Filipenses 1

1Li'á, Pablo cuna Timoteo, li'iru enu sibi' lu Jesucristo xe'laru cartaquie' lu yehua bee enu nzeli arqui' Jesucristo enu nucua'a eyeche llene Filipo. Li'ihua bee enu rnibiya' nu sete' Stichia' Diose lubee bene, cuna bee enu rri'i elietsa lubee bene enu nzeli arqui' stichia'nu. 2Diose Pa'ahua cuna Jesucristo enu rnibiya' lua'ahua ri'inu nú cha nze'ca lu cuenda'hua cuna nú nzuxe arqui'hua. 3Cada chenu rellu'cu' arquia li'ihua rdetea che'tsa lu Diose, 4nu chiqui' ñia nzu arquia rnacua lunu equie cuenda' yehua, 5xne desde bichia' nú uquixie uchili arqui'hua Jesucristo nu hasta nee rri'ihua elietsa nú rixiule'ahua stichia' Jesucristo lubee bene. 6Li'á nediyaa nú hasta chenu uquixie uchili arqui'hua Stichia' Diose rri'inu elietsa luhua para nú nze acahua tucu nú riala acahua hasta bichia chenu riña zeca Jesucristo. 7Scua riala nú ri'a elliebacu' equie cuenda'hua, xne siempre nchiucu' arquia li'ihua, sia chenu nchiñia ni'cu' urre chenu rixiule'a lubee bene ta nú neli neca equie cuenda' Diose xne iguale rri'i nze'ca Diose lua'ahua. 8Nediya' Diose nú chiqui' nchiucu' arquia li'ihua xne chiqui' se'ca li'ihua tucu nú seca Jesucristo li'ihua. 9Nu rnacua lunu equie cuenda'hua, nú másela zecahua bee sa'hua ye bichia nu liqui'lánu elliebacu'hua nú ri'iláhua beya' xa ri'ihua, 10para nú scua acahua cañihua ta nú neca nze'ca nu scua huañi nze'cahua nu la lu'cuhua dula lu Diose para nú lecaxi equiya lu'cuhua chenu riña zeca Jesucristo. 11Nu equie cuenda' li'inu huañihua tucu nú niarqui' Diose para nú lu'culá bee bene ula'na lu Diose nu zucu' aya bee bene li'inu. 12Bee sa'a enu nzeli arquia'ahua Jesucristo niarquia nú ri'ihua beya' nú mase ulle'ca lunú ulle'ca pero uri'i nucua' elietsa nú uri'chia letselá bedichia' nze'ca' Jesucristo. 13Xne nee yebee bene enu nucua'a liñi palacio cuna beelá bee bene nediya'beei nú nchiñia ni'cu' equie nú necaa bene' Jesucristo. 14Nu chenu ungabiya' bee sa'ahua enu nzeli arqui' Jesucristo nú nchiñia ni'cu' másela utsuta' arqui'beella nu casi yebeella uyu'u ana arqui'beella udixiule'e beella stichia' Jesucristo, sin nú lliqui beella. 15Pero neli nú nu'bee bene enu rixiule'e stichia' Jesucristo ria arqui'beei, nu niarqui'beei nú másela aca equiebeei lua, pero nu' beelá bee bene enu rixiule'e stichia'nu diquinu' arqui'beella. 16Nu' bee bene rixiule'e stichia' Jesucristo equie nú secabeella li'inu, nu nediya'beella nú nchiñia ni'cu' equie nú nzuta' arquia lu stichia' Jesucristo. 17Pero nu' bee bene enu la ixiule'e stichia' Jesucristo diquinu' arqui', rri'itsia beella scua para nú zucu' aya bee bene li'ibeela para nú nehuana zecaa diqui nú netsea ni'cu'. 18Pero para li'á lecaxi ri'i tunu diquinu' arqui'beella rixiule'e beella stichia' Jesucristo nu tunu la ri'i beellae diqui nu' arqui'beella lecaxi ri'i nucua', pero lunú rixiule'e beella stichia' Jesucristo nucua' mase neca nze'ca, nu nucua' chiqui' ñia nzu arquia, nu ñiasca'la nzetsu arquia. 19Xne nediyaa nú la'acaa lu yebeenú se'caa, xne rnacu'hua lu Diose equie cuendaa nu rri'i Espíritu' Jesucristo elietsa lua. 20Nediya nze'caa nú leca bichia nú tua, nu la lliquia lubea lubee bene xneca rlu'cua ula'na lu Jesucristo, mase nú nehuañia urre ungutiaa. 21Xne para li'á diqui nú nehuañia sibi'a lu Jesucristo, nu tunu atia máse neca nze'cae xne nzula cuna li'inu. 22Pero tunu nehuañisca'a lu iliulabequie', rqui'ña nú zibia'a lunu tucu nú rialane. Pero la ri'á beya' ta nú máse neca nze'ca. 23Xne chiqui' neriña' nú ri'á beya' ta lu rucu bee nucua' cañia. Tucue nú niarquia atia para nú nzia'a lu Jesucristo liñibe, nu nucua' máse neca nze'ca para li'á, 24pero para nú nu' modo ri'á elietsa luhua, máse neca nze'cae tunu nehuañisca'lá. 25Nu nediya nze'caa nú nehuañisca'lá lu iliulabequie' para nú ri'a elietsa luhua nú chenalahua inziu' Diose nu chu'u ana arqui'hua lunú nzeli arqui'hua Jesucristo. 26Nu chenu nzelabi'ya zecaa li'ihua stucu bese ñia tsu arqui'hua cuna Jesucristo equie cuendaa. 27Pero lunú niarquia neca nú huañi nze'cahua tucu nú rni bedichia' nze'ca' Jesucristo. Xne tunu nzelabi'yahua, urre la yelabi'yahua, pero niarquia yenea nú junto nzuta' arqui'hua lu Jesucristo nu neca tucunecatsehua rixiule'ehua stichia'nu, 28nu la lliquihua bee bene enu rle luhua. Nu scua aca achee nú nenitilula beei lu Diose, pero para li'ihua scua acachee nú utsila'ala Diose li'ihua lu stulahua. 29Ñia neca lu cuenda'hua nu la nzelitsia arqui'hua Jesucristo sino que le'ca nehuana secahua equie cuenda' li'inu. 30Li'ihua cuna li'á iguale se'ca'ahua equie nú rixiule'ahua stichia' Jesucristo, ulañi'la'hua xneca uri'á equie cuenda' stichia'nu, nu nee riene'hua xneca rri'á.

will be added

X\