San Marcos 7

1Tucu bichia uyabica bee fariseo cuna bee ulaxcuela enu reca ley' Moisés lu Jesuse, nze'ta bee benequie' enza Jerusalén. 2Chequie chenu ulañi' bee benecua' nu nu' chiucu chuna bee bene' Jesuse enu ne naa chenu udacu beella tucu nú neca costumbre' bee ulaxcuela cua', che uze'ta bee benecua' bee bene' Jesuse. 3(Xne nzequie bee fariseo cuna bee bene Israel costumbre' bee bene' beei enu udetela, nú la acu beei tunu la naa beei ya beei huaxi bese. 4Le'ca chenu ubenchila' beei nú uya beei ru'u i'ya la acu beei tunu la naa beei ya beei, tucu nú neca costumbre' beei. Le'ca nzequie beei huaxilá bee costumbre' beei, nú xa rquiee beei bee vaso cuna bee situ cuna bee exqui'ña nú necache' icu' cuna luna nú ra'tse beei.) 5Enze'e unidichia' bee fariseo cuna bee ulaxcuela enu reca ley' Moisés lu Jesuse nú unibeei: ―¿Xinu la chequiee bee bene'lu tucu nú neca bee costumbre' bee benea'ahua enu udetela, xinu la naa bee bene'lu yabeei chenu racu beei tucu nú riala nú ri'i beei? 6Chequie ucuaqui Jesuse lubee benecua' nú uninu: ―Rri'ihua tucu nú rlube'hua nú rri'i nze'cahua, pero lia rri'ihua nucua'. Neli neca nú uni profeta Isaías chenu uquie'ella lunú uni Diose lu cuenda'hua nú uninu: Bee benequie' rri'i beei tucu nú chiqui' rlu'cu beei ula'na lua, pero istu nzu arqui'beei lua. 7Lecaxi zibi' nú rnibeei nú rlu'cu beei ula'na lua, xne sete' beei bee bene tucu nú necatsia elliebacu' bee bene. 8Li'ihua sana' arqui'hua Stichia' Diose para nú nzequiehua bee costumbre'tsia' bee bene nú xa rquiehua bee situ cuna bee vaso cuna beelá nú neca xi neca bee nucua'. 9Le'ca uni Jesuse lubeei: ―Sana' arqui'hua Stichia' Diose para nú sucu'tsiahua nú neca bee costumbre'hua. 10Nu uni Moisés: “Lu'cu bee bene ula'na lu pa'lla cuna lu na'lla”, nu “Bee bene enu ri'ña nú zeca pa' cuna nú zeca na' ati bene ze'e che.” 11Pero li'ihua rnihua nú nu' modo ni tucu bene lu pa'lla cuna lu na'lla: “Leca modo nú ri'á elietsa luhua, xne ye lunú rlucua neca nucua' Corbán” (rni bedichia' Corbán nú necala nucua' cuenda' Diose). 12Che rnihua nú bee bene enu rni scua la qui'ña nú ri'i nze'e elietsa lu pa' nze'e cuna lu na' nze'e. 13Scua neca nú la zucu'hua Stichia' Diose, xne nzequiehua bee costumbre'hua nu sete'hua bee sa'hua nu rri'ihua huaxilá beenú neca scua. 14Che ubixia Jesuse bee bene, nu uninu lubeei: ―Uquie'e diacahua nu uri'ihua beya' lunú rnia: 15La ri'i bee bene dula equie cuenda' nú racu bee bene, pero rri'i bee bene dula lunú xiu'u ru'u bee bene, cuna lunú rri'i bee bene, nucua' neca nú rri'i nú rlu'cu bee bene dula. 16Tatse bee bene enu niarqui' nú yene' nú rnia, quie'e diaca nze'e nucua' che. 17Chenu utsa'na Jesuse bee bene ze'e nu uyu'unu liñi tucu ni'i nu unidichia' bee bene'nu lunu nú xa neca lunú uzete'nu scua. 18Che uninu lubeella: ―¿Xie' le'ca nuuhua ne ri'ihua beya' lunú unia scua la? ¿Xie' la ri'ihua beya' nú la ri'i bee bene dula equie cuenda' nú racu bee bene, 19xne lunú racu bee bene la chu'u nucua' liñi arqui' bee bene riu'utsia nucua' xla'cu bee bene nu chu xiu'u zecae? Scua udixiule'enu nú ye bee elubacu la ri'i bee nucua' nú rlu'cu bee bene dula. 20Le'ca uni Jesuse lubeei: ―Lunú xiu'u ru'u bee bene cuna lunú rri'i bee bene, nucua' neca nú rri'i nú rri'i bee bene dula. 21Xne liñi arqui' bee bene rliñi nú necha nchiñi elliebacu' bee bene nú rri'i bee bene eluhuexe cuna nú rri'i bee bene eluhuana' cuna nú ruuti sa'a bee bene, 22cuna nú rlu'cu niyu stucu una'a urre rlu'cu una'a stucu niyu, cuna nú rle' bee bene lu'culla stene' sa'alla, cuna nú rri'i bee bene nú necha neca, cuna nú sequienu bee bene sa'a bee bene, cuna nú rlu'cu bee bene bee vicio, cuna nu riea arqui' bee bene lu sa'a bee bene, cuna nú rni bee bene eluquichia', cuna nú ruti' bee bene, cuna nú rri'i bee bene beenú la zibi'. 23Ye beenú necha neca cua' nze'ta liñi arqui' bee bene nu rri'i bee nucua' nú rri'i bee bene dula. 24Chenu uchiu'u Jesuse ze'e nú nzanu lu iliu Tiro cuna lu iliu Sidón, che uyu'unu liñi tucu ni'i xne la niarqui'nu nú acabiya' bee bene nú nzucunu ze'e, pero ne aca nú acachi'lunu ze'e. 25Xne luego chu ubene' tucu una'a nú nzucunu ze'e nu uyanchu elu nzucunu, xne rlu'cunchu tucu xinchiu'cunchu enu nchiñi benechiqui' arqui' nu chu utsu lliquinchu lunu. 26La neca una'a quie bene Israel, necanchu bene Sirofenicia. nu uziquienchu lu Jesuse para nú huanu benechiqui' arqui' xinchiu'cunchu. 27Pero uni Jesuse lu una'a ze'e: ―Uzela nú acuxu bee endu' xne la neca nze'ca nú axi bene pá ru'u bee endu' dete' bene acu bee nicu. 28Che uninchu lunu: ―Nelí'lu nú unilu scua. Pero hasta bee nicu racu pá ubee nú sana' ru'u endu' liñi mexa. 29Chequie uni Jesuse lunchu: ―Uni nze'calu nú unilu scua, uquia'a ni'lu uchiu'ula benechiqui' arqui' xinchiu'culu nee. 30Chenu uriñanchu ni'inchu ulañi'nchu xinchiu'cunchu nuxu lu luna, pero uchiu'ula benechiqui' arqui'nchu che. 31Che uchiu'u zeca Jesuse lu iliu Tiro nu udetenu eyeche Sidón cuna bee eyeche lu iliu Decápolis nu uriñanu ru'u inzatu' Galilea. 32Ze'e uriñayuu bee bene tucu niyu enu nenguata' lunu cuna nú la ni nze'cai nu unacu' bee bene ze'e lunu nú ricu'nu yanu equiei. 33Chequie unguya' Jesuse niyu ze'e tucu chú, nu udu'nu cuene yanu liñi rucu diacai nu uti'nu xenenu lu lu'chii. 34Che ubi'yanu enza liñibe nu utsii arqui'nu nú uninu: ―¡Efata! ―rni bedichia' quie': ¡Uya'la! 35Hora ze'e, uya'la rucu diaca niyu ze'e nu uyeca' lu'chii nu uquixie uni nze'cai. 36Nu unibiya' Jesuse nú la ixiule'e bee bene ze'e lu ni' tucu bee bene lunú unga ze'e, pero añinzuca nú unibiya' Jesuse nú la ni bee bene nucua' a'la mase uni bee bene nucua'. 37Chiqui' uyanu arqui' bee bene ze'e, nu unibeei: ―Ñia neca lu ye nú rri'inu hasta nú rri'inu nú uye'e diaca bene enu nenguata' nu rri'inu nú rni bene enu la aca nii.

will be added

X\