San Mateo 19

1Chenu ulaxu nú uni Jesuse scua, uchiu'unu lu iliu Galilea nu uriñanu lu iliu Judea stucu chú re'cu Jordán. 2Nu uyanala huaxi bee bene li'inu, nu ze'e uriyecanu bee bene enu riti. 3Che uyabica chiucu chuna bee fariseo lunu para nú ri'i beei preu li'inu, nu unedichia' beei lunu nú unibeei: ―¿Nu' modo nú le'e niyu una'ai equie xitse tucu nú uri'inchu la? 4Chequie ucuaqui Jesuse nú uninu lubeei: ―¿Xie' lasca ulahua lu ichi' Stichia' Diose elu rni, nú li'inu enu ureche' bee bene desde nú uquixie iliulabe, “ureche'nu niyu cuna una'a la”? 5Le'ca uninu: “Enze'e za'na niyu pa'i cuna na'i para nú yucui una'i, che rucu beei neca beei xi neca tucutsia bene.” 6Scua la neca' beei chiucu bene, sino que tucutsia neca beei. Enze'e leca modo nú ri'i tucu bene nú le'esa' bee bene enu uri'i Diose nú neca tucunecatse. 7Che uni bee fariseo lu Jesuse: ―¿Xiquie nú unibiya' Moisés nú nu' modo le'e bene una'a bene, tunu acache' tucu ichi' elu rni nú le'e sa'lla? 8Chequie uni Jesuse lubee fariseo: ―Equie nú chiqui' nziti arqui'hua, enze'e uzela Moisés nú le'ehua una'ahua. Pero chenu uquixie iliulabe né acae scua. 9Nu Li'á nia luhua nú titse niyu enu le'e una'a, nu la necane nú uri'i una'alla eluhuexe cuna stucu niyu, nu yuculla stucu una'a, rri'illa dula che, nu niyu enu yucu una'a enu ule'e niyu', le'ca rri'i nze'e dula. 10Chequie uni bee bene' Jesuse lunu: ―Tunu scua necane lu cuenda' niyu cuna una'alla, nzalá nú la chia bene che. 11Che uni Jesuse lubeella: ―La ye bee bene rri'i beya' nucua', sino que bee bene enu udete'tsia Diose elliebacu' nú ri'i beya' nucua' rri'i beya'e. 12Xne nu' bee bene enu desde nú ungula lá ala para nú chia, le'ca nu' bee bene enu la chia equie nú reca remediolla, nu nu' bee bene enu la chia lunú rri'illa elliebacu' nú mejora ixiule'ella Stichia' Diose luhuare nú chialla. Enu riqui' núla chia, la chia nze'e. 13Che uriñayu bee bene chiucu chuna bee endu' lu Jesuse para nú ricu'nu yanu equie beei nu nacu'nu lu Diose lu cuenda' beei, pero uqui'ya' bee bene enu uriñayu bee endu' ze'e uri'i bee bene'nu. 14Pero uni Jesuse lubee bene'nu: ―Uzelahua nú ye'ta bee endu' lua, nu la cahua nú ye'ta beei lua, xne liñibe elurnibiya' Diose neca para bee bene enu neca arqui' xi neca arqui' bee endu' quie'. 15Chenu ulaxu nú uricu'nu yanu equie bee endu' ze'e, che chu nzanu. 16Uya bi'ya tucu bene Jesuse nu unedichia' bene ze'e lunu nú uni: ―Maestro enu neca bene nze'ca, ¿xi nú neca nze'ca ri'á para nú lu'cua elunehuañi nú leca xunga laxu? 17Nu uni Jesuse lui: ―¿Xinú rnilu nú neca bene nze'ca? Leca ni' tucu bene nze'ca tucutsia Diose neca bene nze'ca. Pero tunu niarqui'lu lu'culu elunehuañi nú leca xunga laxu liñibe, uzu'cu' nú rni bee mandamiento. 18Che uni bene ze'e lu Jesuse: ―¿Ta bee mandamiento rqui'ña nú zucua che? Nu uni Jesuse lui: ―La utilu bene, la na'tselu stucu una'a enu la neca una'alu, nu la ri'ilu eluhuana', nu la ta'lu eluquichia' bene, 19ulu'cu ula'na lu pa'lu cuna lu na'lu, nu uzeca sa'lu tucu nú secalu li'ilu. 20Che uni bene ze'e lu Jesuse: ―Ye bee nucua' sucua hasta chenu necaa endu'; ¿neequie xilá rri'i nú zucua? 21Nu uni Jesuse lu bene ze'e: ―Tunu niarqui'lu nú huañilu tucu nú niarqui' Diose, uquia tuti ye beenú rlu'culu nu ude'te' dimicua' lubee bene enu seca elitsi, che lu'culu eluxene liñibe, nu chu ye'ta quielu Li'á. 22Pero chenu ubene' bene ze'e nucua', chiqui' nehuana utsu arquii nziai xne chiqui' xenei. 23Chequie uni Jesuse lubee bene'nu: ―Li'á nia luhua, nú chiqui' neriña' nú chu'u tucu bene xene liñibe elurnibiya' Diose. 24Li'á nia luhua, nú mase facil nú dete tucu cameyu i'chiu echedicu, luquelá nú chu'u tucu bene xene liñibe elurnibiya' Diose. 25Chenu ubene' bee bene' Jesuse nú uninu scua, chiqui' uyanu arqui' beellla, nú uni beella lusa' beella: ―¿Ti nu' modo tsila'a che? 26Nu ubi'ya Jesuse lubeella nu uninu lubeella: ―Para bee bene neriña' neca nucua' pero para Diose lecaxi neriña'. 27Chequie uni Pedro lu Jesuse: ―Li'iru utsa'naru ye beenú rlu'curu para nú nzela quieeru li'ilu. ¿Xi ati'ru, lu cuenda' nucua' che? 28Che uni Jesuse: ―Li'á nia luhua nú chenu riña bichia nú aca necuqui yeene, nu chenu zucua'a lu xleta nú nibiya'a li'á Bene enu uxe'la Diose, li'ihua enu entanala li'á le'ca zucuhua lu chi'chiucu xleta, para nú hualuhua lu cuenda' ye bee bene enu nze'ta lu chi'chiucu familia Israel. 29Nu titse bee bene enu utsa'na ni'i, urre bichilla, urre zanalla, urre pa'lla, urre na'lla, urre una'alla, urre bee endu'lla, urre bee yu'lla equie cuenda' Li'á, ati'lla tucu ayu'u bese masela lunú utsa'nalla, nu le'ca lu'culla elunehuañi nú leca xunga laxu liñibe. 30Pero huaxi bee bene enu neca equie lu iliulabe quie' nee, aca bee nze'e enu la neca equie'a bichia ze'e, nu bee bene enu la neca equie nee lu iliulabe quie', aca neca equie bee nze'e bichia ze'e.

will be added

X\