San Mateo 4

1Luze'elá unguya' Espíritu Santo Jesuse lu dañi achi elu la nucua'a bee bene para nú ri'i beze'lu preu li'inu. 2Ze'e uya'na Jesuse chiu'a bichia nu chiu'a rula' nu lecalí xi udacunu nu che ulia'na'nu. 3Chequie uya beze'lu lunu para nú ri'i preu li'inu nu uni lunu: ―Tunu neli nú necalu lli'ñi Diose, unibiya' nú aca bee quiee quie' pá aculu. 4Pero ucuaqui Jesuse lu beze'lu: ―Lu ichi' Stichia' Diose rni: “La neca equie cuenda'tsia pá nehuañi bee bene, sino que le'ca nehuañi bee bene lu cuenda' ye bedichia' nú rni Diose.” 5Che chu uyanu beze'lu li'inu eyeche Jerusalén nu uquienui li'inu equie indu llene Jerusalén elu mase aya, 6nu uni lunu: ―Tunu neli nú necalu lli'ñi Diose, utsi'qui li'ilu ca'a hasta lu yuu, xne lu ichi' Stichia' Diose rni: Xe'la Diose bee ángele'nu para nú ri'i ucu li'ilu. Nu na'tse beenu li'ilu para nú la ti'qui bee quiee cuchiu'lu. 7Che ucuaqui Jesuse lu beze'lu: ―Le'ca rni lu ichi' Stichia' Diose: “La ri'ilu preu Diose Pa liñibe.” 8Nu le'ca uyanu beze'lu li'inu equie tucu dañi elu aya, nu ze'e ulube'i lunu nzie' bee eyeche nú nu' lu iliulabe cuna bee eluxene nú nu' lubee, 9nu uni lunu: ―Li'á liquia ye bee nucua' lulu, tunu tsulliquilu lua nu lu'culu ula'na lua. 10Nu uni Jesuse lui: ―Uquia beze'lu, xne lu ichi' Stichia' Diose rni: “Ulu'cu ula'na lu Diose'lu Pa liñibe, nu lu li'itsianu riala nú zibi'lu.” 11Chequie utsa'na beze'lu li'inu, nu uriña bee ángele' Diose uri'i elietsa lunu. 12Chenu ungabiya' Jesuse nú nchiñi Juan Bautista ni'cu', che chu nzazecanu lu iliu Galilea. 13Pero né ya'nanu Nazaret, sino que uyanu uzucunu eyeche Capernaum, tucu eyeche nú nchiucu' ru'u inzatu' Galilea enza lu iliu nú lee Zabulón nu Neftalí. 14Scua ungae para nú uyalu tucu nú uquie'e profeta Isaías chenu unilla: 15Bee bene lu iliu Zabulón nu bee bene lu iliu Neftalí, nu bee bene enu nucua'a lu iliu nú nchiucu' axu re'cu Jordán, cuna ye beelá bee bene enu nucua'a axu ru'u inzatu' lu iliu Galilea elu nucua'a bee bene enu laca bee bene Israel. 16Ye beella uhuañi beella tucu nú nehuañi bee bene enu nucua'a leta rula', pero nee ulube'lula tucu ellie'e lubeella, nu ellie'e cua' udu'llie'e lu elliebacu' beella, li'ibeella enu lecaxi utsuquie nú xi liqui' Diose lubeella. 17Desde che uquixie uzete' Jesuse Stichia' Diose bee bene nu uninu lubeella: ―Tsana' arqui'hua stulahua xne nze'ta riñala elurnibiya' nú rlu'cu Diose. 18Chenu nzedete Jesuse ru'u inzatu' Galilea, che ulañi'nu Simón, enu le'ca lee Pedro, cuna bichilla Andrés, nú rdu'beella ixiu nú rucu beella bee bela lu inza. 19Nu uni Jesuse lubeella: ―Te quiehua li'á para nú zeteahua xa quiete'sa'hua bee bene para nú aca beella bee benea luguare nú rucuhua bee bela. 20Hora ze'e utsa'na beella ixiu nú rucu beella bela nu chu nzuebeella cuna li'inu. 21Enza luze'elá ulañi'nu xiucu bee bene, Jacobo nu cuna bichilla Juan, lliana' bene enu lee Zebedeo. Nucua'a beella liñi barco cuna pa' beella, rquiela' beella ixiu nú rucu beella bee bela. Nu ubixia Jesuse beella, 22nu hora ze'e chu utsa'na beella barco ze'e cuna sa'beella, nu chu nzequie beella li'inu. 23Uya Jesuse ye lubee eyeche lu iliu Galilea, nu cada tucu bee eyeche uyu'unu liñi bee indu uzete'nu bee bene Stichia' Diose, nu uninu lubeella xa neca elurnibiya' nú rlu'cu Diose nu uriyecanu bee bene luye clasia' elichia nú seca beella. 24Ungabiya' ye bee bene lu iliu Siria lunú uri'i Jesuse, che ube'tayu bee bene ze'e bee bene enu seca huaxi clasia' bee elichia lunu, le'ca ube'tayu beella bee bene enu si' nú rcu cuerpo', cuna bee bene enu seca ichia' benechiqui', cuna bee bene enu seca ichia ziña cuna bee bene enu la acalí tsee nu uriyeca Jesuse ye bee bene cua'. 25Huaxi bee bene enu nucua'a lu iliu Galilea, cuna bee bene enu nze'ta enza lubee eyeche Decápolis, cuna bee bene Jerusalén cuna bee bene enu nucua'a lu iliu Judea nu bee bene enu nucua'a stucu chú re'cu Jordán, uyaquie li'inu.

will be added

X\