San Mateo 15

1Chequie uyabica chiucu chuna bee fariseo cuna bee ulaxcuela enu reca ley lu Jesuse, nu nze'ta beella enza Jerusalén, nu uni beella lunu: 2―¿Xiquie núla zucu' bee bene'lu custumbre nú utsa'na bee bene'ahua enu udetela? ¿Xiquie núla naa bee bene'lu chenu racu beei tucu nú neca custumbre? 3Che uni Jesuse lubeella: ―¿Le'ca xiquie nú sana' arqui'hua Stichia' Diose, para nú nzenalahua lunú neca costumbre'tsiahua? 4Xne uni Diose: “Lu'cu ula'na lu pa'lu cuna lu na'lu”, nu “Enu riquichi'qui' pa' cuna na' rqui'ña nú ati nze'e.” 5Pero li'ihua rnihua nú nu' modo ni bene lu pa'lla cuna lu na'lla: “Leca modo ri'á elietsa luhua, xne ye nú rlu'cua necalane u'na para Diose”, 6rnihua nú titse bee bene enu ni scua, la qui'ñia nú ri'i nze'e elietsa lu pa' nze'e cuna lu na' nze'e. Scua ruachuhua Stichia' Diose, nu nzenalahua costumbre'hua. 7¡Lia rri'ihua nú nehuañi nze'cahua! Neli nú uni profeta Isaías lu cuenda'hua chenu unilla: 8Bee benequie' rnibeei nú rlu'cu beei ula'na lua, pero ni' teme' la lu'cu beei ula'na lua. 9Lecaxi sibi' nú rlu'cu beei ula'na lua, xne sete'tsia beei lunú xelatsia arqui' bee bene. 10Chequie ubixia Jesuse ye bee bene ze'e, nu uninu lubeei: ―Uzu'cu' diacahua nu uri'ihua beya' nú nia luhua: 11La neca nú racu bene nú rri'i, nú rri'i bene dula. Sino que bee bedichia' nú rni bene enze'e rri'i nú rri'i bene dula. 12Chequie uyabica bee bene' Jesuse lunu nu uni beella lunu: ―¿Uri'ilu beya' nú né yu' arqui' bee fariseo bee bedichia' nú unilu la? 13Nu ucuaquinu lubee bene'nu nú uninu: ―Ye bee aca nú lá quieni Paa liñibe yetsu hasta lue. 14Cuala' beella, xne necatsia beella xi neca bene enu nequie'lu enu rlube' lu stucu bene enu nequie'lu nú cá enza tsella, nu tunu tucu bene enu nequie'lu rlube' stucu bene enu nequie'lu cá enza tsella, che rucu beella nu' modo nú zana' beella liñi tucu i'chiu. 15Che uni Pedro lu Jesuse: ―Udixiule'e luru xi rni bee bedichia' nú unilu. 16Chequie uni Jesuse: ―¿Xie' le'ca nuuhua lá ri'ihua beya' lunú unia la? 17¿Xie' la ri'ihua beya' nú ye bee elubacu nú racu bee bene rlacae xla'cu bee bene, nu che chu xiu'u zecae la? 18Pero bee bedichia' nú rni bee bene, xiu'u nucua' arqui' bee bene, nu bee nucua' rri'i nú rri'i bee bene dula. 19Xne liñi arqui' bene xiu'u nú necha rri'i bene elliebacu', nú ruuti bene sa'bene, nú rlu'cu niyu stucu una'a, urre rlu'cu una'a stucu niyu, nú rri'i bene eluhuexe, nú rri'i bene eluhuana', nú rni bene eluquichia', nú riquichi'qui' bene sa' bene. 20Bee nucua' rri'i nú rri'i bee bene dula. Pero tunu la naa bene chenu racu bene tucu nú neca custumbre nú riala ri'i bene ante nú acu bene, la neca nucua' nú rri'i nú rri'i bee bene dula. 21Chenu uchiu'u Jesuse lu iliu Genesaret nzanu enza lu eyeche Tiro cuna lu eyeche Sidón. 22Enza ze'e uchiu'u tucu una'a enu neca bene lu iliu Canaán lu Jesuse nu urixialinchu nú uninchu lunu: ―¡Detá, lliana' David, uhua'a arqui' li'á! Bi'yacuru xinchiu'cua nchiñi benechiqui' arqui' nu chiqui' nehuana secanchu. 23Nu né cuaquilí Jesuse lunchu. Che uyabica bee bene'nu lunu nu uziquie beella lunu nú uni beella: ―Uni' lu una'a cua' nú yanchu xne rixialinchu nze'taquienchu lia'ahua. 24Che uni Jesuse lubee bene'nu: ―Uxe'la Diose li'á para nú ri'itsia elietsa lubee bene Israel enu la chenala' inziu' Diose. 25Pero che uyabica una'a ze'e lunu nu utsulliquinchu lunu, nú uninchu lunu: ―¡Detá, uri'i elietsa lua! 26Nu uni Jesuse lunchu: ―La neca nze'ca nú axi bene pá ya bee endu' nu dete' benene acu bee nicu. 27Chequie uni una'a ze'e lu Jesuse: ―Neli'lu nucua' Detá, pero hasta bee nicu racu bee pá ube nú sana' liñi mexa' bene enu neca stene nicu. 28Che uni Jesuse lunchu: ―¡Una'a li'isi'lu chiqui' nzeli arqui'lu li'á! Aca tucu nú niarqui'lu. Nu hora ze'e, uyeca' endu'nchu. 29Chenu uchiu'u Jesuse ze'e uriñanu ru'u inzatu' Galilea. Che chu uquienu equie tucu dañi nu uzucunu ze'e. 30Nu uyetesa' huaxi bee bene lunu ze'e, nu uriñayu beei bee bene enu necuxu, cuna bee bene enu niquie'lu, cuna bee bene enu nemangu, cuna bee bene enu la ni, cuna bee bene enu seca huaxilá lu elichia. Uriñayu beei bee bene quie' lunu, nu uriyecanu beei. 31Chequie chiqui' uyanu arqui' bee bene ze'e chenu ulañi' beei nú rnila bee bene enu lani, nú uyecala' bee bene enu nemangu, nú sela bee bene enu necuxu, nú ri'yala bee bene enu niquie'lu. Nu uquixie uni beella bedichia' nze'ca lu Diose' bee bene Israel. 32Chequie ubixia Jesuse bee bene'nu nu uninu lubeella: ―Ru'u arquia bee benequie', xne necala chuna bichia nú nucua'a beei lua nu la uya' beei nú acu beei. La niarquia nú xe'laa beei yue beei scuatsia ni'i beei, xne cá chiula' beei inziu. 33Che uni bee bene'nu lunu: ―Pero ¿ca chiya'ahua nú acu ye bee bene añiquie', luhuare quie' elu lecati nucua'a? 34Nu unedichia' Jesuse lubeella, nú uninu: ―¿Xala pa rlu'cuhua? Nu ucuaqui beella lunu: ―Rlu'curu achine cuna chiucu chuna bee bela. 35Nu che chu unibiya'nu nú cua'a bee bene ze'e luyuu. 36Nu una'tsenu lu achi bee pa cuna bee bela, nu udete'nu che'tsa lu Diose. Nu ule'enu bee pa ze'e udete'nu ya bee bene'nu para nú ritsi' beellae luye bee bene ze'e. 37Ye bee bene ze'e udacu hasta nú ubela' beei. Nu uzucu subrasca' achi llume bee pa nú uya'na. 38Bee bene enu udacu neca tacu mili bee niyu, pero la nebacu' bee una'a cuna bee endu'. 39Chenu ulaxu nú uni Jesuse lubee bene ze'e nú nzalanu. Che chu uyu'unu liñi barco nu nzanu lu iliu nú lee Magdala.

will be added

X\