San Marcos 3

1Stucu bese chenu uyu'u Jesuse liñi tucu indu' bee bene Israel. Ze'e nzucu tucu niyu enu ubichicu' tucu chú ya. 2Chequie bee bene enu nucua'a ze'e. Nucua'a tsi'ña beei tunu ri'iyeca Jesuse niyu ze'e bichia nú sulachi beei, para nú scua xana bitsi beei lu cuenda'nu. 3Che uni Jesuse lu niyu enu ubichicu' ya ze'e, nu uninu: ―Utsuli lubee bene cua' nee. 4Nu uninu lubee bene ze'e: ―¿Xi riala ri'i bee bene bichia nú sulachi bee bene? ¿Nú neca nze'ca la urre nú necha neca la? ¿Tsila'a bene nú la ati tucu bene la, urre tsana' arqui' bene nú ati tucu bene la? Pero lecaxi ucuaqui bee bene ze'e. 5Chequie ubi'yanu lubee bene ze'e nu chiqui' uleenu cuna nú chiqui' nehuana utsu arqui'nu xne la hua'a arqui'beei bee bene, nu uninu lu niyu enu ubichicu' ya ze'e: ―Ulí yalu nee. Nu chu ulí niyu ze'e yai nu hora ze'e uyeca' yai. 6Pero chenu uchiu'u bee fariseo ze'e, uyete sa' beei cuna bee bene' Herodes nu uri'i beei elliebacu' xneca ri'i beei para nú uti beei Jesuse. 7Chequie chu nza Jesuse cuna bee bene'nu ru'u inzatu' Galilea, nu nzequie huaxi bee bene li'inu, bee bene Galilea cuna bee bene Judea, 8cuna bee bene Jerusalén, cuna bee bene Idumea, cuna bee bene enu nucua'a stucu chú re'cu Jordán, cuna bee bene enu nucua'a lu iliu Tiro, cuna bee bene enu nucua'a lu iliu Sidón, uya huaxi bee benequie' lunu, xne unga biya'beei nú rri'inu bee milagro nú chiqui' neca equie. 9Enze'e uninu lubee bene'nu, nú tsu tsiña beella tucu barco para nú chu'unu liñi barco ze'e, para nú la ta'cu bee bene li'inu. 10Xne uri'iyecanu huaxi bee bene. Enze'e ye bee bene enu riti uricuya beei lunu, para nú ti' beei ya beei li'inu. 11Chequie bee bene enu nchiñi benechiqui' arqui' chenu ulañi' beei Jesuse, utsulliqui beei lunu nu urixialibeei nú unibeei: ―¡Necalu Lli'ñi Diose! 12Pero unibiya' Jesuse lubee benechiqui' nú la ixiule'e beei nú ti necanu lubee bene. 13Cheelá uquie Jesuse equie tucu dañi, nu ubixianu bee bene enu niarqui'nu nú cha cuna li'inu nu uyabica bee benequie' lunu. 14Che ucañinu leta bee bene ze'e, chi'chiucu bene para nú chenu bee benequie' li'inu, cuna nú xe'lanu li'ibeella para nú chetixiule'e beella Stichia' Diose lubee bene. 15Udete'nu nú rnibiya'nu lubeella para nú ri'iyeca beella bee bene enu riti cuna nú lua beella benechiqui' arqui' bee bene. 16Bee ningiue' neca chi'chiucu bee bene enu ucañi Jesuse tuculla lee Simón enu le'ca uhualenu, Pedro. 17Stuculla lee Jacobo, nu stuculla lee Juan, neca rucu benequie' lliana' bene enu lee Zebedeo. Uhualee Jesuse rucu lliana' Zebedeo, Boanerges, nu rni nucua' bee lli'ñi beziyu'. 18Le'ca ucañi Jesuse Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Tadeo, Simón, enu ulletse leta tucu partido nú lee cananista, 19cuna Judas Iscariote enu udete' cuenda Jesuse. 20Chenu ulaxu nú ucañinu chi'chiucu bee benecua' uriñayunu li'ibeella ru'u tucu ni'i, ru'u ni'i ze'e stucua'la bese uyetesa' huaxi bee bene lubeella. Hasta nú né llu'cha'nu acununu cuna bee bene'nu. 21Chenu ungabiya' bee sa'a Jesuse nú reca ze'e. Nzetucu beella li'inu leta bee bene ze'e, xne rni bee bene nú secanu ichia loco. 22Pero bee ulaxcuela enu reca ley' Moisés, nze'ta beei enza Jerusalén nu unibeei lusa'beei: ―Benequie' rlua benechiqui' arqui' bee bene cuna poder nú rlu'cu beze'lu enu rnibiya' lubee benechiqui'. 23Che ubixia Jesuse li'ibeei nu uninu lubeei: ―¿Xa modo nú hua beze'lu le'ca sa' bee beze'lu? 24Tucu ubiernu enu rle'e sa'a siempre rliunu sa'a beei nu tunu rliunu sa'beei, laxu nú rnibiya' ubiernu quie' che. 25Le'ca esquie bee bene tucu ni'i tunu liunu sa'a beella laxu bee bene quie' che. 26Le'ca esquie tunu tiliaca' beze'lu le'ca sa' beze'lu ulaxu nú rnibiya' beze'lu che. 27’Nu lecati aca chu'u ni' tucu bene enu naaqui para nú cachi' beei stene'lla, tunu la llica'cuxu beei li'illa. Scua si ri'i beei ana nú cachi' beei stene'lla che. 28’Ixiule'a luhua nú ye bee dula nú rri'i bee bene, nu' perdona' bee dula cua'. Le'ca nu' perdona' ye bee bedichia' chi'qui' nú rni bee bene. 29Pero tatse bee bene enu nichi'qui' lu Espíritu Santo, leca' perdona para bee benecua'. Nzuquietsia beei castiya' beei nú leca xunga laxu. 30Uni Jesuse scua xne unibeei nú nchiñi benechiqui' arqui'nu. 31Hora ze'e uriña na' Jesuse, cuna bee bichinu elu nzunu. Pero uya'natsia beella eli'ya' nu uni beella lubee bene enu nucua'a ze'e nú nibeei lu Jesuse para nú ye'tanu rixia beella. 32Nu unibee bene enu nucua'a abenchila' lunu: ―Nzu na'lu cuna bee bichilu eli'ya' rla'na beella li'ilu. 33Pero uninu lubeei: ―¿Ti neca naa nu ti neca bee bichia? 34Chequie ubi'yanu lubee bene enu nucua'a diqui abenchila'nu nu uninu: ―Ca'a nucua'a bee bichia cuna naa. 35Puese tatse bene enu sucu' lunú riu' arqui' Diose, neca bene ze'e bichia cuna zanaa cuna naa.

will be added

X\