San Mateo 13

1Le'ca bichia ze'e uchiu'u Jesuse ni'i elu uya'nanu nu uya zucunu ru'u inzatu'. 2Nu lunú chiqui' huaxi bee bene uyetesa' lunu, che uquienu equie tucu barco nu uzucunu liñii nu ye bee bene ucua'a lunu ru'u inzatu' ze'e. 3Nu huaxi beenú uzete'nu bee bene ze'e cuna puro bee ejemplu. Nu uninu lubeei: ―Uchiu'u tucu bene nzetu' nii, 4nu chenu rdu'lla nii, uzana' lle'na ebichi ze'e lu inziu, nu uriña bee iñi udacue. 5Lle'nae uzana' leta quiee, elu leca huaxi yuu, nu yexetsia uliñi ebichi ze'e xne la aca aquié lu yuu. 6Pero chenu uliñi bichia, nu unga nele ungu'lune nu ubichii xne laca aquié nchiñi lue lu yuu. 7Nu lle'na ebichi uzana' leta bee eche nu chenu enta ru'cue, ubichii xne uri'i eche ana lue. 8Pero lle'na ebichi nú uzana' lu yuu ru'cu, chiqui' unguyu'e, mae unguyu' tucu ayu'u ebichi lu, nu mae unguyu' sesenta ebichi, nu mae unguyu' treinta ebichi scua unguyu' bee. 9Titse bee bene enu niarqui' yene' nú rnia, ¡quie'e diaca nze'e! 10Che uyabica bee bene' Jesuse lunu nu unidichia' beella lunu xinu sete'nu bee bene cuna puro bee ejemplu tsia. 11Nu ucuaquinu nú uninu lubeella: ―Li'ihua uliqui' Diose nú ri'ihua beya' xneca neca lunú a'chi neca nú rnibiya'nu. Pero lubee benequie' lá dete'nu nú ri'i beella beya' nucua'. 12Xne bee bene enu rri'i beya' Stichia' Diose, liqui'lánu nú ri'ilá beella beya' stichia'nu, pero bee bene enu lle'natsia rri'i beya' stichia'nu, nu la la'nalla nú ri'ilálla beya' stichia'nu hasta lu lle'natsia nú rri'illa beya' la ria'lla beya' nucua'. 13Enze'e rnia lubeella equie cuenda' bee ejemplu tsia, xne mase ri'ya beella nu neca xi neca nula lañi' beella nu mase riene' beella pero neca xi neca nu la yene' beella. Nu la ri'i beella beya'. 14Scua rialu nú uquie'e profeta Isaías chenu unilla: Mase riene' beei, pero la ri'i beei beya'. Nu mase ri'ya beei, pero neca xi neca nú la lañi'beei. 15Xne chiqui' unga nziti arqui'beei, nu rri'i beei xi neca nú la lañi'beei, nu xi neca nú nenguata' beei para nú la lañi'beei, nu la yene' beei nu la ri'i beei beya', xne la zela' beei ye'ta beei cuna li'á, para nú ri'á perdona stula beei. 16’Pero li'ihua: Ñia neca lu cuenda'hua nú rlañi'hua lunú rlañi'hua nu riene'hua lunú riene'hua. 17Xne li'á nia luhua nú huaxi bee profeta nu huaxi bee bene enu uhuañi nze'ca uniarqui' beella lañi' beella lunú rlañi'hua. Nu né lañi' beella nucua'. Le'ca uniarqui' beella yene' beellla lunú riene'hua, pero né yene' beellae. 18’Uzu'cu' diacahua ne ixiule'a xi rni ejemplu' bene enu uya tu' nii trigo. 19Bee bene enu riene' Stichia' Diose nu la ri'i beya' xi rnii, li'ibeei neca beei xi neca ebichi nú uzana' inziu, xne chu nze'ta beze'lu nu raxii Stichia' Diose nú ubene'la' beei. 20Nu bee ebichi nú uzana' leta quiee, neca xi neca bee bene enu riene' Stichia' Diose nu ñia riucu arqui'beeii, 21pero lunú neca beei xi neca bee huañi nú leca huaxi luu la nzuta' arqui'beei chenu nehuana seca beei nu rana arqui' bee bene li'ibeei, che sana' arqui' beei Stichia' Diose nú ubene'la' beei. 22Bee ebichi nú uzana' leta eche, neca xi neca bee bene enu riene' Stichia' Diose, pero lunú máse nzenu arqui'beei nú nu' lu iliulabe quie' nu máse seca beei eluxene nú nu' lu iliulabequie', che ye bee nucua' rri'i nú sana' arqui'beei Stichia' Diose. Nu lecaxi zibi' nú ubene'beei Stichia' Diose che. 23Pero bee ebichi nú ubenii lu yuu ru'cu, neca xi neca bee bene enu riene' Stichia' Diose nu rri'i beya'e, nu li'ibeella rri'i beella ana bee bene para nú chili arqui'beei Stichia' Diose, tucu nú neca bee ebichi nú unguyu' tucu ayu'u ebichi lu, nu unguyu' sesenta ebichi, nu unguyu' treinta ebichi. 24Uni Jesuse stucu ejemplu lubee bene ze'e: ―Lunú xneca rnibiya' Diose neca xi neca tucu bene enu uquienii ebichi nze'ca lu yuu'; 25pero diquila nú ra'tse bee bene uriña bene enu rana arqui' li'illa uquienii ebichi' huañi nu la zibi' leta bee trigo'lla, nu chu nza nze'e. 26Chenu uru'cu trigo nu uliñi tuu lue, le'ca nuu bee huañi nu la zibi' ze'e nu' leta bee uru'cu. 27Nu che uyatixiule'e bee moso'lla lulla, nu unibeei lulla: “Detá, lanu ebichi nze'catsia uquieniilu lu yuu'lu la, ¿cá uchiu'u bee huañi nú nu' leta bee trigo?” 28Che uni bene enu neca stene trigo: “Tucu bene enu rana arqui' li'á uri'i nucua'.” Che uni bee moso' ze'e lulla: “¿Niarqui'lu nú nzetaxiru bee huañi nu la zibi' cua' letae la?” 29Che unilla lubeei: “Mejora nú la axihuane, xne canu chenu axihuane le'ca nuu bee trigo yetsu. 30Mejora nú zela'ahua nú ru'cu bee cuna trigo hasta chenu aca ula'cu' trigo. Che nia lubee bene enu ri'i ula'cu' trigo nú rluti quiete'sa'xu beei huañi cua' nu ri'i menuxu beeii para nú chiquine. Cheelá quiete' sa'beei trigo nu duche' beei trigo elu riala nú chuche'e.” 31Le'ca uni Jesuse stucu ejemplu lubee bene: ―Lunú xneca rnibiya' Diose neca xi neca tucu ebichi' mestasa nú rquienii tucu bene lu yuu'lla. 32Nú masela me'e luye bee ebichi. Pero chenu rru'cue, masesca'la llenee luye beelá bee huañi, nu rru'cue xi rru'cu tucu aca, hasta nú rreche' bee iñi exlia'tse' beeí lu ellutsa'e. 33Le'ca uni Jesuse stucu ejemplu lubee bene: ―Lunú xneca rnibiya' Diose neca xi neca levadura nú rcucha tucu una'a cuna chuna medida harina para nú tsebichi ecucu. 34Ye beenú uzete' Jesuse bee bene, li'inu uzete'nu li'ibeei cuna puro bee ejemplu nu lecaxi nu lá zete'nu li'ibeei sin lu cuenda' bee ejemplu tsia. 35Scua ungae para nú uyalu tucu nú uni profeta: Nia lubee bene cuna puro bee ejemplu. Nia lubee bene beenú a'chi' neca lubeei desde chenu ureche' Diose iliulabe. 36Chenu ulaxu nú uni Jesuse lubee bene ze'e che inziue beella nu uyu'u Jesuse liñi ni'i cuna bee bene'nu, nu uni bee bene'nu lunu: ―Udixiule'e luru xi rni ejemplu' bee huañi nú la zibi' nú nu' leta bee trigo. 37Nu ucuaquinu lubeella nú uninu: ―Bene enu udu'nii ebichi nze'ca ze'e, neca li'á Bene enu uxe'la Diose, 38nu lu yuu elu uyu'u nii neca iliulabe. Nu bee ebichi nze'ca neca bee bene' Diose, nu bee huañi nu la zibi' neca bee bene enu neca bee bene' beze'lu, 39nu enu rana arqui' li'á uquienii huañi nu la zibi' ze'e neca beze'lu. Nu ula'cu neca xi neca chenu laxu iliulabe, nu bee enu rri'i ula'cu neca bee ángele' Diose. 40Nu tucu nú riete' sa' huañi nu la zibi' para nú chiquine, le'ca scua aca chenu laxu iliulabe. 41Li'á Bene enu uxe'la Diose lu iliulabe, xe'laa bee ángelea para nú huachu beenu bee bene enu necha rri'i leta bee benea, nu cuna ye bee bene enu rri'i dula. 42Nu tsi'qui beenu bee bene cua' luquii liñi horno, elu una' beella nu acuxa' laya beella. 43Che bee bene enu nehuañi tucu nú niarqui' Diose, aca rulusiqui' beella elurnibiya' Diose Pa liñibe xi rulusiqui' bichia. Bee bene enu niarqui' nú yene' nú rnia, quie'e diaca nze'e. 44’Lunu xneca rnibiya' Diose neca xi neca tucu nú huaxi seca nú nu'che' a'chi' lu tucu yuu. Nu tucu bene ullela'e nu udu'che' a'chi' zecallae elu ullela'llae, che chiqui' ñia nzu arqui'lla nze tutilla yebee stene'lla para nú tsilla yuu ze'e. 45’Le'ca nia luhua nú lunú xneca rnibiya' Diose neca xi neca tucu bene enu rri'i berexe nu rcua'nalla perla nú huaxi seca, 46nu chenu ullela'lla tucu perla nú huaxi seca, che nzalla nze tutilla yebee stene'lla nú rlu'culla para nú tsilla perla ze'e. 47’Le'ca scua lunú rnibiya' Diose neca xi neca tucu ixiu nú rdu' bee bene lu inzatu' nú rucu yelu clasia bee bela. 48Nu chenu ucheela ixiu ze'e, ulua beellae ru'u inzatu', nu ze'e ucua'a beella ucañi beella bee bela enu nu' liñii, nu udu'che' beella bee bela nze'ca liñi llume, nu utsi'qui beella bee bela enu la zibi'. 49Le'ca scua aca chenu laxu iliulabe; nze'ta bee ángele'nu para nú huachu beenu bee bene enu necha rri'i leta bee bene enu rri'i nze'ca, 50nu tsi'qui bee ángele bee bene enu necha rri'i cua' lu quii liñi horno, elu una' beella nu acuxa' laya beella. 51Nu uni Jesuse lubee bene'nu: ―¿Uri'ihua beya' yebee nú unia la? Che uni beella: ―Aahua', uri'iru beya'. 52Chequie uni Jesuse lubeella: ―Yebee ulaxcuela enu reca ley, nee rri'ila beella beya' xa neca elurnibiya' Diose, li'ibeella neca beella xi neca tucu bene enu neca stene tucu ni'i enu nuche' beenú nuche'e nu recalla rcañilla beenú cuqui cuna beenú uxu leta ye beenú rlu'culla. 53Chenu ulaxu nú udixiule'e Jesuse xi rni bee ejemplu cua' lubee bene, uchiu'unu ze'e nzanu 54nu uriñanu lachinu. Che uzete'nu bee bene liñi indu eyeche ze'e. Chiqui' nzenu arqui' bee bene ze'e nú unibeei lu sa'beei: ―¿Cá unga nucua' ye nú reca nucua'? ¿Nu xneca reca nucua' rri'i nucua' bee milagro? 55¿Xie' lanu lliana' bene enu rri'i riña' ru'u bangu nucua', nu lanu María neca na' nucua' la? ¿Nu lanu bee bichi nucua' neca Jacobo, José, Simón nu Judas la? 56¿Nu xie' lanu eyeche quie' nucua'a bee zana nucua' la? ¿Cá unga nucua' lu ye nú chiqui' reca nucua' che? 57Nu lá ri'i caso beei Jesuse. Che uninu lubeei: ―Catse rlu'cu bee bene ula'na lu tucu profeta. Pero lachilla nu ni'lla, la lu'cu bee bene ula'na lulla. 58Nu né ri'inu huaxi bee milagro ze'e xne né chili arqui' bee bene ze'e li'inu.

will be added

X\