganu bene iliulabe unga lle'na arqui'nu, nu uzucu'nu nú uni Diose, hasta ungutinu lu cruse. 9Enze'e chiqui' udete' Diose nú rnibiya'nu nu uri'i Diose nú chiqui' neca equie nú leenu luyebee nú lee bee bene. 10Para nú chenu yene' bee bene nombre' Jesucristo, che ye bee bene enu nucua'a liñibe, cuna ye bee enu nucua'a lu iliulabe, cuna ye bee enu nucua'a liñi yuu, yebeella tsulliqui beella lunu. 11Nu ye bee bene nii nú li'inu necanu enu rnibiya' lu yeene para nú zucu' ayabeella Pa Diose. 12Bee sa'a enu nzeli arqui' Jesucristo chiqui' se'ca li'ihua, xne siempre uzucu'hua nú rnia chenu nzua letahua, le'ca scua uzu'cu'hua nú rnia nee nú lecaa luhua. Ulliquihua Diose nu ulu'cuhua ula'na lunu, xne scua riala ri'i bee bene enu utsila'la Diose. 13Xne lu Diose nze'ta elliebacu' nze'ca nú rri'ihua, nu rri'inu elietsa luhua para nú ri'ihua lunú riu' arqui'nu. 14Uri'ihua ye lunú riala ri'ihua sin nú lehua, nu sin nú liuhua. 15Para nú lecaxi niquiya bee bene lu cuenda'hua nu la ze'ta beei li'ihua. Li'ihua enu neca lli'ñi Diose uri'i nze'cahua lubee bene enu la chenala inziu' Diose, lubee enu nzenalatsia inziu nú necha neca para nú acahua letabeei xi neca bee belá enu rdu'llie'e liñibe. 16Lunú nzuta' arqui'hua lu Stichia' Diose nú rliqui' elu nehuañi. Scua ñia tsu arquia equie cuenda'hua xne nediyaa nú uzibi' nú uri'á nu né chenze xle'a. 17Xne lunú nzeli arquia'ahua Diose neca xi neca u'na lunu, nu ñia nzu arquia. Lecaxi ri'i mase nú atia para nú za' u'na cua', lunú ñia nzu arquia lu cuenda'hua. 18Le'ca scua ñiañia tsu arqui'hua tucu nú ñia nzu arquia. 19Tucutse Jesucristo lalea' xe'la Timoteo luhua para nú ñia tsu arquia chenu ye'tayulla resuna lua nú xneca nucua'ahua. 20Xne lecati stucu enu nzenu arqui' tucu nú nzenu arqui' Timoteo nú xneca nucua'ahua tucu nú nzenu arquia equie cuenda'hua; 21ye beelá bee bene nzenutsia arqui' lunú xneca nehuañi nze'ca, pero la chenu arqui'beella nú ri'ibeella lunú niarqui' Jesucristo. 22Pero li'ihua nediya'la'hua xneca rri'i Timoteo, nu le'ca nediya'hua xneca rri'illa elietsa lua nú rixiule'eru stichia' Jesucristo, tucu nú rri'i tucu endu' elietsa lu pa'lla scua rri'illa elietsa lua. 23Enze'e niarquia xe'la Timoteo luhua, chenu ri'á beya' nú xneca chiulue lu cuendaa. 24Tucutse Jesucristo nzuculua nú chu nzelabi'ya li'ihua. 25Se'ca nú rqui'ña xe'la zeca sa'ahua Epafrodito luhua, li'ihua uxe'lahualla lua nú ri'illa elietsaa lunú xi rqui'ña. Nu scua rri'illa elietsa lua nu junto nehuana ulle'caru. 26Nu chiqui' niarqui'lla lañi' zeca'lla li'ihua, nu nzenu arqui'lla equie cuenda'hua equie nú unga biya'hua nú unga ritilla. 27Neli nú unga ritilla hasta nú yamerotsia atilla. Pero uhua'a arqui' Diose li'illa, nu la neca lu cuenda' li'itsialla sino que le'ca uhua'a arqui'nu li'á, para nú la nehuanalá nzu arquia tucu nú nehuanala utsu arquia, 28enze'e chu xe'la zecalla luhua para nú ñia tsu arqui'hua, lunú lañi'hua li'illa, nu para nú la tsunehuanalá arquia. 29Chenu riñalla luhua ñia utsu arqui'hua uyucu nze'cahualla, lunú necalla sa'ahua enu nzeli arquia'ahua Jesucristo, nu uzecahua beelá bee bene enu neca xi neca li'illa. 30Xne yamero atilla equie nú sibi'lla lu Jesucristo, nu yamero atilla equie nú uri'illa elietsa lua, luhuare nú leca modo ari'ihua elietsa lua.

will be added

X\