San Mateo 17

1Chenu udete xu'cu bichia, che uyanu Jesuse Pedro, Jacobo nu cuna Juan enu neca bichi Jacobo uya beella equie tucu dañi elu aya, 2ze'e uche'e nú xa rnaa Jesuse lubeella. Nu chiqui' rulu siqui' lunu xi rulu ellie'e bichia, nu unga niquichua'quie' xucunu nu rulu siqui'i. 3Hora ze'e ulañi' beella nú rdichia'nu Jesuse Moisés cuna Elías. 4Che uni Pedro lu Jesuse: ―Detá, ¡neca nze'ca nú nellua'anuru li'ilu ca'a! Tunu niarqui'lu reche'ru chuna ranchu: tucue para li'ilu, stucue para Moisés nu stucue para Elías. 5Diqui nú rnisca' Pedro, hora ze'e ulaca tucu xcabe nú rulusiqui' utsacu' equie Jesuse cuna bee bene ze'e. Nu liñi xcabe ze'e ubene' beella tucu chii nú uni: ―Neca ninguie' Lli'ñia enu chiqui' se'caa. Nu ñia nzu arquialu, uzu'cu'hua nú rninu. 6Chenu ubene' bee bene' Jesuse chi cua', uzucu lliqui beella nu hasta luyuu uzi'quindiqui beella, nu chiqui' ulliqui beella. 7Che uyabica Jesuse lubeella, nu uti'yanu li'ibeella nu uninu lubeella: ―Utsulíhua, nu la lliquihua. 8Nu chenu uletsa beella lubeella ulañi' beella nú leca' tinu' ze'e, stucutsia Jesuse nzulá ze'e. 9Chenu enta laca beella dañi ze'e, uni Jesuse lubeella: ―La ixiule'ehua lu ni'tucu bee bene lunú ulañi'hua, hasta bichia nú huañi zeca Li'á Bene enu uxe'la Diose. 10Chequie unedichia' bee bene'nu lunu nú uni beella: ―¿Xiquie nú rni bee ulaxcuela enu reca ley nú rluti Elías rqui'ña nú riña? 11Che ucuaquinu lubeella: ―Neli nú nze'ta rluti Elías para nú tsuche'lla yeene. 12Pero Li'á nia luhua nú ube'tala Elías, nu né chulu bee bene li'illa tucu nú riala nú a chulu beei li'illa, nu xitse uri'inu ye bee bene li'illa. Nu le'ca scua nehuana ri'inu bee bene Li'á Bene enu uxe'la Diose. 13Che uri'i bee bene'nu beya' nú rninu lu cuenda' Juan Bautista. 14Chequie chenu uriña beella elu nucua'a bee bene, uyabica tucu bene lu Jesuse nu utsulliquii lunu nú uni: 15―Detá, uhua'a arqui' endua xne secai ichia ziña nu chiqui' nehuana secai, nu huaxi bese sana'i lu quii, cuna lu inza. 16Uriñayua endua lubee bene'lu, pero lá aca beella riyeca beella li'i. 17Chequie ucuaqui Jesuse nú uninu: ―¡Cue'hua bee bene enu rlu'cu dula núla chili arqui'hua li'á! ¿Se xala tiembu rqui'ña nú tsunua li'ihua?, nu ¿se xalalá tiembu riquilá li'ihua? Uteyuhua endu'cua' ca'a. 18Che uqui'ya' benechiqui' uri'i Jesuse nu unibiya'nu nú chiu'ui arqui' endu' ze'e, nu hora ze'e uyeca' endu' ze'e. 19Chenu nucua'a li'itsia Jesuse cuna bee bene'nu unedichia' beella lunu nú uni beella: ―¿Xiquie nú né acaru ahuaru benechiqui' arqui' endu' ze'e? 20Che uni Jesuse lubeella: ―Xne lle'natsia nzeli arqui'hua Li'á. Li'á nia luhua nú tunu neli nzeli arqui'hua masia xi lle'na ebichi mestasa, neca lunú nzeli arqui'hua Li'á, nu' modo nihua lu dañiquie': “Ulluna' ca'a nu uquia stucu luhuare”; nu zucu' dañi nú nihua. Lecaxi aca neriña' para li'ihua tunu neli nzeli arqui'hua. 21Pero para nú chiu'u clasia' bee benechiqui' cua', rqui'ña nú dete'hua bichia núla acuhua, nu nacu'hua lu Diose. 22Chenu nucua'a beella lu iliu Galilea, uni Jesuse lubee bene'nu: ―Li'á Bene enu uxe'la Diose dete' cuenda bene li'á lubee bene, 23nu uti beei li'á, pero bichia rriuna huañi zecaa. Chenu ubene' bee bene'nu nú uninu scua chiqui' nehuana utsu arqui'beella. 24Chenu uriña Jesuse cuna bee bene'nu eyeche Capernaum, uya bee bene enu rri'i cubre impuesto para indu llene Jerusalén lu Pedro nu unidichia' beei lulla, nu unibeei: ―¿Rixiu maestro'lu impuesto' indu la? 25Che ucuaqui Pedro lubeei: ―Aahua' rixiunue. Nu chenu uyu'u Pedro liñi ni'i elu nzu Jesuse, rlutilánu uninu lu Pedro: ―¿Xa nilu, Simón? ¿Ti riala ixiu impuesto lubee arre iliulabequie': bee bene lachilla la, o bee bene rene la? 26Nu ucuaqui Pedro nú unilla lunu: ―Bee bene rene. Nu uni Jesuse lu Pedro: ―La qui'ña nú ixiu bee bene lachilla impuesto. 27Pero para nú lecati lee lua'ahua, mejora uquia ru'u inzatu', nu du'lu anzuelu'lu lue, nu bela rluti enu uculu. Liñi ru'í ulua tucu melu nú riqui' chetixiulu equie impuesto, cuendaa cuna cuenda'lu, uya'e nu uquia tixiu.

will be added

X\