San Mateo 2

1Ungula Jesuse Belén, tucu eyeche nú nchiucu' lu iliu Judea, tiembu nú unibiya' arre Herodes. Nu uriña bee bene enu reca elliebacu' Jerusalén, nze'ta beella enza rliñi bichia Jerusalén nu neca beella magos, 2che unidichia' beella: ―¿Cá nchiucu' arre' bee bene Israel enu ungula? Xne desde lachiru ulañi'la'ru nú uliñi bela'nu, enze'e nzelaru para nú lu'curu ula'na lunu. 3Chenu ubene' arre Herodes nú unibeella scua, chiqui' nzenu arqui'lla, cuna ye bee bene Jerusalén. 4Che ubixia arre Herodes ye bee ule'ya enu rnibiya', cuna bee ulaxcuela enu reca ley nú udete' Diose lu Moisés para nú nedichia'lla lubeella cá riala nú ala Cristo. 5Che uni beella lulla: ―Eyeche Belén nú nchiucu' lu iliu Judea alanu, xne scua uni profeta chenu unilla: 6Li'ilu eyeche Belén nú nchiucu' lu iliu Judea, nu li'ilu la necalu tucu bee eyeche nú mase lle'na nú nchiucu' lu ye bee eyeche llene lu iliu Judea. Xne lulu chiu'u tucu bene enu nibiya', nu li'illa bi'yalla bee bene Israel enu neca bee benea. 7Che chu ubixia a'chi arre Herodes bee mago cua' para nú unedichia'lla lubeella nú xunga itáa ulube'lu belaa ze'e lubeella. 8Nu uxe'lalla li'ibeella Belén, nú unilla lubeella: ―Uquiahua ze'e, nu ri'i itáahua beya' nú xa neca lu cuenda' endu' ze'e. Nu chenu ullela'la'huanu, ye'ta tixiule'ehua lua para nú le'ca nua nza'a nze detea ula'na lunu. 9Chenu ulaxu nú uni arre Herodes scua lubeella, chu nzuebeella. Nu belaa enu ulañi' beella nú uliñi desde nú nucua'asca' beella lachi beella nzuculu lubeella, nu utsuxe belaa cua' hasta elu nchiucu' endu' ze'e. 10Chenu ulañi' bee mago belaa cua' ze'e, chiqui' ñia utsu arqui'beella, 11nu chenu uyu'u beella liñi ni'i ze'e, ulañi' beella endu' cuna na'nu María, che utsulliqui beella lunu nu ulu'cu beella ula'na lu endu' ze'e. Chu uxa'la beella ru'u bee caja nú nuya' beella nu lia udete' beella oro, cuna quiendixi, cuna mirra lu endu' me' ze'e. 12Che udixiule'e Diose lu xcala' beella nula benchila' beella lu Herodes, nu né benchila' beella enza enta beella. 13Chenu nziala bee mago ze'e lachi beella, che ulube'lu tucu ángele' Diose lu xcala' José, nu uni ángele ze'e lulla: ―Uzetee, uya' endu' cua' cuna na'nu nu uquiahua Egipto, ze'e cua'ahua hasta nú ixiule'a luhua. Xne cua'na Herodes endu'cua' para nú utilla li'inu. 14Che chu uzete José, nu unguya'lla endu' cuna na'nu, nu rula' ze'e uchiu'u beella nziue beella enza Egipto. 15Ze'e ucua'a beella hasta nú unguti arre Herodes. Scua unga para nú uyalu Stichia' Diose tucu nú uninu lu tucu profeta chenu uninu: “Ubixia endua enza Egipto.” 16Chenu uri'i Herodes beya' nú uzequienu bee mago ze'e li'illa, chiqui' uleella, nu unibiya'lla nú unguti ye bee endu' enu nza chiucu lana hasta enu me'e enu nucua'a Belén cuna bee eyeche abenchila' ze'e, xne nuya' cuendalla lunú uni bee mago ze'e lulla nu udetela chiucu lana nú ulube'lu belaa ze'e. 17Scua uyalu tucu nú uquie'e profeta Jeremías chenu unilla: 18Uyene tucu chii eyeche Ramá, nú runa' nu rixiali. Nu Raquel neca enu runa' cua' equie cuenda' bee endu'nchu, nu lecati enu ri'i ana tsala arqui'nchu xne ungutila bee endu'nchu. 19Pero chenu unguti arre Herodes, che ulube'lu tucu ángele' Diose lu José elu nucua'a beella Egipto nu uni ángele ze'e lulla: 20―Uzetee, uya' endu' cuna na'nu, nu ubenchila' zecahua Israel xne ungutila bee enu niarqui' nú uti endu' quie'. 21Che chu uzetee José nu unguya'lla endu' cua' cuna na'nu nu ubenchila' beella eyeche Israel. 22Pero chenu ungabiya' José nú Arquelao lliana' arre Herodes neca enu rnibiya' lu iliu Judea, ulliquilla nú challa enza ze'e. Pero chenu ungabiya'lla lu xcala'lla nú la challa enza Judea, che nzuella enza lu iliu Galilea. 23Chenu uriña beella lu iliu Galilea, ucua'a beella tucu eyeche nú lee Nazaret. Scua unga para nú uyalu tucu nú uni bee profeta nú Jesuse chiulee bene Nazaret.

will be added

X\