San Marcos 14

1Rri'itsia xiucu bichia nú aca eliñi baxcu, chenu racu bee bene Israel pá nú la chu'u levadura equie, che bee ule'ya enu rnibiya' lubee ule'ya cuna bee ulaxcuela enu reca ley' Moisés, rla'na beei xa modo zequienu beei Jesuse para nú na'tse beei li'inu nu úti beei li'inu. 2Che unibeei: ―Pero la ria'ahua scua diqui nú reca eliñi, para nú la tsu reche bee bene. 3Chequie chenu nzu Jesuse eyeche Betania ni'i Simón enu ulle'ca elichia nú lee lepra, chenu nzucu Jesuse lumexa racunu, uriña tucu una'a nuya' tucu frasco nú achee nu' perfume nú huaxi secaa, xne necache'e puro nardo, nu chu uxa'lanchu frasco ze'e nu udunchu perfume ze'e equie Jesuse. 4Che bee bene enu nucua'a ze'e ulee beei nú unibeei lu sa'beei: ―¿Xinu uti'chianchu perfume cua' scua? 5Ala' aiqui perfume cua' tucu chuna ayu'u dimi denario para nú ari'inchu elietsa lubee bene enu seca elitsi, nu uqui'ya' una'a ze'e uri'i beei. 6Pero uni Jesuse lubeei: ―La ri'chiahua li'inchu; ¿xinu rqui'yanchu rri'ihua? Xne lunú uri'inchu lua, neca nze'ca nucua'. 7Bee bene elitsi siempre nucua'a cuna li'ihua, nu nu' modo ri'ihua elietsa lubeei xitse bichia. Pero li'á la tsua'a cuna li'ihua diqui tiembu. 8Una'a quie' uri'inchu lunú unganchu, udu'xulanchu perfume cua' cuerpoa para nú necalane bichia chenu achi'a. 9Ixiule'a luhua, nú diqui lu iliulabe elu ixiule'e bee bene bedichia' nze'ca' Diose, le'ca ni bee bene lunú uri'i una'a quie' lua para nú ellu'cu' arqui' bee bene lunú uri'inchu lua. 10Chequie uya Judas Iscariote enu neca lu chi'chiucu bee bene' Jesuse, lubee ule'ya enu rnibiya' lubee lá bee ule'ya para nú dete' cuendai Jesuse lubeei. 11Chenu ubene' bee ule'ya ze'e nucua', ñia utsu arqui'beei nu unibeei nú dete' beei dimi ya Judas, che uquixie Judas ucua'ana xa modo dete' cuendai Jesuse lubeei. 12Chequie bichia nú uquixie nú reca eliñi chenu racu bee bene Israel pá nú la chu'u levadura equie, chenu le'ca ruuti bee bene tucu sanchi eliñi baxcu ze'e che unidichia' bee bene'nu lunu: ―¿Cá niarqui'lu nú nze reche'ru nú da'cuxe'ahua reché baxcu? 13Che uxe'la Jesuse chiucu bene'nu nu uninu lubeella: ―Uquiahua eyeche Jerusalén, ze'e lla'cahua tucu niyu enu nuya' tucu ere'e inza nu chu chequiehua li'illa. 14Elu chu'u bene ze'e, nihua lu bene enu neca stene ni'i ze'e: “Singuie rni Maestro: ¿Ca nzucu cuarto elu acuxeenua bee benea reché baxcu quie'?” 15Che lube' bene ze'e tucu cuarto elu ayaa nú nzu che'ela liñi, ze'e reche'hua nú da'cuxe'ahua. 16Chequie nzuebeella eyeche llene ze'e, nu ullela' beella tucu nú uninu lubeella nu ureche'e beella nú acuxee beella reché baxcu. 17Chenu uyu'u rula' uriñayuu Jesuse chi'chiucu bee bene'nu ze'e. 18Diqui nú nucua'a beella lu mexa racu beella uni Jesuse lubeella: ―Ixiule'a luhua nú tucuhua enu racunu li'á dete'cuenda li'á lubee bene enu uti li'á. 19Chequie nehuana utsu arqui'beella, nu unidichia' tucua tucua beella lunu: ―¿Li'á nze'e la? Nu uni stucu beella: ―¿Li'á nze'e la? 20Nu ucuaqui Jesuse lubeella: ―Tucu lu chi'chiucuhua enu se'e pá le'ca liñi pliato elu se'a pá nze'ella. 21Neli nú li'á Bene enu uxe'la Diose, zecaa tucu nú rni lu ichi' Stichia' Diose; pero ¿cue'e bene enu dete' cuenda li'á? Máse neca nze'ca lu cuenda' bene ze'e nú né aláxulla lu iliulabe quie'. 22Diqui nú racu beella, una'tse Jesuse tucu pá nu udete'nu che'tsa lu Diose nu chu ule'enu pá ze'e udete'nu yabeella nu uninu: ―Udacuhua pá quie', ninguie' neca cuerpoa. 23Che una'tsenu tucu copa viñu, chenu ulaxu nú udete'nu che'tsa lu Diose, che chu udete'nu vaso cua' ya beella nu ungue' ye beella biñu cua'. 24Nu uninu lubeella: ―Biñu quie' neca renea nú ri'chia chenu atia para nú tsila'a huaxi bee bene, xne equie cuenda' nú atia ya'la tucu inziu cuqui nú lu'cu bee bene nú xa ri'i Diose perdona li'ibeei. 25Ixiule'a luhua nú leca' xunga hue'elá biñu nú necache' uva, hasta bichia nú hua'a biñu cuqui elu rnibiya' Diose. 26Chenu ulaxu nú ungula beella tucu canto lu Diose, chu nzuebeella dañi nú lee Olivos. 27Che uni Jesuse lubeella: ―Yehua tsana' arqui'hua li'á rula' quie'; tucu nú nequie lu ichi' Stichia' Diose elu rni: “Utia bene enu rriucu bee sanchi, nu ri'chia letse beeí.” 28Pero chenu huañi zecaa rlutia nza'a Galilea, cheela riñahua ze'e. 29Chequie uni Pedro lu Jesuse: ―Añinzuca nú tsana' arqui' ye beella li'ilu, pero li'á la tsana arquia li'ilu. 30Nu ucuaqui Jesuse lu Pedro nú uninu: ―Ixiule'a lulu nú rula' quie' ante nú bixia tiula chiucu bese, unilalu chuna bese nú la chululu li'á. 31Pero unila Pedro nú uni: ―Mase atia cuna li'ilu, la cachia nú nu'lua li'ilu. Le'ca scua uni ye beella. 32Chenu uriña beella tucu luhuare elu lee Getsemaní uni Jesuse lubee bene'nu: ―Ucua'asca'hua ca'a, nze nacutsia lu Diose. 33Che unguya'tsianu Pedro cuna Jacobo cuna Juan, nu uquixie nú chiqui' nehuana nzu arqui'nu, hasta nú lixiua' nzu arqui'nu. 34Nu uninu lubeella: ―Chiqui' nehuana nzu arquia, hasta nú se'ca nú atia, uya'nasca'hua ca'a nu la a'tsehua. 35Che chu nza Jesuse lle'na enza lu ze'e, nu utsulliquinu hasta nú uti'nu tequieenu lu yuu, nu unacu'nu lu Diose tunu nu' modo nú la zecanu lunú enta zecanu. 36Chenu rnacu'nu lu Diose uninu: ―Paa, yeene recalu rri'ilu; utsila'a li'á lunú chiqui' juerte enta nú zecaa, pero la acane tucu nú niarquia, uri'itsia tucu nú niarqui'lu. 37Che chu nza Jesuse elu uya'na chuna bene'nu nu ulluna'nu li'ibeella nú ra'tse beella nu uninu lu Pedro: ―Simón, ¿xie' ra'tselu la? ¿Xie' né riqui'lu azucu naalu masia tucu hora la? 38Uzucunahua, nu una'cuhua lu Diose para nú la ri'i beze'lu ana luhua, xne nu' ana arqui'hua nú ri'ihua nú neca nze'ca, pero la riqui' cuerpo'hua. 39Chequie nza zeca Jesuse, nze nacu'nu lu Diose nu uninu lu Diose tucu nú uninu bese rluu. 40Chenu ubenchila' zecanu elu uya'na chuna bene'nu ulluna'nu li'ibeella nú stucua'la bese ra'tse beella, xne chiqui' riu'u cala' lubeella nu lá ri'i beella beya' xi cuaqui beella lunu. 41Bese rriuna chenu ubenchila'nu elu nucua'a beella uninu lubeella: ―¿Xie' ratsesca'hua nu sulachi sca'hua la? Pero uhuahua cala' cua' luhua, xne li'á Bene enu uxe'la Diose uriñala hora nú dete' cuenda bene li'á lubee bene enu rri'i dula. 42Uzetehua ne cha'ahua. Nze'ta bicala bene enu dete' cuenda li'á nee. 43Rnisca'lá, Jesuse cuna li'ibeella chenu uriña Judas enu unga tucu lu chi'chiucu bee bene'nu, uriña yui huaxi bee bene enu nzene espada cuna bee acarute. Nú nze'ta na'tse beei Jesuse lunú unibiya' bee ule'ya enu rnibiya' lubee ule'ya cuna bee ulaxcuela enu reca ley' Moisés cuna nú rnibiya' bee usticia' bee bene Israel. 44Chequie Judas enu udete' cuenda Jesuse lubee bene ze'e, unilai lubee bene ze'e nú uni lubeella: ―Bene enu acua tucu bichiu' xeca, nze'e na'tsehua nu chiuca uya'hua li'illa. 45Nu chenu uriña Judas lu Jesuse uyabicai lunu nú uni: ―Maestro, Maestro. Nu chu udacui tucu bichiu' xecanu. 46Che una'tse bee bene ze'e Jesuse nu unguya' beei li'inu. 47Pero tucu bee bene' Jesuse enu nzu ze'e uhualla espada nu uchiecu'lílla diaca tucu bene enu neca moso' ule'ya enu rnibiya' lu ye bee ule'ya. 48Nu uni Jesuse lubee bene ze'e: ―¿Xinu entahua cuna espada cuna acarute para nú na'tsehua li'á xineca tucu huana'? 49Ye bichia nzua cuna li'ihua liñi indu llene Jerusalén elu uzetea Stichia' Diose nu né na'tsehua li'á ze'e. Pero scua acane para nú yalu nú rni Stichia' Diose. 50Che ye bee bene' Jesuse uyecaxu'u beella nu utsana' arqui'beella li'inu. 51Chequie nzequie tucu niyu e'ne' Jesuse nu nutui tucutsia sábana. Pero chenu una'tse bee bene ze'e li'i, 52chu uchiu'u xqui' xu'i liñi sábana, nú nutui nu e'cu etui uyecaxu'i nzai. 53Che uyayu bee bene ze'e Jesuse lu ule'ya enu rnibiya' lu ye bee ule'ya, nu uyetesa' ye bee ule'ya enu rnibiya' lubee ule'ya, cuna bee usticia' bee bene Israel cuna bee ulaxcuela enu reca ley' Moisés. 54Nu istu istu uyaquie Pedro Jesuse hasta ru'u ni'i ule'ya enu rnibiya' luye bee ule'ya, nu chu uzucu Pedro ru'u quii cuna bee bene enu rriucu ru'u ni'i ule'ya ze'e. 55Bee ule'ya enu rnibiya' lubee ule'ya cuna ye bee usticia' bee bene Israel, ucua'na beella xi ricu' quiya beella Jesuse para nú scua nu' modo nú utibeella li'inu. Pero né llela' beella xi aricu' quiya beella li'inu. 56Xne añinzuca nú huaxi eluquichia' uricu' quiya beella Jesuse, pero urene uni tucu beella nu urene uni stucu beella. 57Chequie utsuli chiucu chuna beella nu uricu' quiya beella tucu eluquichia' Jesuse nu unibeella: 58―Li'iru ubene'ru nú uni nucua': Li'á nitilua indu llene Jerusalén nú ureche'e bee bene, nu chunatsia bichia reche'a stucu indu nú lá reche' bee bene. 59Pero ni' scua la neca tucu necatse lunú rni beella urene urene uni beella. 60Che utsuli ule'ya enu rnibiya' lu ye bee ule'ya labe bee bene enu nucua'a ze'e nu unidichia'lla lu Jesuse: ―¿Xinu la cuaquilílu? ¿Xie' neli neca nú rnibeei lulu scua la? 61Pero la nili Jesuse nu né cuaquilínu che unidichia' zeca'la ule'ya ze'e lunu: ―¿Xie' li'ilu necalu Cristo lli'ñi Diose liñibe la? 62Che ucuaqui Jesuse nú uninu: ―Li'á nze'e nu lañi'hua li'á Bene enu uxe'la Diose nú nzucua'a cue'tse Diose chúbee li'inu enu chiqui' reca yeene, nu le'ca lañi'hua nú nzela liñi xcabe enza liñibe. 63Chenu ubene' ule'ya ze'e nucua'a, che utsalla xuculla nu unilla: ―¿Xinu la'nala'ahua testigo nee? 64Ubene'la'hua nú xa uni nucua'a bedichia' nú necha neca lu Diose; ¿xa nihua nee? Chequie uni ye bee bene ze'e nú ati Jesuse. 65Xiucu xuna beei utsu xene lunu nu utsacu' beei lunu nu udiñi beei li'inu nu unibeei lunu: ―¡Uni'ti udiñi li'ilu! Che bee sundado enu rriucu indu llene Jerusalén le'ca uxutse beei nda'gu lunu. 66Chenu uzucu Pedro ru'u eli'ya' ni'i ule'ya enu rnibiya' luye bee ule'ya, che uriña tucu criada' ule'ya ze'e. 67Chenu ulañi'nchu nú nzucu Pedro ru'u quii ze'e ubi'yanchu lulla nu uninchu lulla: ―Le'ca nuulu enzenuulu Jesuse bene eyeche Nazaret. 68Pero ucachi' Pedro nú unilla: ―La chu'lua benecua', nu la ri'á beya' xi rnilu. Che uchiu'u Pedro ze'e nu utsulla ru'u puerta nu chu ubixia tiula. 69Chenu ulañi' zeca criada ze'e Pedro stucu bese, che uquixienchu nú uninchu lubee bene enu nucua'a ze'e: ―Le'ca nuu nucua' neca nucua' tucu bene' Jesuse. 70Pero ucachi' zeca Pedro nú la chululla Jesuse. Che lu ze'e tsia unia'ala bee bene enu nucua'a ze'e lu Pedro: ―Che rlube' nú necalu tucu bene' benecua', xne necalu bene Galilea nu rdichia'lu tucu nú rdichia'beei. 71Che uquixie Pedro nú utsuta'lla lu stichia'lla nú unilla: Dete' Diose castiya li'á tunu la nia nú neli neca. ―¡La chulua bene enu rnihua! 72Hora ze'e ubixia tiula stucu bese nu ullu'cu arqui' Pedro lunú uni Jesuse lulla: “Ante nú bixia tiula chiucu bese, unilálu chuna bese nú la chululu li'á.” Chenu ullu'cu arqui' Pedro nucua' uquixiella nú runa'lla.

will be added

X\