San Mateo 8

1Chenu ulaca Jesuse equie tucu dañi, huaxi bee bene uyanala li'inu. 2Nu che uyabica tucu bene enu seca elichia nú lee lepra lunu, che utsu lliquii lunu nu uni lunu: ―Detá, tunu chiu'u arqui'lu, nu' beya' riyecalu li'á. 3Chequie uricu' Jesuse yanu equie niyu ze'e nu uninu: ―Chiu'u arquia uyeca' nee. Chenu uni Jesuse scua, hora ze'e uyeca' bene ze'e nu leca' xi nalla. 4Chequie uni Jesuse lulla: ―Uzu'cu' diaca nú nia lulu, la ixiule'elu lu ni'tucu bee bene nú uyeca'la'lu. Uquia lube'tsia li'ilu lu ule'ya, nu uya' u'na lu Diose tucu nú unibiya' ley' Moisés, para nú lañi' bee ule'ya nú uyeca'lu. 5Hora nú nzechu'u Jesuse eyeche Capernaum, uriña tucu capitán Roma lunu nu uzequiella lunu, 6nu unilla lunu: ―Detá, mosoa nuxu nia riti nu leca' modo tsulii, chiqui' nehuana secai nú ritii. 7Nu uninu lu capitán: ―Li'á nzeriyecalla. 8Chequie uni capitán ze'e lunu: ―Detá, la yala nú chu'ulu nia. Pero uni'tsia tucu bedichia' desde ca'a para nú yeca' mosoa, 9xne le'ca sucua nú rni bee bene enu rnibiya' lua, nu le'ca rlu'cua nú rnibiya'a lubee sundado. Chenu nia lu tucu beei nú cha nze'e elu cha nze'e chu nza nze'e che, nu chenu nia lu stucui nú ye'ta nze'e lua chu nze'ta nze'e che, nu chenu rnibiya'a lu mosoa nú xi ri'i nze'e, rri'i nze'ene. 10Chenu ubene' Jesuse nú uni capitán ze'e scua, chiqui' uyanu arqui'nu nu uninu lubee bene enu nzenala li'inu: ―Li'á nia luhua nú ni' luye bee eyeche Israel lasca' chechu'a ni' tucu bene Israel enu chiqui' nzeli arqui' Diose tucu nú nzeli arqui' benequie' Diose. 11Li'á nia luhua nú huaxi bee bene diqui lu iliulabe, yala cua'anu Abraham, cuna Isaac cuna Jacob liñibe elurnibiya' Diose. 12Pero bee bene Israel enu necadichia' nú riala nú chu'u liñibe elurnibiya' Diose li'ibeei riala chue beei eli'ya' elu natsacabe, nu ze'e una'beei cuna nú acuxa' laya beei. 13Chequie uni Jesuse lu capitán ze'e: ―Uquia ni'lu, nu aca tucu nú uchili arqui'lu. Nu hora ze'e uyeca' moso' capitán ze'e. 14Chenu uya Jesuse ni' Pedro, ulañi'nu nú nchiucu' suegra' Pedro lu luna seca xle. 15Che una'tsenu yalla, nu chu uchiu'u xle nú secalla, che uzetella nu udete'lla nú udacu beella. 16Chenu uyu'u rula', uriñayu bee bene huaxi bee bene enu nu' benechiqui' arqui' lu Jesuse, nu cuna tucu bedichia' uluanu benechiqui' arqui'beella, nu le'ca uriyecanu ye bee bene enu riti. 17Scua unga para nú uyalu tucu nú uni profeta Isaías chenu unilla: “Li'inu uyucunu elichia nú se'ca'ahua nu unguya'nu nú nehuana se'ca'ahua.” 18Chenu ulañi' Jesuse nú huaxi bee bene rriña lunu, che unibiya'nu lubee bene'nu nú detenunu beella stucu chu ru'u inzatu' ze'e. 19Nu che uyabica tucu ulaxcuela enu reca ley' Moises lunu, nu unilla lunu: ―Maestro, niarquia nú nzelanala li'ilu catse elu nzalu. 20Che uni Jesuse lulla: ―Bee betsa rlu'cu beeí iliu'u nú neca ni'i beeí, nu bee iñi rlu'cu beeí exlia'tse' beeí. Pero li'á Bene enu uxe'la Diose ni' elu quienchiña'a equiea la lucua. 21Nu stucu bene'nu enu nzenala li'inu uni lunu: ―Detá, uzela nú bi'ya paa hasta nú atinu. 22Pero uni Jesuse lu bene ze'e: ―Utequie li'á, nu uzela nú bee bene enu la niarqui' ye'tanala li'á, cachi' bee nze'e pa'lu chenu atilla. 23Chequie uyu'u Jesuse liñi barco cuna bee bene'nu, 24nu diquila nú rdete beella lu inzatu' ze'e, uquixie unga tucu bii juerte nu uyu'u inza liñi barco. Pero ra'tse Jesuse nuxu liñi barco ze'e. 25Che uya cua'ñi bee bene'nu li'inu nu uni beella lunu: ―¡Detá, utsila'a lia'ahua! ¡Xne nze chatse'la'ahua lu inza! 26Che ucuaquinu lubeella: ―¿Xiquie nú chiqui' xiquihua? ¡Xinu lle'natsia nzeli arqui'hua li'á! Chequie uzetenu nu unibiya'nu nú acaxe bii cuna inzatu' nu hora ze'e ungaxeli ye bee nucua' 27Nu chiqui' uyanu arqui' bee bene'nu nú unibeella lu sa' beella: ―¿Ti neca benequie'?, nú hasta bii cuna inzatu' sucu' nú rni nucua'. 28Chenu uriña Jesuse stucu chu inzatu' lu iliu' bee bene Gadara, che chiucu bee niyu enu seca ichia' benechiqui' uchiu'u beei liñi pandiuñi nu uriña beei lunu. Nu rucu beei chiqui' nelachi beei, nu hasta nú lecati dete inziu elu nucua'a beei. 29Nu juerte urixialibeei nú unibeei: ―¿Xinu ri'chialu li'iru Jesuse Lli'ñi Diose? ¿Xie' uriñalu ca'a para nú ri'ilu nú zecaru castiya'ru chenu lasca' riña tiembu nú acane scua la? 30Axu enza ze'e nucua'a huaxi bee cuchi racu, 31chequie uziquie bee benechiqui' ze'e lu Jesuse nú unibeei lunu: ―Tunu hualu li'iru arqui' bee benequie', ala' zelalu nú chu'uru arqui' bee cuchi cua'. 32Che uni Jesuse lubeei: ―Uyu'uhua che. Chequie uchiu'u bee benechiqui' arqui' bee bene ze'e nu uyu'u beei arqui' bee cuchi ze'e. Che ye bee cuchi ze'e uyecaxu'u beeí nu utsundiqui beeí ru'u be'e hasta lu inzatu', nu ze'e unguti beeí. 33Nu bee bene enu rriucu bee cuchi ze'e, nzexu'u beei, nu chenu uriña beei eyeche ze'e udixiule'e beei lubee bene ye nú unga ze'e, cuna lunú ulle'ca bee bene enu uyu'u benechiqui' arqui'. 34Chequie uchiu'u ye bee bene eyeche ze'e uya elu nzu Jesuse, nu chenu ulañi' beei li'inu, uziquie beei lunu nú chiu'unu lu iliu ze'e.

will be added

X\