San Marcos 13

1Chenu uchiu'u Jesuse liñi indu llene Jerusalén, che uni tucu bene'nu lunu: ―¡Maestro, ubi'yacuru chiqui' ñia rnaa bee quiee quie' cuna ni'i llene quie'! 2Chequie ucuaqui Jesuse nú uninu: ―Tucu nú rlañi'lu ni'i llene quie', riña bichia nú la ya'na' ni' stucu quiee quie' equie sa'e yeene rilae. 3Che chu nzuebeella lu tucu dañi nú lee Olivos nzucu dañi quie' enza rna lu indu llene Jerusalén, chenu uzucu Jesuse equie dañi ze'e, che uyabica Pedro cuna Jacobo cuna Juan cuna Andrés nu unidichia' li'itsia beella lunu nú unibeella: 4―Udixiule'e luru, ¿xunga aca bee nucua'? ¿Nu xa neca bee seña nú lube' nú nzula nú aca ye bee nucua'? 5Chequie ucuaqui Jesuse lubeella nú uninu: ―Ubi'yahua li'ihua, para nú lecati zequienu li'ihua. 6Xne nze'ta huaxi bee bene enu ni nú nze'ta beei equie cuenda' li'á nu nibeei luhua: “Li'á neca Cristo”; nu scua zequienu beei huaxi bee bene. 7’Pero li'ihua chenu yene'hua nú reca xuu urre rni bee bene nú enta nú aca xuu, la lliquihua xne scua nze'ta nú acane, pero la laxusca' iliulabe. 8Xne liunu tucu nación cuna stucu nación, nu liunu tucu país cuna stucu país, cuna liunu texcua'a bee bene enu rnibiya', cuna texcua'a bee bene enu rnibiya', nu aca xú cuna nú aca biña huaxi bee luhuare lu iliulabe. Nucua' neca nú apenatsia uquixie lunú enta nehuana zeca bee bene. 9’Pero ubi'yahua li'ihua xne dete' cuenda bee bene li'ihua lubee usticia, cuna nú zeteche' beei li'ihua liñi bee indu, nu dete' cuenda beei li'ihua lubee gubierno cuna lubee arre equie nú nzeli arqui'hua li'á, pero scua nu' modo nú nihua lubeei equie cuenda' li'á. 10Xne rqui'ña nú ixiule'exu bee bene bedichia' nze'ca' Diose lu ye bee bene iliulabe, ante nú laxu iliulabe. 11Nu chenu dete' cuenda bee bene li'ihua lubee usticia, la chenu arqui'hua lunú xa nihua, uni'tsiahua bee bedichia' nú liqui' Diose nú nihua xne laca li'ihua enu ni hora ze'e, Espíritu Santo neca enu ni hora ze'e. 12Enta bichia chenu dete' cuenda bee bene le'ca bichi beei para nú atilla, nu dete' cuenda bee pa' bee bene endu'lla, le'ca dete' cuenda bee endu' bee pa' beei cuna na'beei para nú atilla. 13Ye bee bene iliulabe chana arqui' li'ihua equie nú necahua bee benea; pero bene enu tsuta' arqui' lua hasta bichia chenu laxu yeene, benequie' tsila'a Diose. 14’Chenu lañi'hua nú nzucu tucu cosa chi'qui' liñi indu llene Jerusalén, tucu nú uni profeta Daniel hasta hua'tu, (bee bene enu rula ichi' quie', uri'ihua beya') nú bee bene enu nucua'a Judea, rqui'ña nú yeca xu'u bee bene ze'e enza dañi. 15Nu bee bene enu nchiucu' equie ni'i bichia ze'e, la llu'cha' lacalla para nú chu'ulla liñi ni'illa na'tsella stene'lla. 16Nu bene enu nzu dañi, la benchila'lla ni'lla para nú ye'ta chiya'lla xuculla. 17¡Cue'e bee una'a enu nu' endu' xla'cu, cuna bee una'a enu nuu bee endu' enu rachi bichia ze'e! 18Una'cu'hua lu Diose nú la aca bee nucua' chenu neca tiembu nú nucuaa. 19Xne chiqui' nehuana zeca bee bene bichia ze'e, hasta chenu ungache' iliulabe lá aca bee nucua' scua, nu leca' xunga acalá bee nucua' scua ni' stucu bese. 20Tunu la tsuxe Diose nú reca bee bichia ze'e, la tsila'a ni' tucu bee bene; pero tsuxe Diose nú reca bee bichia ze'e, equie cuenda' nú secanu bee bene'nu cuna nú ucañinu li'ibeei para li'inu. 21’Tunu bee bichia ze'e nu' enu ni luhua: “Ubi'yacuruhua ca'a nzucu Cristo”, urre “Ni bee nze'e ubi'yacuruhua nguiee nzucu Cristo”, la chili arqui'hua nucua'. 22Xne nze'ta huaxi bee bene enu ni nú li'ibeei neca beei Cristo, urre nibeei nú li'ibeei neca beei bee profeta' Diose, ri'i beei huaxi bee milagro, cuna huaxilá beenú chenu arqui' bee bene, para nú scua zequienu beei bee bene nu rri'i beei elliebacu' tunu nu' modo hasta bee bene enu ucañi Diose, zequienu beei. 23Enze'e nia luhua, nú ubi'yahua li'ihua, xne udixiule'exulá ye bee nucua' luhua. 24’Pero bee bichia ze'e, chenu udetela nú nehuana ulle'ca bee bene cabelí lu bichia, nu la du'llea' ellie' guu, 25nu zana' bee belaa enu nchiucu' liñibe lu yuu cuna cuñi ye beenu nchiucu' liñibe. 26Chequie lañi' bee bene iliulabe, Bene enu uxe'la Diose, nú tu'na rulu siqui'nu nze'tanu liñi xcabe cuna ye poder nú rlu'cunu. 27Che xe'lanu bee ángele'nu diqui lu iliulabe para nú quiete'sa' beenu, ye bee bene' Diose catse elu nucua'a beella. 28’Ulu'cuhua cuenda lunú nia luhua, chenu riye' ellutsa lu aca higuera, cuna nú enta ye' leca e'ne' lue, nediya'hua nú enta riñala tsibee che. 29Le'ca scua chenu lañi'hua nú recala ye bee nucua' uri'ihua beya' nú axula nzu lunú nze'ta aca tucu nú unia luhua. 30Ixiule'a luhua nú acaxu ye bee nucua', ante nú ati bee bene enu nehuañi nee. 31Iliulabe cuna liñibe nitilu bee nucua' pero stichia'a la dete nú yalu yeene. 32’Pero lecati ri'i beya' xi bichia nu xi hora nú aca ye bee nucua', nu ni'bee ángele liñibe nu ni' Lli'ñi Diose la ri'i beya' nucua', nediya'tsia Diose Pa liñibe nucua'. 33’Enze'e nia luhua nú ubi'yahua li'ihua nu utsu tsiñiahua cuna nú una'cuhua lu Diose, xne la ri'ihua beya' xunga aca bee nucua'. 34Aca nucua' xi neca chenu xiu'u bene tucu biaji. Ante nú chiu'ulla rnilla xi riña' ri'i bee moso'lla. Le'ca unibiya'lla nú tsu tsiña bene enu rriucu ru'u puerta ni'illa. 35Le'ca esquie li'ihua, ucua'a tsiñahua, xne la ri'ihua beya' xunga nu xiura nzelaa, tunu nzelaa chenu nze'ta chu'u rula', urre tunu necane ulela' rula' urre tunu necane ellicabe chenu rixia tiula urre sila'. 36Enze'e ucua'a tsiñahua xne ca tu'natsia riñaa, nu la niarquia nú lluna li'ihua nú la ri'ihua tucu nú riala nú ri'ihua. 37Nu lunú rnia luhua nee, rnia lu ye bee bene: Uhuañihua tucu nú riala nú huañihua, ¡ucua'a tsiñahua para bichia ze'e!

will be added

X\