San Marcos 4

1Stucu bese uquixie Jesuse sete'nu bee bene ru'u inzatu' Galilea. Lunú uyetesa' huaxi bee bene lunu, enze'e uyu'unu liñi tucu barco nú nzu lu inzatu' ze'e, nu chu uzucunu liñii, diqui nú nucua'a ye bee bene ru'u inzatu' ze'e. 2Che uzete'nu huaxi bee ejemplu lubee bene ze'e. Chenu uzete'nu bee bene uninu lubeei: 3―Uquie'e diacahua ninguie'. Tucu bichia uchiu'u tucu niyu nzetu' nii lu yu'lla. 4Chenu rdu' niyu quie' nii uzana' lle'na ebichi lu inziu nu chu ulaca bee iñi udacue. 5Lle'na ebichi uzana' leta quiee, elu leca huaxi yuu. Enze'e yexetsia uliñi ebichi quie' xne leca huaxi yuu ze'e. 6Pero chenu unga nelee uri'i be' bichia nú ungu'lune. Lunú la aca aquié nzene lue enze'e ubichii. 7Lle'na ebichi uzana' leta aca eche, chenu uru'cu aca eche. Nézela aca eche cua' nú aru'cue enze'e né ayue. 8Pero ebichi nú uzana' lu yuu nze'ca, uru'cu nze'cae nu chiqui' ñia unguyu'e. Texcua'a bee ebichi cua' unguyu' ala llichi'i ebichi nu texcua'e unguyu' sesenta ebichi nu texcua'e unguyu' tucu ayu'u ebichi. 9Le'ca uni Jesuse lubee bene ze'e: ―Tatse bene enu niarqui' nú yene' nú rnia quie'e diaca nze'e che. 10Chequie chenu uya'nasca lle'na bee bene cuna Jesuse cuna chi'chiucu bee bene'nu, unidichia' beei lunu: ―Xa rni bee ejemplu nú uninu. 11Che ucuaquinu nu uninu lubeei: ―Li'ihua uliqui' Diose nú ri'ihua beya' xa neca nu rnibiya'nu lunú lasca' ri'ihua beya'. Pero bee bene enu la chili arqui' Diose, setea li'ibeei puro tsia ejemplu. 12Xne mase ri'ya beei, nu mase riene' beei. Pero leca xunga ri'i beei beya'. Scua la benchila' arqui'beei lu Diose, nu la ri'inu perdona stula beei che. 13Le'ca uni Jesuse lubeei: ―¿Xie' la ri'ihua beya' xa neca lunú rnia scua la? ¿Xa ri'ihua beya' beela bedichia' nú niilá luhua che? 14Bene enu udu'u nii neca xi neca tucu bene enu rixiule'e Stichia' Diose lubee bene, 15nu nu' bee bene enu riene' Stichia' Diose, pero la zela beze'lu nú chenala beei Stichia' Diose. Neca bee bene quie' xi neca ebichi nú uzana' ru'u inziu. 16Texcua'a bee bene neca xi neca ebichi nú uzana' leta quiee. Riene' beei Stichia' Diose nu ñia uyucu arqui'beei. 17Pero li'ibeei neca beei xi neca ebichi nú leca huaxi luu. Chequie chenu si'i beei lunú seca beei, urre chenu se'ta bee bene li'ibeei sana' arqui'beei Stichia' Diose. 18Texcua'a bee bene neca xi neca ebichi nú uzana' leta aca eche, riene' beei Stichia' Diose. 19Pero máse nzenu arqui'beei lunú nu' lu iliulabe. Sequienu beei le'catsia li'ibeei, xne niarqui' beei nú lu'cu beei yeene. Chequie chenu nchiñi ye bee nucua' elliebacu' beei, sana' arqui' beei nú riene' beei Stichia' Diose. Lecaxi zibi' nú ubene' beei Stichia' Diose che. 20Pero nu' bee bene enu riene' Stichia' Diose, cuna nú sucu' beei nú rnii, li'ibeei neca beei xi neca ebichi nú uzana' lu yuu nze'ca. Texcua'a beei chenu rixiule'e beei Stichia' Diose lubee bene rri'i beei ana huaxi bee bene. Neca beei xi neca ebichi nú unguyu' ala llichi'i ebichi urre xi neca ebichi nú unguyu' sesenta ebichi urre xi neca ebichi nú unguyu' tucu ayu'u ebichi. 21Le'ca uni Jesuse lubeei: ―¿Leca modo nú du' llie'e tucu quinqué, tunu tsacu' bene tucu caja equiee, urre tsu benene liñi luna? Rqui'ña, nú zucu quinqué cua' elu ayaa, para nú du' llie'e diqui luhuare. 22Le'ca scua, ni' tucu beenú a'chi neca la ya'na nucua' scuatsia riña nú aca che ye bee nucua', nu ni' tucu beenú a'chi' neca la ya'na nucua' scuatsia riña nú acabiya' ye bee nucua'. 23Tatse bee bene enu niarqui' nú yene' nú rnia quie'e diaca nze'e che. 24Le'ca uni Jesuse lubeei: ―Uri'ihua elliebacu' equie bee bedichia' nú riene'hua. Xne tunu rri'ihua caso Stichia' Diose. Le'ca liqui'nu nú maselá ri'ihua beya' stichia'nu. 25Xne bee bene enu rri'i beya' Stichia' Diose riña nú maselá ri'i nze'e beya' stichia'nu pero bee bene enu lle'natsia rri'i beya' Stichia' Diose, cuna nu la ri'i caso beei stichia'nu. Hasta lunú uri'i beei beya' lle'na niti nucua' arqui'beei. 26Le'ca uni Jesuse lubeei: ―Elurnibiya' Diose, neca xi neca nú secaa tucu bene chenu nze tu'lla nii lu yu'ulla. 27Xne mase ra'tse bene quie' rula' nu bichia rri'illa riña'. Bichia si rula' rliñi ebichi cuna nú enta ru'cue, pero la ri'illa beya' xa enta ru'cue. 28Xne li'i yuu ze'e rri'i nu enta ru'cu ebichi, rluti rliñii nu recae huañi, cheelá enta tuu lue nu cheelá rayue. 29Nu chenu necane ula'cu, che xiecu' bee benene xne necala tiembu nú yete' sa'e. 30Le'ca uni Jesuse lubeei: ―¿Xa nia luhua para nú ri'ihua beya' xa neca lunú rnibiya' Diose? ¿Nu xi lubea luhua para nú ri'i nze'cahua beya' xa necane? 31Ixiule'a luhua xa neca nú rnibiya' Diose. Necane xi neca ebichi' mestaza. Ebichi quie' chenu riu'e lu yuu, me'elae lu ye bee ebichi nú nu' lu iliulabe. 32Pero chenu uyu'u niila ebichi cua', chequie enta ru'cue nu máse rru'cue lu ye bee huañi hasta bee iñi nu' modo nú rreche'e beeí exlia'tse' beeí lu ellutsa lue cuna nú sulachi beeí lu xca'la'e. 33Scua uzete' Jesuse Stichia' Diose lubee bene. Uninu huaxi bee ejemplu, hasta lunú uri'itsia beei beya'. 34Siempre uninu bee ejemplu chenu uzete'nu bee bene. Pero chenu nzu li'itsianu cuna bee bene'nu udixiule'enu lubeella xa neca lunú uninu lubee bene scua. 35Le'ca bichia ze'e chenu uyu'u rula' uni Jesuse lubee bene'nu nu uninu: ―Cha'ahua stucu chu inzatu'quie'. 36Che utsa'na bee bene'nu bee bene ze'e nu uyu'u beella liñi barco cuna Jesuse. Le'ca nza texcua'a bee barco cuna li'ibeella. 37Chequie unga tucu bii juerte lu inzatu' nu utsuli lu inza ze'e nu uquixie uyu'e hasta liñi barco' beella. 38Pero ra'tse Jesuse nuxunu enza rqui' barco ze'e nu necu'cunu tucu almohada. Che ucua'ñi beella li'inu nu uni beella lunu: ―¡Maestro! ¿Xinu la ri'i casolo lunú se'ca'ahua nzee chatse'ahua lu inza? 39Chequie uzetee Jesuse nu utsuxenu bii, nu uninu lu inzatu' ze'e: ―¡Aca xee! Nu chu unga xee bii cuna inzatu' ze'e. 40Cheelá uninu lubee bene'nu: ―¿Xinu chiqui' xiquihua? ¿Xie'lasca' chili arqui'hua li'á la? 41Pero chiqui' ulliqui beella nu unidichia' beella lusa' beella: ―¿Ti neca niyu quie' nú hasta bii cuna inzatu' sucu' nú rni nucua'?

will be added

X\