San Mateo 18

1Che le'ca bee bichia ze'e, unedichia' bee bene' Jesuse lunu, nú unibeella: ―¿Ti máse neca equie elurnibiya' Diose liñibe? 2Chequie ubixia Jesuse tucu endu' utsunu labe beella, 3nu uninu lubeella: ―Li'á nia luhua nú tunu la che'e arqui'hua lu stulahua nu acahua xi neca bee endu', la chu'uhua elurnibiya' Diose liñibe. 4Enze'e nia nú bene enu aca lle'na arqui' xi neca arqui' endu' quie', nze'e aca enu máse aca neca equie elurnibiya' Diose liñibe. 5Nu titse bene enu ri'i elietsa lu tucu endu' equie cuenda' Li'á, lua rri'i nze'e elietsa. 6’Pero titse bee bene enu ri'i nú zana' tucu endu' enu nzeli arqui' Li'á lu dula, máse neca nze'ca para bene ze'e nú llica'cu bene tucu quie molino añilla nu tsi'qui benella hasta aquiee lu inzatu'. 7¡Cue' bee bene iliulabe nú nu' huaxi beenú necha neca bee nú rri'i nú rri'i bee bene dula! Siempre nu'beenú necha neca lu iliulabe, pero ¡cue' bene enu ri'i nú ri'i stucu bene dula! 8’Enze'e tunu ri'i yalu urre cuchiu'lu nú ri'ilu dula, mejora uchie'cu'e nu utsi'quii istu, xne máse neca nze'ca nú chu'ulu liñibe cuna tucutsia yalu nu tucutsia cuchiu'lu, luquela nú chalu cuna rucu yalu nu rucu cuchiu'lu lu quii nú leca xunga laxu. 9Le'ca tunu rri'i i'cululu nú rri'ilu dula, mejora uhuane nu utsi'quii istu, xne máse neca nze'ca nú chu'ulu liñibe cuna tucutsia i'cululu, luquela nú chalu luquii ebila cuna rucu i'cululu. 10’La huachuhua ni' tucu bee endu' quie', xne nia luhua nú bee ángele enu rriucu li'ibeei nucua'a lu Diose Pa liñibe. 11Xne Li'á Bene enu uxe'la Diose uriña para nú tsiala'á bee bene enu nza inziu nú necha neca. 12’¿Neca xi neca nú tucu bene rlu'cu tucu ayu'u sanchi, nu nitilla tucuí? ¿Xie' la tsa'nasca'lla noventa y nueve bee sanchi ze'e dañi nu che cua'nalla sanchi enu uniti la? 13Nu tunu llela'llaí, masesca'la ñia tsu arqui'lla nú ullela'lla sanchi enu uniti luquela noventa y nueve sanchi enu lá niti. 14Le'ca scua, pa'hua enu nzucu liñibe, la niarqui'nu nú nitilu ni' tucu bee bene enu nzeli arqui' li'inu. 15’Tunu nu' xi necha uri'inu sa'lu li'ilu, ubedichia' rucutsiahua uni' lulla nú necha uri'illa lulu. Che tunu uri'i casolla nú unilu lulla, uri'ilálu ana nú nucua'a nze'cahua che. 16Pero tunu lá ri'i casolla nú unilu lulla, uya' chiucu chuna bee bene para nú nihua lulla. 17Nu tunu ni' nú rni bee benecua' la zucu'lla, che udixiule'e lubeelá bee bene enu nzeli arqui' Diose, nu tunu la ri'i casolla nú rni bee bene enu nzeli arqui' Diose, che lu'cu cuendatsiahualla nú necatsialla xi neca tucu bene enu la chili arqui' Diose urre xi neca tucu bene enu rri'i cubre impuesto. 18’Li'á nia luhua nú titse sa'hua enu nzeli arqui' Diose enu ri'ihua perdona lu iliulabequie' le'ca neca perdonalalla liñibe, nu titse sa'hua enu nzeli arqui' Diose enu la ri'ihua perdona stula lu iliulabequie' le'ca la neca perdona stula nze'e liñibe. 19’Le'ca nia luhua, nú tunu chiucuhua aca tucunecatse para nú nacu'hua xi nacu'hua lu Diose Paa liñibe lu iliulabequie', li'inu liqui'nue. 20Xne elu riete'sa' chiucu chuna bee bene equie cuenda' li'á, ze'e nzua cuna li'ibeella. 21Che uyabica Pedro lu Jesuse nu unedichia'lla lunu, nú unilla: ―Detá, ¿xala bese rqui'ña nú ri'á perdona bee sa'a, tunu nu' xi uri'i nze'e lua? ¿Hasta achi bese la? 22Nu ucuaqui Jesuse lulla: ―La nia nú achitsia bese. Sino que nia lulu nú hasta setenta bese siete rqui'ña nú ri'ilu perdona bee sa'lu, nucua' rni nú diqui tiembu ri'ilu perdona sa'lu. 23’Tucu nú rnibiya' Diose neca nú rnibiya' tucu arre enu uri'i elliebacu' nú uza'la bichia nú ixiu bee bene enu rri'i riña' lulla nú nezi'qui beei lulla. 24Nu chenu uquixie arre ze'e nú rlacu'lla calu nezi'qui cada tucua bee bene lulla, che uriñayu bee bene tucu bene enu rri'i riña' lulla enu nezi'qui huaxi dimi lulla. 25Nu lunú la lu'cui xi ixiui lu arre. Che unibiya' arre ze'e nú iquii cuna una'i cuna bee endu'i, nu cuna ye bee stene'i para nú yaxu nú nezi'quii lu arre ze'e. 26Che utsulliqui moso' ze'e lu arre nu uziquiei lu arre, nú uni: “Detá, ala' chiu'u arqui'lu tsuquiesca' lle'na ixiuca ye nú nezi'quia lulu.” 27Chequie uhua'a arqui' arre ze'e li'i, nu né ixiui nú nezi'quii lu arre ze'e nu che utsana' arre li'i. 28Pero chenu uchiu'u moso' ze'e lu arre, uchu'ui stucu moso' enu le'ca sibi' lu arre nu nezi'qui moso' quie' lui lle'na dimi. Che chu una'tsei añi moso' ze'e utsi'ii, nu uni: “¡Udixiu nú nezi'quilu lua!” 29Che utsu lliqui bene ze'e lui, nu uziquie nze'e lui nú uni nze'e: “Ala' chiu'u arqui'lu tsuquiesca' lle'na, ixiuca ye nú nezi'quia lulu.” 30Pero né zelai atsuquiei, nu udu'i bene ze'e ni'cu' hasta nú ixiu nze'e ye nú nezi'qui nze'e lui. 31Chenu ulañi' beelá bee sa'i enu rri'i riña' lu arre ze'e nucua', chiqui' ulebeei nu uyatixiule'e beei lu arre lu ye nú unga. 32Chequie chu unibiya' arre nú ye'ta bene enu unga nezi'qui lulla, nu unilla lu bene ze'e: “¡Chiqui' necha rri'ilu! Li'á uri'á perdona ye nú nezi'quilu lua, xne uziquielu lua. 33Le'ca scua li'ilu riala nú ahua'a arqui'lu sa'lu, tucu nú uhua'a arquia li'ilu.” 34Nu lunú chiqui' rle arre ze'e, chequie unibiya'lla nú cha bene ze'e ni'cu' hasta nú ixiui ye nú nezi'quii lu arre. 35Chenu ulaxu nú uni Jesuse ejemplu cua', che uninu: ―Le'ca scua ri'inu Pa liñibe li'ihua tunu la ri'ihua perdona bee sa'hua diquinu' arqui'hua.

will be added

X\