San Marcos 9

1Le'ca uni Jesuse lubee bene ze'e nú uninu: ―Ixiule'a luhua nú nu'hua enu nucua'a ca'a lá atisca' hasta nú lañi'hua poder' Diose cuna lu ye nú recanu. 2Chenu udete xu'cu bichia, che unguya' Jesuse Pedro, cuna Jacobo cuna Juan. Equie tucu dañi llene, ze'e uche'e nú rnaa Jesuse lubeella. 3Nu chiqui' uyu'ullie'e xucunu nu unga niquichiua'quie'e nu lecati aca quié laquie nú niquichiu scua lu iliulabequie'. 4Hora ze'e ulañi' beella nú rdichia'nu Jesuse, Elías cuna Moisés enu uhuañi hua'tu. 5Nu uni Pedro lu Jesuse: ―Maestro, ¡neca nze'ca nú nellua'hua ca'a! Para nú reche'eru chuna ranchu: tucue para li'ilu, nu stucue para Moisés, nu stucue para Elías. 6Uni Pedro scua xne chiqui' xiqui beella, nu la ri'illa beya' xi unilla. 7Hora ze'e, ulaca tucu xcabe nú udu' xca'la' equie beella. Nu liñi xcabe ze'e, ubene' beella tucu chi nu uni chi ze'e: ―Neca nucua' lli'ñia enu chiqui' se'caa, uzu'cu'hua lunú rninu. 8Che ubi'ya beella diqui abenchila' ze'e, nu leca' tinu' ze'e stucu li'tsia Jesuse nzu ze'e. 9Chenu enta laca beella dañi ze'e, uni Jesuse lubeella nú la ixiule'e beella lu ni'tucu bee bene lunú ulañi' beella ze'e, hasta bichia nú huañi zeca Li'á Bene enu uxe'la Diose. 10Chequie li'itsia beella nediya' beella nucua', añinzuca nú rnidichia' beella lu sa'a beella xa neca equie nú huañi zecanu. 11Nu unidichia' beella lu Jesuse nú unibeella: ―¿Xi nú rni bee ulaxcuela enu reca ley' Moisés nú enta rluti Elías? 12Che ucuaquinu lubeella: ―Neli nú nze'ta rluti Elías, para nú tsúche'ella yeene. ¿Nu xinu rni lu ichi' Stichia' Diose nú chiqui' nehuana zeca li'inu enu uxe'la Diose cuna nú nibee bene nú lecati necanu? 13Pero nia luhua nú ube'tala Elías, nu uri'i bee bene ye nú niarqui'beei lulla, tucu nú niquie lu ichi' Stichia' Diose nú zecalla. 14Chequie chenu ubenchila' beella elu nucua'a beelá bee bene' Jesuse, ulañi' beella nú nucua'a huaxi bee bene ze'e, cuna bee bene'nu nu rni xuu chiucu chuna bee ulaxcuela enu reca ley' Moisés lubee bene'nu ze'e. 15Chenu ulañi' bee bene ze'e nú nze'ta Jesuse, chiqui' uyanu arqui'beei nu xexu'u beei uya ni'beei malune lunu. 16Che unidichia' Jesuse lubee bene'nu nú uninu: ―¿Xi rdichia'nuhua bee benecua'? 17Nu ucuaqui tucu bene leta bee bene enu nucua'a ze'e nú unilla: ―Maestro, ca'a nzelayua endua lulu, xne secai ichia' benechiqui' nu rri'i benechiqui' nu la nii. 18Catse elu nzu endua, si'qui benechiqui' li'i lu yuu nu xiu'u lliña ru'i, cuna nú tu'na racu xa'layai cuna nú xungai. Unia lubee bene'lu nú huabeella benechiqui' arqui' endua pero né aca beella. 19Chequie ucuaqui Jesuse nú uninu: ―¡Chiqui' nziti arqui'hua nu la chili arqui'hua li'á! ¿Se xala tiembu rqui'ña nú tsunua li'ihua? ¿Nu xa riquilá cuna li'ihua? Uteyuhua endu' cua' ca'a. 20Che uriñayu bee bene endu' ze'e lu Jesuse. Pero chenu ulañi' benechiqui' Jesuse, uri'i benechiqui' tucu ichia ziña lu endu' ze'e, nu uzana'i lu yuu nu nzendulai nu xiu'u lliña ru'i. 21Chequie unidichia' Jesuse lu pa' endu' ze'e: ―¿Hasta xunga seca endu'lu scua? Nu ucuaqui pa' endu' ze'e: ―Hasta chenu lle'nai secai scua. 22Huaxi bese utsi'qui benechiqui' endua luquii cuna lu inza, para nú atii. Enze'e tunu nu' modo nú acalu uri'i elietsa luru, nu uhua'a arqui' li'iru. 23Che uni Jesuse: ―¿Xinú rnilu tunu acaa? ¡Yeene acane para bee bene enu chili arqui' li'á! 24Chequie urixiali pa' endu' ze'e nú unilla: ―Chili arquia li'ilu. ¡Uri'i elietsa lua para nú chililá arquia li'ilu! 25Chenu ulañi' Jesuse nú riete'sa'lá huaxi bee bene ze'e, che uqui'ya' benechiqui' ze'e uri'inu, nu uninu lui: ―Benechiqui' enu rri'i nú la nii bene cuna nú rri'i nú nenguata' bene, nibiya'a nú chiu'ulu arqui' endu' quie' nu la benchila'lu stucu bese arqui'i. 26Chequie ubixialí benechiqui' ze'e, nu uri'i ichia ziñia lu endu' ze'e. Nu chu uchiu'i arqui' endu' ze'e, utsa'nai endu ze'e xi neca tucu bene enu unguti, che uni bee bene nú ungutila endu' cua' nee. 27Pero chu una'tse Jesuse ya endu' ze'e, nu uletsanui nu chu utsulii. 28Che uyu'u Jesuse cuna bee bene'nu liñi ni'i, nu unidichia' beella lunu: ―¿Xinu né acaru ahuaru benechiqui' arqui' endu' cua'? 29Nu ucuaqui Jesuse lubeella: ―Para nú chiu'u clasia' benechiqui' cua' rqui'ña nú dete'hua bichia nú la acuhua nu nacu'hua lu Diose. 30Chenu uchiu'u beella ze'e, udete beella lu iliu Galilea. Pero la niarqui' Jesuse nú acabiya' bee bene nú udete beella enza ze'e, 31xne rixiule'etsianu lubee bene'nu nú uninu lubeella: ―Li'á Bene enu uxe'la Diose dete' cuenda bee bene li'á lubee bene, para nú úti beei li'á, pero acatsia bichia rriuna huañi zecaa. 32Lá ri'i bee bene'nu beya' lunú uninu scua, nu ulliqui beella a nacu' dichia' beella lunu. 33Chenu uriña beella Capernaum. Uriña beella tucu ni'i, che unedichia' Jesuse lubee bene'nu: ―Xi rdichia'hua chenu nzela'ahua lu inziu. 34Pero ne cuaqui beella, xne chenu enta beella lu inziu unibeella lu sa'a beella nú taa beella enu máse neca equie. 35Chequie uzucu Jesuse, nu ubixianu chi'chiucu bee bene'nu nu uninu lubeella: ―Tunu nu'ta tucuhua enu niarqui' nú aca neca equie letahua, rqui'ña nú aca nze'e tucu bene enu lecati neca cuna nú zibi' nze'e lu yehua. 36Nu chu una'tsenu tucu endu' utsunu labe beella, nu uchi'chinu endu' ze'e nu uninu lubeella: 37―Tatse bee bene enu ri'i elietsa lu tucu endu' equie cuenda' li'á, neca xi neca nú rri'i nze'e elietsa lua, nu la ri'illa elietsa lu li'itsia, le'ca rri'illa elietsa lu li'inu enu uxe'la li'á. 38Che uni Juan lu Jesuse: ―Maestro, ulañi'ru tucu bene rlua benechiqui' arqui' tucu bene equie nú recalu, pero ucaru nú ri'illa scua xne la acalla bene leta'ahua. 39Chequie ucuaquinu nú uninu: ―La cáhua nucua', xne bene enu rri'i milagro equie nú recaa la ze'ta nze'e li'á. 40Bene enu lani condra lia'ahua, nzu nze'e chua'ahua. 41Tatse bee bene enu liqui' masia tucu basu inza luhua lunú necahua bene' Cristo, neli nia luhua nú yucu bene ze'e lunú dete' Diose lulla. 42’Tatse bene enu ri'i nú ri'i tucu bene dula enu apenatsia nzeli arqui' li'á, máse neca nze'ca lu cuenda' bene ze'e nú quie'e bene tucu quiee molino añilla nu tsi'qui bee bene li'illa lu inzatu'. 43Tunu rri'i yalu nú rri'ilu dula, mejora uchie'cu'e, máse neca nze'ca nú chu'ulu liñibe cuna tucutsia yalu, tunu chu'ulu ebila cuna rucu yalu, elu leca modo nú yala quii. 44Ze'e la ati bee berecu', cuna nú leca xunga yala quii ze'e. 45Tunu rri'i cuchiu'lu nú rri'ilu dula, mejora uchie'cu'e xne máse neca nze'ca nú chu'ulu liñibe cuna tucutsia cuchiu'lu, tunu chu'ulu ebila cuna rucu cuchiu'lu elu leca modo nú yala quii. 46Elu la ati bee berecu' nu leca xunga yala quii ze'e. 47Le'ca tunu rri'i i'cululu nú rri'ilu dula, mejora uhuane, xne máse neca nze'ca nú chu'lu liñibe cuna tucutsia i'cu'lulu, nú chu'ulu ebila cuna rucu i'cu'lulu, 48elu la ati bee berecu' nu leca xunga yala quii ze'e. 49’Tucu nú sibi' zete nú riu'e equie elubacu le'ca esquie sibi' nú nehuana zeca bee bene enu nzeli arqui' li'á. 50Zete neca nze'cae; pero tunu niti nú neri'i, ¿xa ri'ihua para nú aca zecae tucu nú necane para nú zibi'i? Uri'ihua tucu nú neli neca para nú la zecahua xi neca zete nú la zibi', nu uhuañi nze'cahua cuna bee sa'hua.

will be added

X\