San Mateo 14

1Timbu ze'e arre Herodes enu rnibiya' lu iliu Galilea, ubene'lla ye beenú rri'i Jesuse, 2nu unilla lubee moso'lla: ―Juan Bautista nucua', uhuañi zeca. Enze'e rlu'culla poder cua' nú rri'illa bee milagro. 3Uni Herodes scua xne li'illa unibiya'lla nú ulluna Juan nu uyaca'culla cuna cadena uyu'ulla ni'cu'. Uri'i Herodes scua equie cuenda' Herodías, enu unga una'a bichilla Felipe, 4xne uni Juan lu Herodes: ―La yala nú zucunuulu le'catsia una'a bichilu. 5Nu niarqui' Herodes nú utilla Juan, pero xiquilla bee bene, xne ye bee bene rni nú neca Juan tucu profeta. 6Pero chenu reca eliñi nú rellu'cu Herodes lana, che uye'e xinchiu'cu Herodías lubee bene enu nezene' lu eliñi ze'e, nu chiqui' uyu' arqui' Herodes xa uye'enchu, 7nu hasta uquie'ella Diose nú dete'lla xitse nú nacu'nchu lulla. 8Nu na' endu' cua' uni lunchu, nú ninchu lu Herodes: ―Uli'qui' lluca equie Juan Bautista liñi tucu pliato lua. 9Che nehuana utsu arqui' arre Herodes, pero lunú uquie'elalla Diose lu ye bee bene enu nezene' lu eliñi'lla nú dete'lla xitse lunú nacu'nchu, enze'e unibiya'lla lubee sundadu'lla nú ye'tayu beei nú rnacu'nchu lulla. 10Che unibiya'lla nú chiecu' bee sundadu lluca equie Juan liñi ni'cu', 11nu uriñayu beei lluca equie Juan nchiucu' liñi tucu pliatu, nu udete' beeii yanchu, nu chu udete'nchue ya na'nchu. 12Che uriña bee bene' Juan unguya' cuerpo' Juan nu uya ca'chi' beella cuerpo'lla, cheelá uyatixiule'e beella lu Jesuse lunú unga. 13Chenu ubene' Jesuse nú unguti Juan, uchiu'unu ze'e nza tuculi'nu liñi tucu barco, tucu luhuare elu lecalí tinu', para nú nzu tuculi'nu ze'e. Pero chenu uri'i bee bene beya' nú nzanu uchiu'u bee bene bee eyeche enza ze'e nzenala li'inu nu se e'ya beei nzuebeei elu riñanu. 14Chenu ulaca Jesuse equie barco, ulañi'nu nú tesquiela' huaxi bee bene nucua'a ze'e nu uhua'a arqui'nu beella, che uriyecanu bee bene enu riti nuya' beella. 15Nu chenu uchela, uyabica bee bene'nu lunu nu uni beella lunu: ―Uchela nee nu ca'a neca tucu luhuare elu la nucua'a ni' tucu bee bene. Uni' lubee bene nú chue beei lubee eyeche para nú tsi beei nú acu beei. 16Nu uni Jesuse lubeella: ―La qui'ña nú yue beei, li'ihua ude'tehua nú acu beei. 17Nu uni beella lunu: ―Pero rlu'cutsiaru ayu' pa cuna chiucu bela. 18Che uni Jesuse lubeella: ―Uteyuhuane ca'a. 19Chequie unibiya'nu nú cua'a bee bene añi ze'e lu ixi xata. Nu una'tsenu lu ayu' pa ze'e cuna rucu bela nu ubi'yanu enza liñibe nu udete'nu che'tsa lu Diose. Nu chu ule'enu bee pa cua' udete'nu ya bee bene'nu para nú ritsi' beellae lu ye bee bene. 20Ye bee bene ze'e udacu beei hasta nú ubela' beei, nu uquietesa'sca' beei chi'chiucu llume bee pa nú uya'na. 21Bee enu udacu neca casi ayu' mili puro bee niyu, sin nú bacu' bee una'a cuna bee endu'. 22Che chu unibiya' Jesuse nú chu'u bee bene'nu liñi barco para nú riculubeella chue beella stucu chu inzatu'. Diquila nú rninu lubee bene nú nzanu. 23Chenu ulaxu uninu lubee bene ze'e nú nzanu, uquienu equie tucu dañi para nú nacu'nu lu Diose ze'e. Chenu uyu'u rula' nzu tuculi'nu ze'e, 24nu barco nú nza bee bene'nu istula nzae lu inzatu', nu chiqui' necha rri'inu inzatu' barco, xne chiqui' reca bii enza lu barco. 25Nu elliecabe see Jesuse lu inzatu', nzanu enza lubee bene'nu. 26Chenu ulañi' bee bene'nu nú senu lu inzatu', ulliqui beella nu ubixialí beella nú uni beella: ―¡Tucu benechiqui'! 27Pero uni Jesuse lubeella: ―¡Utsu naaqui arqui'hua! ¡Li'á nucua' la lliquihua! 28Chequie uni Pedro lu Jesuse: ―Detá, tunu li'ilu nucua', unibiya' nú tsea lu inzatu' nzela hasta lulu. 29Che uni Jesuse lulla: ―Utee che. Nu che chu ulaca Pedro equie barco nu uquixiella sella lu inzatu' nzalla lu Jesuse. 30Pero chenu utsi'lla nú chiqui' reca bii, ulliquilla nu uquixie ratse'lla lu inzatu', nu urixialilla unilla: ―¡Detá, utsila'a li'á! 31Hora ze'e una'tse Jesuse yalla, nu uninu lulla: ―¡Xinu lle'natsia nzeli arqui'lu li'á! ¿Xiquie nú uza' arqui'lu? 32Nu chenu uquie beella equie barco, ungaxe bii. 33Chequie beelá bee enu nchiucu' equie barco, utsulliqui beella lu Jesuse nú uni beella lunu: ―¡Nelíca nú li'ilu necalu lli'ñi e'cu Diose! 34Chequie udete beella lu inzatu' ze'e, nu uriña beella stucu chu ru'u inzatu' lu iliu nú lee Genesaret. 35Nu uyu'ulu bee bene luhuare ze'e li'inu nú necanu Jesuse, nu ungabiya' ye bee bene diqui enza ze'e nú uriñanu ze'e, che uriñayu bee bene ze'e bee bene enu riti lunu. 36Nu uziquie beei lunu nú zelanu nú ti'ya beei masia ru'u xucunu, nu ye bee bene enu uti'ya ru'u xucunu uyeca' beei.

will be added

X\