San Mateo 22

1Chequie unilá Jesuse bee ejemplu lubeei nú uninu: 2―Elurnibiya' Diose neca xineca tucu arre enu uri'i tucu tsa'a nú uchia endu'lla. 3Nu uxe'lalla bee moso'lla para nú chetucu beei bee bene enu nezene' lu tsa'a ze'e, pero lá zela bee bene ze'e achaa. 4Chequie uxe'lalla xiucu xuna bee moso'lla, nu unilla lubeei: “Uni'hua lubee bene enu nezene' lu tsa'a nú necalula nú acu bee bene. Unibiya'lá nú unguti bee u'na' enu mase neru'cu, cuna beelá bee nañia enu mase neru'cu, nu ye bee nucua' necala, uni'hua lubeella nú ye'ta beella lu eluchia.” 5Pero bee bene enu nezene' lu tsa'a ze'e né ri'i caso beei nú uni bee moso' arre ze'e lubeei. Tucu bene ze'e nza nzebi'ya yuu', nu stucui nzequienu berexe', 6nu texcua'a beei una'tse bee moso' enu uxe'la arre ze'e, nu uzete'che' beei bee moso' ze'e hasta nú unguuti beei bee nze'e. 7Chequie chiqui' ule arre ze'e, nu uxe'lalla bee sundado'lla nú utibeei bee bene enu unguuti bee moso'lla, nu tsiqui' beei lachi bee bene ze'e. 8Che unilla lubee moso'lla: “Neca listola yeene para nú aca tsa'a, pero bee enu uzene' nú ye'ta lu tsa'a la yala nú ye'ta beei. 9Uquiahua lubee calle nu ye bee bene enu lla'cahua uni'hua lubeella nú ye'ta beella lu tsa'a.” 10Chequie nzue bee moso'lla uquiete'sa' ye bee bene enu ulla'ca beei lubee calle, sia bee bene nze'ca nu sia bene enu necha rri'i, scua uche ni'i arre ze'e elu unga tsa'a. 11’Nu chenu uyu'u arre ze'e liñi ni'i para nú lañi'lla bee bene enu nezene' lu tsa'a, che ulañi'lla tucu bene enu la nutu laquie nú rutu bene enu nezene' lu tsa'a. 12Che uni arre lu bene ze'e: “Amigo, ¿xa uyu'ulu ca'a, nu la nutulu laquie nú riala utulu lu tsa'a?” Pero lecalí xi ucuaqui bene ze'e lu arre. 13Chequie uni arre lubee bene enu rricu' bee elubacu lu mexa: “Ulli'ca'cuhua cuchiu' benequie' cuna yai, nu utsi'quihuai eli'ya' elu necabe, elu una'i nu aculayai.” 14Xne huaxi bee bene enu nezene', pero lle'natsia bee bene enu chu'u. 15Chenu ulaxu nú uni Jesuse bee ejemplu. Che uchiu'u bee fariseo luhuare ze'e nu ubedichia' beei equie cuenda' nú xi nibeei lu Jesuse, para nú ninu tucu bedichia' nu xa ta' quiya beei li'inu. 16Che uxe'la bee fariseo cua' chiucu chuna bee bene' beei lu Jesuse, cuna chiucu chuna bee bene' Herodes, nú nibeei lunu: ―Maestro, nediya'ru nú neli beenú rnilu nu neli sete'lu nú xa niarqui' Diose nú huañi bee bene, sin nú ri'i casolo nú rni bee bene, xne la bi'yalu nú xa rnaa bee bene. 17Neequie uni' luru: ¿Neca nze'ca nú dixiuru impuesto lu arre Cesar la, o la neca nze'cae la? 18Pero uri'i Jesuse beya' nú necha neca elliebacu' beei, enze'e uninu lubeei: ―Nequichia'hua, ¿xinu rri'ihua preu li'á scua? 19Ulube'hua tucu melu nú riaxu impuesto lua. Che chu udete' beei tucu denario yanu. 20Chenu ulañi'nu melu cua', che unedichia'nu lubeei: ―¿Tiluu nú nequie lu melu quie' nu ti lee enu nequie lue? 21Nu ucuaqui beei nú unibeei lunu: ―Arre Cesar nucua'. Che uni Jesuse lubeei: ―Ude'tehua lu arre Cesar lunú neca cuenda' arre César, nu ude'te'hua lu Diose nú neca cuenda' Diose. 22Chenu ubene' beei nú uni Jesuse scua, chiqui' uyanu arqui'beei, che utsa'na beei li'inu nu chu nzuebeei. 23Le'ca mismo bichia ze'e uya chiucu chuna bee saduceo lu Jesuse. Nu bee saduceo lachili arqui' nu huañi zeca bee bene enu unguti. Enze'e unedichia' beei lu Jesuse nú unibeei: 24―Maestro, Moisés uni nú tunu ati tucu niyu nu uya'na una'lla nu né lu'cu beella endu', che rqui'ña nú chia bichi tuxie ze'e una'a ze'e para nú lu'cu beei endu' enu aca xi neca endu' tuxie ze'e. 25Leta'ahua nucua'a tucu familia enu ulu'cu achi bichi. Bichi rlu beei uyucu una'a pero ungutilla. Nu né lu'culla endu' cuna una'alla, chequie uyucu bichi rruculla una'a ze'e. 26Le'ca scua ulle'ca bichi rrucu beella, cuna bichi rriuna beella, hasta nú unguti luza' achi bichi beella. 27Luze'elá, le'ca unguti una'a ze'e. 28Neequie, chenu huañi zeca bee bene enu unguti, ¿ta luza' achi bee bene cua' neca niyu' una'a ze'e, xne ye beella uchia beella una'a ze'e? 29Nu ucuaqui Jesuse lubee saduceo ze'e nú uninu: ―Rnihua scua xne la ri'ihua beya' Stichia' Diose nu la chuluhua xneca neca lunú rnibiya' Diose. 30Xne chenu huañizeca bee bene enu unguti, la yucua' bee bene sa' bee bene, nu la detea' bee bene endu' bee bene chia, sino que acatsia bee bene xi neca bee ángele' Diose liñibe. 31Pero equie cuenda' nú huañi zeca bee bene enu unguti, ¿xie' lasca' ulahua lu ichi' Stichia' Diose elu rninu? 32“Li'á neca Diose lu Abraham, lu Isaac cuna lu Jacob.” Nu Diose la necanu Diose lubee bene enu unguti, sino que necanu Diose lubee bene enu nehuañi. 33Chenu ubene' ye bee bene ze'e lunú uni Jesuse, chiqui' nzenu arqui'beei lunú xa sete'nu. 34Chenu ungabiya' bee fariseo nú leca' xi allela arqui' bee saduceo uni lu Jesuse, uyetesa' beei. 35Nu tucu bee fariseo cua'a enu neca ulaxcuela enu reca ley. Unedichia' lu Jesuse para nú dete'i preu li'inu, nu uni lunu: 36―Maestro, ¿ta mandamiento nú mase neca equie enta lu ley? 37Che uni Jesuse lui: ―“Uzeca Pa'lu Diose diquinu' arqui'lu, cuna diqui lunú necalu cuna diqui nu' elliebacu'lu.” 38Ninguie' neca mandamiento rluti, nú mase neca equie. 39Nu casi iguaelee cuna mandamiento rrucu nú rni: “Uzeca sa'lu tucu nú secalu li'ilu.” 40Enze'e titse bee bene enu sucu' rucu bee mandamiento quie' sucu'la nze'e ye nú rni ley, cuna ye nú uquie'e bee profeta. 41Chenu neyete'sa'sca' bee fariseo luhuare ze'e, 42che unedichia' Jesuse lubeei: ―¿Xa rri'ihua elliebacu' lu cuenda' Cristo? ¿Ti lu familia' nze'tanu? Che unibeei lunu: ―Lubee familia' David nze'tanu. 43Chequie uni Jesuse lubeei: ―Pero, ¿xiquie nú equie cuenda' Espíritu Santo uni David lunu, li'ilu rnibiya'lu lua? Xne uni David: 44Diose uni lu li'inu enu rnibiya' lua: “Uzucu cue'tsea chube, hasta nú ri'á ana nibiya'lu lubee bene enu rle lulu.” 45¿Enze'e tunu neca Cristo endu' David, xinu rni David lunu, li'ilu rnibiya'lu lua? 46Nu ni' tucu bee bene enu nucua'a ze'e né cuaqui ni' tucu bedichia' lunu, nu desde bichia ze'e leca' xi unedichia' beella lunu.

will be added

X\