San Mateo 12

1Tucu bichia nú sulachi bee bene Israel, udetenu Jesuse bee bene'nu lu yuu elu nu' trigo, nu chequie uquixie nú ulia'na' beella nu unguxi beella tuu lu trigo nu uzu'cu beellae nu udacu beellae. 2Chenu ulañi' bee fariseo nú ucha'ñi bee bene'nu trigo, uni beella lu Jesuse: ―Bi'yacuru, bee bene'lu rri'i lunú la yala ri'i beei bichia nú sulachi bee bene. 3Nu ucuaqui Jesuse lubeella: ―¿Xie' lasca' ulahua lu ichi' Stichia' Diose elu rni nú xa uri'i David cuna bee bene enu nulla tucu bese chenu ulia'na' beella la? 4Uyu'u David liñi indu' Diose nu udete' ule'ya pá nú necale'ya yalla nu udacullae nu le'ca udete'lla pá cua' udacu bee bene enu nuulla añinzuca nú bee ule'yatsia nu' modo nú acu bee pá cua'. 5¿Urre xie' lasca' ulahua lu ley nú udete' Diose lu Moisés elu rni nú laca dula lunú rri'i bee ule'ya liñi indu añinzuca núla tsulachi beella bichia nú sulachi bee bene la? 6Nu li'á enu nzu cuna li'ihua, nia luhua nú masela neca equiea luquela indu. 7Tunu li'ihua rri'ihua beya' xi rni lu ichi' Stichia' Diose elu rni: “Niarquia nú hua'a arqui'hua bee bene luhuare nú liqui'hua u'na bee nañi lua.” Tunu rri'ihua beya' xi rni bee bedichia' cua' che lecalí xi ta'quiyahua bee bene enu la lu'cu ni' tucu equiya. 8Nu li'á Bene enu uxe'la Diose le'ca rlu'cua nú rnibiya'a lu bichia nú sulachi bee bene. 9Chenu ulaxu nú udete Jesuse ze'e uyu'unu liñi indu nú nzucu enza ze'e. 10Nu liñi indu ze'e nzucu tucu niyu enu ubichicu' techu ya, nu lunú rcua'na bee fariseo nuxi ta'quiya beei li'inu che unedichia' beei lunu: ―¿Xie' nu' modo nú riyecalu tucu bene enu riti bichia nú sulachi bee bene la? 11Chequie uni Jesuse lubeei: ―Tunu tatucuhua rlu'cu tucu sanchi nu yecataí liñi tucu i'chiu bichia nú sulachi bee bene, ¿xie' la chehuahuaí bichia cua' la? 12Nu ¡masela huaxi seca tucu bene luquela tucu sanchi! Enze'e nu' modo nú ri'i bee bene nú neca nze'ca bee bichia nú sulachi bee bene. 13Che uninu lu niyu enu ubichicu' ya ze'e: ―Ulí yalu. Che ulí niyu ze'e yai nu hora ze'e uyeca' yai, nu nae tucu nú naa stucu chu yai. 14Nu chenu uchiu'u bee fariseo liñi indu ze'e, uquixie beei ubedichia' beei nú xa modo ri'i beei para nú uti beei Jesuse. 15Pero chenu uri'i Jesuse beya' nuxi niarqui' bee fariseo ze'e ri'inu li'inu uchiu'unu ze'e nzanu, nu huaxi bee bene uyaquie li'inu, nu uriyecanu ye bee bene enu riti, 16nu uninu lubeei nu la ixiule'e beei lu ni' tucu bee bene nú uriyecanu beei. 17Scua unga para nú uyalu tucu nú uni profeta Isaías chenu unilla: 18―Bi'yacuruhua li'inu necanu enu ucañia para nú zibi' lua, Li'inu enu chiqui' se'caa, nu chiqui' ñia nzu arquia lunu. Nu xe'la Espíritu Santoa equienu, para nú ixiule'enu lubee bene iliulabe xa rnibiya'a. 19Nu ni' tucu bene la liununu, nula bixialínu, nu la necanu bene enu bixialí labe bee calle. 20Lecaxi ri'inunu bee bene enu la nehuañi nze'ca, nu la nitilunu bee bene enu lle'natsia nzeli arqui' xi neca qui sera nú llenetsia rululá. Hasta nú ri'inu ana nú aca elu usticia tucu nú necane. 21Nu nzuculu bee bene iliulabe nú li'inu tsila'anu li'ibeella. 22Uyayu bee bene tucu bene enu la ye'e i'culu nu la ni lu Jesuse, xne nchiñi benechiqui' arqui'i. Nu uriyeca Jesuse li'i nu uquixie nú uni nu uye'e i'cului. 23Chequie ye bee bene ze'e chiqui' nzenu arqui'beei nú unibeei: ―¿Xie' laca benecua' enu necadichia' nú nze'ta lu familia' David la? 24Chenu ubene' bee fariseo nucua' unibeei: ―Beze'lu enu rnibiya' lubee benechiqui' neca enu udete' poder lu bene cua' nú rlualla benechiqui' arqui' bee bene. 25Pero nediya' Jesuse lunú rri'i beei elliebacu', che uninu lubeei: ―Ye bee nación nu bee eyeche llene nú la neca tucunecatse rle'esa'e, le'ca scua tunu tucu famili liñi tucu ni'i laneca tucu necatse beella rle'e sa'lla. 26Le'ca scua tunu rliunu beze'lu le'catsia li'i. ¿Xneca modo nú di'ya elurnibiya' nú rlu'cui che? 27Li'ihua rnihua nú rluaa bee benechiqui' arqui' bee bene cuna poder beze'lu. Pero tunu scua necane, ¿ti rdete' poder lubee bene'hua para nú rlua beei bee benechiqui' arqui' bee bene che?, le'ca nia luhua nú li'ibeei rlube' beei nú la neli nú rnihua. 28Xne li'á rlua bee benechiqui' arqui' bee bene equie cuenda' Espíritu Santo' Diose, nucua' rlube' nú uriñala nú rnibiya' Diose luhua. 29’Xne leca modo nú chu'u bene ni'i tucu bene enu naaqui para nú cachi'i stene'lla, tunu la llica' cuxuilla. Che scua nu' modo nú cachi'i stene'lla. 30’Bee bene enu la nzu chua, rri'i cundra bee nze'e li'á, nu bee bene enu la ri'i elietsa lua, rca nze'e nú aca huaxilá bee benea. 31’Enze'e nia luhua nú ri'i Diose perdona ye dula nú rri'i bee bene cuna ye bee bedichia' chi'qui' nú rni bee bene. Pero la ri'inu perdona bee bene enu rni bee bedichia' chi'qui' equie cuenda' Espiritu Santo. 32Rri'i Diose perdona titse bee bene enu rni bedichia' chi'qui' equie cuenda' li'á, Bene enu uxe'la Diose, pero titse bene enu nechi'qui' Espíritu Santo leca' perdona para bee benecua' ni' lu iliulabe quie' nu ni' liñibe. 33’Li'ihua nediya'hua nú aca nze'ca rayu ndixi nze'ca lue, nu aca nú la neca nze'ca la ayu ndixí nze'ca lue, xne lu cuenda' ndixí nú rayu lu aca nu'lu bene nú xi acae. 34¡Li'isi'hua netsiñahua xi netsiña bee be'la! ¿Xa modo nú nihua bee bedichia' nze'ca chenu li'ihua necha necahua? Bee bedichia' nú nu' arqui' bee bene enze'e rni bene. 35Bene nze'ca rni bedichia' nze'ca, xne nucua' nu' arqui'lla. Nu bene enu necha neca rni bee bedichia' nú necha neca xne nucua' nu' arqui'lla. 36Pero li'á nia luhua nú bichia nú hualu Diose lu cuenda' bee bene iliulabe, che ye bee bene dete' cuenda lu Diose luye bee bedichia' nú necha neca unibeei. 37Xne equie cuenda' stichia' bene, scua rlube' tunu yala nú zecalla castiya nú dete' Diose lulla, nu tunu la yala zecalla castiya. 38Chequie chiucu chuna bee fariseo cuna bee ulaxcuela enu reca ley uni lu Jesuse: ―Maestro, niarqui'ru nú lañi'ru ri'ilu tucu milagro. 39Che ucuaqui Jesuse lubeei: ―Li'ihua bee bene enu necha rri'i nu sequienu bee bene rnacu'hua nú ria'a tucu milagro, pero la ri'á ni'tucu milagro luhua, lañi'tsiahua tucu nú ulle'ca Jonás. 40Xne tucu nú ullutse Jonás chuna bichia cuna chuna rula' xla'cu be'na', le'ca scua li'á Bene enu uxe'la Diose llutsea liñi yuu chuna bichia nu chuna rula'. 41Nu bichia chenu laxu iliulabe chenu chiu'lue lu cuenda' bee bene tiembu quie', che huañi zeca bee bene eyeche Nínive ni nú riala bee bene cua' castiya xne bee bene eyeche Nínive uzucu'beei nú uni Jonas chenu unilla lubeei nú huañi beei tucu nú niarqui' Diose. Nu li'á Jesuse enu nzu cuna li'ihua maselá neca equiea luquela Jonás. 42Nu bichia chenu laxu iliulabe, chenu hualu Diose lucuenda' bee bene, chequie reina eyeche nú lee Sabá huañi zecalla nu nilla nú riala bee bene enu nucua'a nee castiya nú dete' Diose. Xne li'illa nze'talla enza mase istu, nu ube'talla para nú ubene'lla lunú reca arre Salomón, nu li'á Jesuse enu nzu cuna li'ihua, másela neca equiea luquela arre Salomón. 43’Chenu xiu'u tucu benechiqui' arqui' tucu bene, enzei bee luguare elu nebichi rcua'nai elu tsulachii, nu chenu la llela'i elu tsulachii, che rri'i elliebacu': 44Nú rni: “Mejora benchila' zecaa arqui' bene elu uchiu'a.” Nu chenu ubenchila' zecai llela'i arqui' bene elu uchiu'i xi neca liñi tucu ni'i nú nelata, nu nelucu' nu rna nze'ca. 45Chequie nzetucui se achi benechiqui' enu maselá necha rri'i luquela li'i, nu chu'u ye beei arqui' bene ze'e, nu che masesca'lá necha aca bene ze'e lunú necalla hua'tu. Le'ca scua zeca bee bene enu necha rri'i nucua'a tiembu quie'. 46Rdichia' nusca' Jesuse bee bene ze'e, chenu uriña na'nu cuna bee bichinu nucua'a eli'ya' nu niarqui' beella bedichia'nu beella li'inu. Nu lunú nucua'a beella eli'ya', 47che uyatixiule'e tucu bene lu Jesuse nú unilla lunu: ―Nzu na'lu cuna bee bichilu eli'ya' nu niarqui' beella bedichia'nu beella li'ilu. 48Pero uninu lu bene enu uya udixiule'e lunu: ―¿Ti neca naa, nu ti neca bee bichia? 49Chequie ulube'yanu lubee bene'nu, nú uninu: ―Bee benequie' neca naa cuna bee bichia. 50Xne titse bee bene enu rri'i lunú niarqui' Diose Pa liñibe, bee nze'e neca bee bichia, cuna bee zanaa nu naa.

will be added

X\