San Mateo 5

1Chenu ulañi' Jesuse ye bee bene cua', uquienu equie tucu dañi nu uzucunu ze'e. Che uyetesa' bee bene'nu lunu ze'e, 2nu uquixienu uzete'nu li'ibeella nú uninu lubeella: 3―Ñia neca lu cuenda' bee bene enu rri'i beya' nú chiqui' rqui'ñialla elietsa' Diose, xne cua'a beella liñibe elu rnibiya'nu. 4’Ñia neca lu cuenda' bee bene enu nehuana nzu arqui', xne ri'i Diose nú ñia tsu arqui'beella. 5’Ñia neca lu cuenda' bee bene enu lle'na arqui', xne yucu beella yuu nú uni Diose nú dete'nu lubeella. 6’Ñia neca lu cuenda' bee bene enu neca xi neca nú rlia'na' nu rebichi', scua nu' ana arqui'beella ri'ibeella tucu nú rnibiya' Diose, xne li'inu ri'inu elietsa lubeella para nú ri'ibeella tucu nú niarqui'nu. 7’Ñia neca lu cuenda' bee bene enu rua'a arqui' bee bene, xne le'ca hua'a arqui' Diose li'ibeella. 8’Ñia neca lu cuenda' bee bene enu lecaxi naa lu Diose, xne li'ibeella neca beella enu lañi' li'inu. 9’Ñia neca lu cuenda' bee bene enu rcua'na nú nzuxe arqui' lusa', xne li'ibeella chiu'uleebeella lli'ñi Diose. 10’Ñia neca lu cuenda' bee bene enu nehuana seca luye nú rri'inu bee bene li'ibeella equie nú rri'i beella tucu nú rnibiya' Diose, xne li'ibeella chu'u beella liñibe elu rnibiya'nu. 11’Ñia neca lu cuenda'hua chenu riquichi'qui' bee bene li'ihua, nu chenu xitserri'inu bee bene li'ihua nu chenu rta' bee bene yelu clasia' bee eluquichia' li'ihua, equie nú necahua bee benea. 12Ñia utsu arqui'hua nu ullila'hua, xne chiqui' ñia neca nú lia liqui' Diose luhua liñibe, nu li'ihua nediya'hua nú le'ca scua uri'i condra beella bee profeta enu udetela enu uhuañi rlutila luquela li'ihua. 13’Li'ihua necahua xi neca zete lu iliulabequie'. Pero tunu niti nú neri'i, ¿xa modo zibi' zecae che? Leca' xi zibi'i, tsi'quitsia benene nu ta' bene equiee. 14’Nu le'ca li'ihua necahua xi neca ellie'e lu iliulabequie', li'ihua necahua xi neca tucu eyeche nú nchiucu' equie tucu dañi nú leca modo nú ricu a'chi'. 15Lecati quie'e quii tucu quinqué nu tsacu'lla tucu caja equiee, rqui'ña nú zucune aya para nú du'llie'e luye bee bene enu nucua'a liñi ni'i. 16Le'ca scua li'ihua, ucua'nahua nú huañi nze'cahua lubee bene para nú chenu lañi' beella beenú neca nze'ca rri'ihua, che nibeella bee bedichia' nze'ca equie cuenda' Pa'ahua Diose enu nzucu liñibe. 17’La ri'ihua elliebacu' nú uriña para nú huachua ley, ley nú udete' Diose lu Moisés urre beenú uzete' bee profeta bee bene, xne li'á uriña para nú tsalua tucu nú rni ley. 18Li'á rnia luhua nú mase fácil nú nitilu liñibe cuna iliulabe, luquelá nú rila tucu letra urre tucu punto nú nze'ta lu ley' Diose, hasta nu yalu lunú nzu nú aca. 19Enze'e bene enu la zucu' tucu bee mandamiento nú nze'ta lu ley cua', mase secalla nú la neca equie bee mandamiento cua', nu le'ca esquie tunu la zete'lla bee bene nú zucu'e, chequie li'illa lle'natsia aca neca equiella elurnibiya' Diose liñibe. Pero bene enu sucu' ye bee mandamiento nú nze'ta lu ley cua', nu sete'lla bee bene nú zucu'e, li'illa acalla enu máse aca neca equie elurnibiya' Diose liñibe. 20Enze'e nia luhua nú tunu la nehuañi nze'caláhua luquelá bee ulaxcuela enu reca ley cuna bee fariseo leca modo chu'uhua liñibe elurnibiya' Diose. 21’Li'ihua nediya'la'hua lunú uni Moisés lubee bene'ahua enu udetela: “La uti bene sa' bene, xne bene enu ruuti sa' yalalla castiya.” 22Pero li'á nia luhua nú titse bene enu rana arqui'sa', challa lu usticia, nu le'ca titse bene enu rquiexuusa', rqui'ña nú dete bene ze'e lu usticia enu mase neca equie para nú chiulue lu cuenda'lla, le'ca titse bene enu rni bedichia' chi'qui' lusa' nzuche' nú challa lu quii ebila. 23’Enze'e, tunu nzeyulu u'na ru'u ecu'cu' Diose nu ullu'cu arqui'lu nú rlelu lu bene, 24utsa'nasca' u'na'lu ze'e. Nu uquiatsalaxuhua arqui' sa'hua, che benchila'lu nu dete'lu u'na lu Diose. 25’Tunu nu' ti dete' cuenda li'ilu lu juese, ante nú chahua lu juese utsuche'xuhua nucua' diquila nú nu' tiempo para nú la dete' cuendalla li'ilu lu juese, xne tunu dete' cuenda benecua' li'ilu lu juese che juese dete'cuenda li'ilu lu policía para nú chalu ni'cu'. 26Li'á nia lulu nú la chiua'lu ni'cu' hasta nú ixiuxulu nzie' dimi nú nacu' juese lulu. 27’Li'ihua nediya'la'hua nú rni lu ley: “La lu'cu niyu stucu una'a enu la neca una'i, nu la lu'cu una'a stucu niyu enu la neca niyu'nchu.” 28Pero li'á nia luhua nú titse bene enu ri'yatsia lu tucu una'a nu rri'illa elliebacu' nú necha neca chenu ri'yalla lu tucu una'a, uri'ilalla dula arqui'lla lu cuenda'nchu che. 29’Tunu rri'i i'cululu chube nú rri'ilu dula, neca nze'calá nú uhuane nu utsi'quii istu. Xne neca nze'calá nú nitilu tucutsia i'cululu luquela nú diquinecalu chálu ebila. 30Nu tunu rri'i yalu chube nú rri'ilu dula, uchie'cue nu utsi'quii istu. Xne neca nze'calá nú nitilu techu yalu luquela nú cha diquilu ebila. 31’Le'ca rni lu ley: “Titse bene enu le'e una'a, rqui'ña nú hualla tucu ichi' elu rni nú ule'ella una'alla.” 32Pero li'á nia luhua nú tunu tucu niyu le'e una'a, nula necane nú uri'i una'alla eluhuexe cuna stucu niyu, che le'ca li'illa uri'illa nú rlu'cu una'alla stucu niyu. Nu niyu enu xia tucu una'a enu lá acaxeelá ule'e niyu', rri'illa dula. 33’Le'ca nediyala'hua nú uni Moisés lubee bene'hua enu udetela: “Rqui'ña nú tsa'alu bene lunú unilla nú ri'illa chenu rquie'ella Diose nú ri'illa.” 34Pero li'á nia luhua nula qui'ña nú quie'ehua diose'hua nú nihua ista liñibe ri'ya, para nú aca achee nú neli nú rnihua xne liñibe nzucu Diose, 35nu ni' lu yuu, xne necane elu nzu e'yanu, nu ni' eyeche Jerusalén, xne necane lachinu, li'inu enu neca arre enu mase rnibiya'. 36Nu ni' la yala quie'e bene equie cuenda' lluca equie bene, xne leca modo nú ri'i bene nú aca nequichi urre aca naatsa ni' tucu ichia equiella. 37Mejora uni'hua, “aahua” urre “a'a”, xne ye beela bee bedichia' nú nihua nze'tae lu cuenda' beze'lu. 38’Le'ca ubene'la'hua bedichia' nú rni: “Enu lua i'cululu, le'ca ulua i'culu nze'e. Nu enu lua layalu, le'ca ulua laya nze'e.” 39Pero li'á nia luhua: Nú la duse'ehua nú necha neca cuna nú necha neca, tunu nu' enu du' tucue xecalu chube, uzela nú du'llae stucu chú xecalu. 40Tunu nu' bene enu rliunuu li'ilu para nú axilla lliaca'lu, uzela nú le'ca uya'lla chiamarra'lu. 41Tunu ti rri'i juersa li'ilu nú uya'lu stene'lla tucu kilometro, uya'e stucu kilometro. 42Titse bene enu rnacu' tucu elietsa lulu, uri'i elietsa lulla, nula aca nechiqui'lu chenu xi ri'ñalla lulu. 43’Le'ca ubene'hua bedichia' nú rni: “Uzeca bene enu seca li'ilu nu uhuana arqui' bene enu rana arqui' li'ilu.” 44Pero li'á nia luhua: Uzecahua bene enu rle luhua, nu ni'hua nú cha nze'ca lu cuenda' bene enu rnacu' nú la cha nze'ca lu cuenda'hua, uri'i nze'cahua lubee bene enu rana arqui' li'ihua, una'cuhua lu Diose lu cuenda' bee bene enu riquichi'qui' li'ihua nu xitse rri'inu li'ihua. 45Scua acahua lli'ñi Diose pa'hua enu nzucu liñibe, xne li'inu rri'inu nú rliñi bichia para yebee bene enu rri'i nze'ca nu cuna lubee bene enu la ri'i nze'ca, nu rri'inu nú rlaca quiu para bee bene enu rri'i nze'ca nu cuna lubee bene enu la ri'i nze'ca. 46Xne tunu secatsiahua bee bene enu seca li'ihua, ¿xi ati'hua lu Diose che? Xne hasta bee bene enu rri'i cobre equie impuesto rri'i scua. 47Nu tunu rnihua Diose lubee sa'tsiahua, lecaxi nú neca nze'ca rri'ihua, xne hasta bene enu la chulu Diose rri'i scua. 48Aca nze'cahua tucu nú nze'ca pa'hua Diose enu nzucu liñibe.

will be added

X\