San Mateo 9

1Chequie uyu'u Jesuse liñi barco nu udetenu stucu chu inzatu' nu uriñanu elu neca lachinu. 2Ze'e uriñayu bee bene tucu bene enu neati cuerpo' nchiucu' lu camiya lunu. Chenu ulañi' Jesuse nú nzeli arqui'beei li'inu, che uninu lu bene enu riti ze'e: ―Du' ana arqui'lu endua. Uri'ila perdona stulalu. 3Che chiucu chuna bee ulaxcuela enu reca ley' Moisés uri'i elliebacu': “Benequie' necha rni lu cuenda' Diose.” 4Nu lunú nediya'la' Jesuse xi rri'i beella elliebacu', uninu lubeella: ―¿Xinu necha rri'ihua elliebacu'? 5¿Ta nú mase neriña' nú aca, nú nia: “Uri'á perdona stulalu”, urre nú nia: “Uzetee nu utse'”? 6Pero nee lubea luhua nú li'á Bene enu uxe'la Diose rlu'cua nú rnibiya'a lu iliulabe para nú ri'á perdona stula bee bene. Chequie uninu lu bene enu riti ze'e: ―Uzetee una'tse camiya'lu nu uquia'a ni'lu nee. 7Che chu uzete bene ze'e nu nzialla enza ni'lla. 8Chenu ulañi' bee bene ze'e nucua' chiqui' ulliqui beei, nu uquixie unibeei bedichia' nze'ca lu Diose, equie nú udete'nu poder nú rlu'cunu lubee bene. 9Chenu uchiu'u Jesuse ze'e nu nzanu, che ulañi'nu tucu bene enu lee Mateo, nzuculla elu rri'illa cubre impuesto, nu uni Jesuse lulla: ―Utequie li'á. Che chu utsuli Mateo nu chu nzequiella li'inu. 10Chenu nzucu Jesuse lu mexa racu eta ni' Mateo, cuna beelá bee bene enu rri'i cubre impuesto nu cuna beelá bee bene enu la nehuañi tucu nú rnibiya' ley nú sucu' bee bene Israel, ye beella nucua'anu beella Jesuse lu mexa cuna bee bene'nu. 11Pero chenu ulañi' bee fariseo nucua', unidichia' beei lubee bene'nu: ―¿Xinu racunuu maestro'hua bee bene enu rri'i cubre impuesto nu cuna bee bene enu rlu'cu dula? 12Chenu ubene' Jesuse nú unibeei scua, uninu lubeei: ―Bee bene enu la aca riti, la qui'ña bee nze'e doctor. Sino que bee bene enu riti bee nze'e rqui'ña doctor. 13Uquiahua nu ze'tehua xi rni lu ichi' Stichia' Diose elu rni: “Niarquia nú hua'a arqui'hua bee bene, luguare nú rliqui'hua nañi u'na lua.” Xne lá yelaa lubee bene enu la lu'cu dula sino que uriña lubee bene enu rlu'cu dula para nú che'e arqui'beei lu stula beei. 14Chequie uriña bee bene' Juan Bautista lu Jesuse nu unidichia' beella lunu: ―¿Xiquie nú li'iru cuna bee fariseo, la da'curu huaxi bese equie nú rlu'curu ula'na lu Diose, nu bee bene'lu la ri'i scua? 15Che ucuaqui Jesuse lubeei: ―Elu xia tucu bene, ¿xie' nu' modo nú nehuana tsu arqui' bee bene enu nezene' ze'e chenu nzu bene enu xia ze'e cuna li'ibeella la? Pero riña bichia chenu leca' bene enu xia ze'e. Chee si dete' bee bene' bene enu xia bichia nu la acu beella. 16’Lecati quiela' tepedaso laquie cuqui lu tucu laquie uxu, xne riu'be laquie cuqui, nu ri'i nucua' nú tsa laquie uxu. 17Le'ca la chu'u biñu cuqui liñi iti uxu, xne tsaa iti uxu, nu che nitilu biñu cuna iti. Enze'e rqui'ña nú chu'u biñu cuqui liñi iti cuqui para nú la nitilu ni'tucue. 18Chenu rnisca' Jesuse scua, uriña tucu bene enu rnibiya' liñi indu' bee bene Israel lunu, nu utsulliquilla lunu nu unilla lunu: ―Penatsia unguti endua, pero tunu ye'talu nu ricu'lu yalu equienchu huañi zecanchu che. 19Chequie nzenu Jesuse li'illa, cuna bee bene'nu. 20Chequie tucu una'a enu riti, nu ungala chi'chiucu lana nú rlaca rene, uyabica di'chi Jesuse nu uti'nchu yanchu ru'u xucunu, 21xne uri'inchu elliebacu': “Tunu ti'tsia yaa ru'u xucunu, yecaa che.” 22Pero ubelleta Jesuse, nu ubi'yanu lu una'a ze'e nu uninu lunchu: ―Du' ana arqui'lu endua uyeca'la'lu xne uchili arqui'lu li'á. Nu hora ze'e uyeca'li'nchu. 23Chenu uriña Jesuse ni' bene enu rnibiya' liñi indu' bee bene Israel ulañi'nu nú nucua'ala bee musica ze'e para nú nzeachi' endu'lla, nu chiqui' runa'nuu bee bene li'inchu, 24chequie uni Jesuse lubee bene ze'e: ―Uchiu'uhua ca'a xne lá ati endu' una'a quie', ra'tse tsianchu. Chequie ulli'chinuu bee bene ze'e li'inu, 25pero unibiya'nu nú chiu'u bee bene ze'e ele'ya', nu chu uyu'unu liñi ni'i nu una'tsenu yanchu, nuchu uzeteenchu. 26Nu ye bee luhuare enza ze'e uri'chialetse bedichia' lunú uri'inu. 27Chenu uchiu'u Jesuse ze'e, chiucu bene enu labi'ya nzenala li'inu, nu urixialibeei nú rnibeei: ―¡Jesuse, lliana' David uhua'a arqui' li'iru! 28Chenu uyu'u Jesuse liñi ni'i, nu uyabica rucu bee bene ze'e lunu, nu unidichia'nu lubeei nú uninu: ―¿Nzelí arqui'hua nú acaa riyecaa i'culuhua la? Che ucuaqui beei lunu: ―Aahua', nzeli arqui'ru detá. 29Nu chu, uti' Jesuse yanu i'culu beei nu uninu lubeei: ―Aca Tucu nú nzeli arqui'hua. 30Che uye'e i'culu beei. Nu uninu lubeei: ―La ixiule'etsiahua nucua' lu ni' tucu bene. 31Pero uchiu'utsia beei lunu, chu udixiule'e beei lubee bene diqui lu iliu ze'e nú uriyeca Jesuse beei. 32Chenu nziatsia bee bene enu uriyeca Jesuse i'culu, che uriñayu bee bene tucu bene enu la ni nchiñi benechiqui' arqui' lunu. 33Nu chenu uhua Jesuse benechiqui' arqui' bene enu la ni ze'e, che uquixiei uni. Che chiqui' nzenu arqui' bee bene ze'e nú unibeei: ―¡Leca xunga ulañi'ahua sa' milagro quie' leta bee bene Israel! 34Pero uni bee fariseo: ―Benequie' rlua benechiqui' arqui' bee bene cuna poder beze'lu enu rnibiya' lubee benechiqui'. 35Uya Jesuse lu ye bee eyeche llene cuna lu ye bee eyeche lla'na, nu cada tucua lubee eyeche cua' uyu'unu liñi bee indu uzete'nu bedichia' nze'ca' Diose lubee bene, nu uninu lubeella nú xa neca elurnibiya' Diose, nu uriyecanu elu rcu cuerpo' bee bene, nu cuna bee bene enu seca yelu clasia' elichia. 36Chenu ulañi' Jesuse bee bene añi cua' uhua'a arqui'nu li'ibeella, xne nehuana nzu arqui'beella, nu lixiu nzu arqui'beella, nu nucua'a beella xi nucua'a bee sanchi enu leca' ti ri'i ucu. 37Chequie uninu lubee bene'nu: ―Li'á nia nú nu' huaxi bee bene enu niarqui' yene' bedichia' nze'ca' Diose, pero leca huaxi bee bene enu ixiule'e lubee bene. 38Enze'e una'cuhua lu Diose para nú xe'lanu huaxi bee bene enu ixiule'e stichia'nu lubee bene.

will be added

X\