San Mateo 23

1Chequie uni Jesuse lubee bene'nu cuna lubee bene enu nucua'a ze'e: 2―Bee ulaxcuela enu reca ley cuna bee fariseo, sete' beei bee bene lunú rni ley' Moisés. 3Enze'e nia luhua nú uzu'cu'hua stichia' beei, nu ri'ihua ye nú rnibeei, pero la ri'ihua tucu nú rri'i beei, xne li'ibeei rnibeei tucu nú rnibeei pero la ri'ibeei tucu nú rnibeei. 4Chiqui' neriña' lunú rnibiya' beei nú ri'i bee bene, pero puro rnibiya'tsia beei nú ri'i bee bene lunú rnibeei nu ni' la niarqui' beei ri'i beei elietsa' bee bene para nú ri'i bee bene lunú niarqui' beei. 5Nu ye nú rri'i beei rri'itsia beei scua para nú lañi' bee bene. Nú riu' arqui'beei nú riaca'cuu tucu iti nú nu'che' Stichia' Diose tiquie beei cuna testu' xcu beei. Le'ca riu' arqui'beei nú rutu beei laquie nú stuñi luxu. 6Nu rle' beei nú zucu beei luhuare elu rcua'a bee bene enu mase neca equie chenu nezene' beei nú nzetacu beei lu tucu eliñi, le'ca scua rri'i beei liñi indu, 7le'ca riu' arqui'beei nú lu'cu bee bene ula'na lubeei chenu xa'ca bee bene li'ibeei lu inziu, nu ni bee bene ulaxcuela lubeei. 8’Pero li'ihua la yala nú le'hua nú ni bee bene ulaxcuela luhua xne neca tucutse li'ihua nu tucutsia ulaxcuela rlu'cuhua nu li'inu necanu Cristo. 9Nu la nihua pa lu ni'tucu bee bene iliulabe enu laca pa'hua, xne tucutsia Paa rlu'cuhua, nu li'inu nzucunu liñibe. 10Le'ca la le'hua nú ni bee bene luhua nú necahua enu rnibiya', xne nu' tucutsia enu rnibiya' nu li'inu necanu Cristo. 11Nu bene enu mase neca equie letahua, rqui'ña nú zibi'lla luhua. 12Xne bene enu sucu' aya le'catsia li'i aca lle'na nze'e, nu enu reca lle'na arqui' zucu' aya bee bene nze'e. 13’¡Cue'hua bee ulaxcuela enu reca ley nu bee fariseo, xne la ri'ihua tucu nú rnihua!, nu la zelahua nú ri'i bee bene beya' xa riala ri'i beei para nú aca beei bee bene' Diose. Nu ni' li'ihua la la'nahua nú acahua bene' Diose, nu rcahua nú aca bee bene enu niarqui' nú aca bee bene' Diose. 14’¡Cue'hua, bee ulaxcuela enu reca ley nu bee fariseo, xne la ri'ihua tucu nú rnihua!, xne raxihua ni'i bee una'a zaqui, nu para nú ni bee bene nú necahua bee bene nze'ca, che xee rnacu'hua lu Diose. Enze'e yalahua castiya nú mase fuerte. 15’¡Cue'hua bee ulaxcuela enu reca ley nu bee fariseo, xne la ri'ihua tucu nú rnihua! Xne diqui lu iliulabe rla'nahua bee bene enu chu'u chu'hua, nu chenu uri'ilahua ana tucu bene, chiucu bese masela rri'ihualla lli'ñi beze'lu luquela li'ihua. 16’¡Cue'hua, xne la ri'ihua beya' nu niarqui'hua nú zete'hua bee bene!, nu rnihua: “Tunu nu' ti rni istá indu Jerusalén ri'ya, lecaxi neca nú ni bene scua, pero bene enu rni equie cuenda' oro nú necache' liñi indu llene Jerusalén, rqui'ña nú ri'illa tucu nú unilla.” 17¡Xala netunduhua nu niquie'luhua! ¿Ta nú mase neca equie oro nú necache' liñi indu la, urre indu la? Xne indu rri'i nú necale'ya oro ze'e. 18Nu le'ca rnihua: “Nú lecaxi neca tunu rni bene, nú rnilla istá ru'u ecu'cu ri'ya, pero tunu rnilla istá u'na nú nchiucu' ru'u ecu'cu ri'ya, rqui'ña nú ri'illa tucu nú unilla.” 19¡Xala netunduhua nu niquie' luhua! ¿Ta nú máse neca equie u'na la?, urre ¿Ecu'cu nú rri'i nú necale'ya u'na la? 20Enze'e bene enu rni ista ecu'cu ri'ya, nu la necane equie cuenda' ecu'cutsia le'ca necane luye nú nchiucu' lue. 21Nu le'ca esquie bene enu rni nú ista indu ri'ya, nu la necane nú indutsia ri'ya le'ca ri'ya Diose Paa liñibe enu nzu presencia' liñi indu. 22Le'ca esquie bene enu rni nú istá liñibe ri'ya, le'ca rnilla nú ri'ya Diose nu le'ca rnilla nú ri'ya xleta elu nzucunu. 23’¡Cue'hua bee ulaxcuela enu reca ley, nu bee fariseo, xne la ri'ihua tucu nú rnihua! Li'ihua rdete'hua diezmo bee huañi nu lee menta, anís nu cumiñu lu Diose tucu nú rnibiya' ley, pero la zucu'hua lunú mase neca equie rnibiya' ley nú ri'ihua. La ri'ihua tucu nú necane lubee bene, la hua'a arqui'hua bee bene nu la tsu tenilí arqui'hua lunú nzeli arqui'hua Diose. Nucua' riala nú ri'ihua, sin nú tsana' arqui'hua nú rdete'hua diezmo lu Diose. 24¡Li'ihua necahua xi neca enu nequie'lu xne niarqui'hua nú zete'hua bee bene nu ni' li'ihua la acahua, nu ri'yahua li'ihua nú la ri'ihua dula nú lle'natsia neca! ¡Nu la bi'yahua li'ihua nú rri'ihua dula nú mase necha neca! ¡Tucu nú rni bee bene: Ri'yahua li'ihua nú la aquihua seruchi' pero riaquihua cameyu! 25’¡Cue'hua bee ulaxcuela enu reca ley nu bee fariseo, xne la ri'ihua tucu nú rnihua! Li'ihua necahua xi neca bee vaso cuna bee pliato nú leca xinaa di'chi, xne rlube' nú necahua bene nze'ca pero liñi arqui'hua nu' nú neyi' rcua'ahua nu rcachi'hua. 26Li'ihua bee fariseo neca xi neca nú niquie'luhua: Rluti che'exu arqui'hua lunú necha rri'ihua, che lube' nú neli rri'i nze'cahua. 27’¡Cue'hua bee ulaxcuela enu reca ley nu bee fariseo, xne la ri'ihua tucu nú rnihua! xne necahua xi neca eluhua nú nequichi netsuu nú ñia naa tetsu'e. Pero liñii ache nu' bee arta' bene nguti cuna ye beenú necha rnaa. 28Scua necahua, xne ante lubee bene rlube' nú nze'cahua. Pero liñi arqui'hua ache nu' nú necha neca nu chiqui' nequichia'hua. 29’¡Cue'hua bee ulaxcuela enu reca ley cuna bee fariseo! ¡Xne la ri'ihua tucu nú rnihua! Li'ihua rreche'hua equie eluhua' bee profeta nu suche'hua equie eluhua' bee bene enu uhuañi tucu nú niarqui' Diose, 30nu rnihua: “Tunu uhuañia'ahua tiembu nú uhuañi bee bene'ahua enu udetela, lá aria'ahua elietsa' beella nú autia'ahua bee profeta enu unguti beella.” 31Lunú rnihua scua, rri'ihua beya' nú necahua lli'ñi bee bene enu unguuti bee profeta. 32¡Neequie ula'xuhua, uri'ihua lunú uquixie uri'i bee bene'hua enu udetela! 33’¡Necha rri'ihua! ¡Li'i sihua netsiñahua xi netsiña bee be'la! ¿Xa modo tsila'ahua lu castiya nú nzu zecahua ebila? 34Nee xe'la bee profeta, cuna bee bene enu chiqui' reca, nu bee ulaxcuela enu zete' li'ihua Stichia' Diose. Pero nu' beella enu utihua nu nu' beella enu quie'ehua lu cruse, nu beelá beella zete'che'hua liñi bee indu'hua, nu tiliaca'hua beella cada eyeche. 35Enze'e li'ihua ricu' equiehua rene' bee bene enu uri'i nze'ca lu Diose bee enu unguti, desde rene' Abel enu uhuañi tucu nú niarqui' Diose nu hasta rene' Zacarías lliana' bene enu lee Berequías Zacarías enu ungutihua enza ru'u indu elu siqui' bene nañi u'na lu Diose. 36Li'á nia luhua nú bee bene enu nehuañi nee, li'ibeei zecabeei castiya equie cuenda' yebee nucua'. 37Nu uni Jesuse: ―¡Bee bene Jerusalén, bee bene Jerusalén, li'ihua ruutihua bee profeta, nu rdu'hua quiee bee Bene enu uxe'la Diose luhua! ¡Huaxi bese uniarquia nú quietesa'ahua xi rri'i lli'ti chenu rquiete'saí bee ti'ñi'í riu'u liñi cuacaí, pero né zelahua! 38Enze'e nia luhua nú enta bichia nú tsana' arqui' Diose lachihua. 39Le'ca nia luhua nú leca' bichia nú lañi'la'hua li'á hasta nú riña bichia chenu nihua: “Chiqui' ñia neca lu cuenda' li'inu enu nze'ta lu cuenda' Pa'ahua Diose liñibe.”

will be added

X\