San Mateo 1

1Ca'a nze'ta nú lee bee bene' Jesucristo enu udetela, li'inu enu nze'ta lu familia' arre David nu Abraham. 2Abraham unga pa' Isaac, nu Isaac unga pa' Jacob, nu Jacob unga pa' Judá nu bee bichilla. 3Nu Judá cuna una'lla Tamar, ulu'cu beella endu' beella enu lee Fares nu Zara. Fares unga pa' Esrom, nu Esrom unga pa' Aram. 4Aram unga pa' Aminadab, nu Aminadab unga pa' Naasón, nu Naasón unga pa' Salmón. 5Salmón unga pa' Booz, nu na'lla lee Rahab. Booz cuna una'lla Rut ulu'cu beella endu' beella enu lee Obed. Nu Obed unga pa' Isaí. 6Isaí unga pa' arre David, nu arre David cuna bene enu unga una'a Urías, ulu'cu beella tucu endu' enu lee Salomón. 7Nu Salomón unga pa' Roboam, Roboam unga pa' Abías, nu Abías unga pa' Asá. 8Asá unga pa' Josafat nu Josafat unga pa' Joram nu Joram unga pa' Uzías. 9Uzías unga pa' Jotam, Jotam unga pa' Acaz. Acaz unga pa' Ezequías. 10Ezequías unga pa' Manasés, Manasés unga pa' Amón, nu Amón unga pa' Josías. 11Nu Josías unga pa' Jeconías cuna bee bichilla, tiembu cua' neca chenu uri'i bee bene Babilonia preso bee bene Israel. 12Luze'elá chenu uri'i bee bene Babilonia preso li'ibeella, che ulu'cu Jeconías tucu endu' enu lee Salatiel, nu che Salatiel unga pa' Zorobabel. 13Zorobabel unga pa' Abiud, nu Abiud unga pa' Eliaquim, Eliaquim unga pa' Azor. 14Azor unga pa' Sadoc, nu Sadoc unga pa' Aquim, Aquim unga pa' Eliud. 15Eliud unga pa' Eleazar, nu Eleazar unga pa' Matán, Matán unga pa' Jacob. 16Jacob unga pa' José enu unga niyu' María. Nu María neca na' Jesuse nu le'ca leenu Cristo. 17Scua unga desde tiembu nú uhuañi Abraham hasta tiembu nú uhuañi arre David, uhuañi rtaa generación bene, nu le'ca rtaa generación bene uhuañi desde tiembu' arre David hasta chenu uri'i bee bene Babilonia preso bee bene Israel. Nu le'ca rtaa generación bene uhuañi desde nú uri'i bee bene Babilonia preso bee bene Israel hasta chenu uriña bichia nú ungula Jesucristo lu iliulabe. 18Singuie unga chenu ungula Jesucristo: María na'nu nzula nú yuculla José, pero ante nú yucusa'beella, nu'la endu' xla'cu María equie poder' Espíritu Santo. 19Nu lunú neca José bene nze'ca lá niarqui'lla nilla nú xi seca María a'la uri'illa elliebacu' nú tsa'nalla María a'chi'tsia. 20Pero diquila nú rri'illa elliebacu' nucua', che ulube'lu tucu ángele' Diose lulla leta xcala'lla, nu uni ángele ze'e lulla: ―José, li'ilu enu nze'ta lu familia' arre David, la lliquilu nú yuculu María xne endu' enu acanuulla equie cuenda' Espíritu Santo acanuullanu. 21Nu endu' enu acanuulla hualeelunu Jesuse. Xne equie cuenda'nu tsila'a ye bee bene lachinu Israel lu stula beella. 22Ye bee nucua' unga para nú yalu Stichia' Diose tucu nú uni tucu bee profeta'nu chenu unilla: 23Tucu una'a e'ne chu'u endu' xla'cu nu chenu ala endu'lla, chiu'uleenu Emanuel, bedichia' cua' rni: Diose nzu cuna lia'ahua. 24Chenu uhuañi José, che uri'illa tucu nú unibiya' ángele' Diose lulla nú ri'illa, nu uyuculla María. 25Pero né na'tsella María hasta nú ungula endu' María, nu ulualee José endu'cua' Jesuse.

will be added

X\