San Mateo 6

1’Ubi'yahua nu la ri'ihua lunú neca nze'ca lubee bene para nú lañi'tsia beei lunú xa rri'ihua. Xne tunu rri'ihua scua, pa'hua Diose enu nzucu liñibe leca' xi liqui'nu luhua. 2Enze'e chenu rri'ilu elietsa lubee bene enu rqui'ña elietsa, la ti'chia dichia'lue para nú acabiya' bee bene nú xi rri'ilu, xi rri'i bee bene enu nequichia' liñibee indu cuna labe inziu para nú zucu' aya bee bene li'ibeei, pero li'á nia luhua nú nucua' neca premio' beei. 3Enze'e chenu rri'ilu elietsa lubee bene enu rqui'ña nú ri'ilu elietsa lu, la ti'chia dichia'lu nucua' lubee bene, pero ni' lu bene enu máse rquiete'lu la nilu nú rri'ilu. 4Mase neca nze'ca nú li'itsialu nediya'lu lunú rri'ilu, nu Pa'lu Diose enu ri'ya lunú li'itsialu rri'ilu, li'inu liá liqui'nu premio nú rialalu. 5’Nu chenu nacu'hua lu Diose, la ri'ihua xi rri'i bee bene enu nequichia', nú riu' arqui'beella nú nzulí beella rnacu' beella lu Diose liñi bee indu, nu bee squiñia inziu para nú lañi' bee bene lunú rri'i beella. Xne li'á nia luhua lunú rri'i beella scua nucua' neca premio' beella. 6Pero li'ilu chenu nacu'lu lu Diose, uyu'u liñi ni'i, nu utsa'cu puerta nu una'cu' lu Diose enu nzu cuna li'ilu. Nu li'inu enu ri'ya lunú li'itsialu rri'ilu, li'inu lia liqui'nu premio nú rialalu. 7’Chenu rnacu'lu lu Diose, la nilu bee bedichia' nú la zibi' huaxi bese, xi rri'i bee bene enu la chulu Stichia' Diose. Xne seca beella nú tunu huaxi bese rni beella tucu bedichia' che máse ri'i caso Diose nú rni beella. 8La ri'ihua tucu nú rri'i beella, xne pa'hua Diose nediya'la' xi rqui'ñahua ante nú nacu'huane lunu. 9Enze'e chenu nacu'hua lu Diose uni'hua: Pa Diose li'ilu enu nzucu liñibe, Chiqui' riala nú lu'curu ula'na lunú leelu. 10Nu ye'ta nú rnibiya'lu luru. Nu aca tucu nú riu' arqui'lu lu iliulabe, tucu nú reca liñibe. 11Uli'qui' elubacu nú da'curu yebichia. 12Nu uri'i perdona nú necha rri'iru tucu nú le'ca rri'iru perdona bee bene enu necha rri'i luru. 13La zelalu nú ri'iru dula, sino que uri'i elietsa luru para nú la ri'i ye beenú necha neca ana luru. Xne li'ilu rnibiya'lu, nu li'ilu rlu'culu poder, poder nú leca xunga laxu. Amén. 14’Xne tunu rri'ihua perdona bee bene enu rri'i nú necha neca luhua, le'ca scua Pa'ahua Diose enu nzucu liñibe ri'i perdona li'ihua; 15pero tunu li'ihua la ri'ihua perdona bee bene enu rri'i nú necha neca luhua, le'ca la ri'i Diose Pa liñibe perdona stulahua che. 16’Chenu la acuhua equie nú rlu'cuhua ula'na lu Diose, la ricu' nehuanahua luhua tucu nú nehuana reca lubee bene enu nequichia', rri'i beei scua para nú lañi' bee bene nú la acu beei equie nú rlu'cu beei ula'na lu Diose. Pero li'á nia luhua nú nucua'tsia necala premio' beei. 17Pero li'ilu, chenu la aculu equie nú rlu'culu ula'na lu Diose, udi'ñi nu uri'cuche' equielu, 18para nú la ri'i bee bene beya' nú la aculu lunú rlu'culu ula'na lu Diose. Tucutsia Pa Diose enu nzu cuna li'ilu li'itsianu riala acabiya'nu lunú rni li'itsialu, nu li'inu liqui'nu premio nú rialalu. 19’La la'nahua nú lu'cuhua huaxi eluxene'hua lu iliulabe quie', elu acu bee belala'e nu nitilue, nu chu'u bee huana' cachi' bee. 20Mejora ucua'nahua nú ri'ihua ana eluxene nú nu' liñibe, elu leca bee belala' para nú acune, nu le'ca lecaxi nitilu ze'e nu la chu'u bee huana' ze'e para nú cachi'i. 21Xne lu eluxene'hua ze'e nzu arqui'hua. 22’I'culua'ahua neca xi neca ellie'e lu cuerpo'ahua, nu tunu rri'i bene lunú neca nze'ca, diqui cuerpo' bene nu' ellie'e, 23pero tunu rri'ilu lunú necha neca, diqui cuerpo'lu neca xi neca nú nzu leta xcabe, ¡Leta xcabe nú naatsacabelí! 24’Ni' tucu moso' leca modo ri'i riña' lu chiucu patrón, xne leei lu tuculla, nu stuculla zecai, urre ri'i nze'cai lu tuculla, nu lu stuculla la ri'i nze'cai. Enze'e leca modo nú zibi'hua lu Diose nu tsu arqui'hua lu dimi. 25’Li'á nia luhua: La chenu arqui'hua lunú xi acuhua cuna nú xi hue'hua para nú huañihua. Le'ca la chenu arqui'hua lu cuenda' xucuhua nú utuhua. Máse seca lunú nehuañi bene luquela nú racu bene, nu cuerpo' bene máse seca luquela xucu bene. 26Bi'yacuruhua bee iñi enu rcuecu' liñibe. La du' beeí nii nula ri'i beeí ula'cu, nu la lu'cu beeí elu chuche'e, pero Pa'ahua Diose enu nzucu liñibe lia rdete'nu nú racu beeí. ¿Enzaláquie' li'ihua nú másesca'lá secahua luquela bee iñi? 27Nu le'ca esquie, ¿xie' lianú máse chiqui' nzenu arqui'hua nú duñilahua lle'na la? 28’¿Xinu nzenu arqui'hua lunú xi utuhua? Ubi'yacuruhua xa rru'cu bee quie dañi, la ri'i bee riña' nu la reche'e xi utune, 29pero ni' arre Salomón luye nú ñia utsuche'lla, né tsuche'lla tucu nú ñia nzuche' bee quie. 30Nu tunu suche'e Diose bee huañi scua, nú nee nu'e dañi nu ye'e chiquine. ¡Enzaláquie' li'ihua bee bene enu lle'natsia nzeli arqui' li'inu, nú la tsuche'nu li'ihua scua! 31Enze'e, la chenua' arqui'hua nú rnihua: “¿Xi da'cuahua nee? nu ¿xi diya'ahua? nu ¿xi utu'ahua?” 32Xne bee bene enu la chili arqui' Diose nzenu arqui' ye bee nucua', pero li'ihua rlu'cuhua tucu pa'hua liñibe, nu li'inu nediya' nze'canu nú xi seca la'cha'hua. 33Pero uzu'cu'hua nú rni Diose nu uri'ihua tucu nú niarqui'nu che liqui'nu ye nú seca la'cha'hua. 34La chenu arqui'hua lu cuenda' bichia ye'e, xne ye ye'e nu' xi nzenu arqui' bee bene. Xne cada bichia nu' xi chenu arqui' bene.

will be added

X\