San Marcos 12

1Chequie uquixie Jesuse nú uninu puro bee ejemplu lubee bene ze'e. Nu uninu: ―Tucu niyu uquienii bee aca uva lu yu'lla nu udu'lla elu' diqui abenchila'e, nu ureche'ella tucu elu tsi'illa bee uva, nu ureche'ella tucu elu ayaa zucu bene enu ri'i ucu yeene. ’Che udete'lla yuu ze'e lle'la lubee bene, enu ri'i riña' lue, nu chu nzalla enza istu zuculla. 2Chequie chenu uriña tiembu nú aca ula'cu bee uva, uxe'la niyu ze'e tucu moso'lla nze tucu lunú rialalla. 3Pero una'tse bee bene ze'e moso' ze'e, nu udiñi beei li'illa nu uxe'la beei li'illa scuatsia. 4Che uxe'la bene enu neca stene' yuu ze'e stucu moso'lla lubee bene ze'e, pero moso' ze'e uti'qui beei cuna nú udiquichi'qui' beei li'illa. 5Uxe'lalla stucu moso'lla lubee bene ze'e, pero moso' quie' unguuti beei. Huaxi bee moso' uxe'lalálla, texcua'a bee moso' quie' uzete'che' beei nu texcua'a beella unguuti beei. 6’Chequie bene enu neca stene yuu ze'e, rri'itsia nú xe'lalla lliana'lla, enu chiqui' secaalla. Xne uri'illa elliebacu' nú unilla: “Neli nzu arquia nú lu'cu bee benecua' ula'na lu lliana'a.” 7Pero uni bee bene ze'e lu sa'beei: “Bene quie' neca enu ya'nanu yuu quie', té utia'ahua li'i, para nú ya'na nua'ahua yuu quie'.” 8Che una'tse beei lliana' bene enu neca stene yuu ze'e, nu unguuti beei lliana'lla nu utsi'qui beei lliana'lla stucu luhuare. 9Nu unidichia' Jesuse nú uninu: ―¿Xa rri'ihua elliebacu' nú ri'i bene enu neca stene yuu ze'e? Puese nia luhua nú nze'talla nu útilla bee benecua' nu dete'lla yu'lla lu texcua'a bee bene. 10’¿Xie' lasca' ulahua lu ichi' Stichia' Diose elu rni? Quiee nú uhua u'na bee bene enu rreche'e ni'i, quiee quie' neca nú mase uzibi' ungache' ni'i ze'e. 11Nucua' neca nú uri'i Diose, nu chiqui' nzenu arqui'ru nucua'. 12Chequie chenu ubene' bee bene enu rnibiya' lunú uni Jesuse scua, niarqui'beei nú na'tse beei li'inu para nú chánu ni'cu', pero lunú xiqui beei bee bene utsana' beei li'inu nu chu nzuebeei. 13Che uxe'la bee bene, enu rnibiya' ze'e chiucu chuna bee fariseo cuna chiucu chuna bee bene' Herodes lu Jesuse, para nú la'na beei xa modo ninu tucu bedichia' para nú nu' modo ri'i condra beei li'inu. 14Chenu uriña bee benequie' lu Jesuse unibeei lunu: ―Maestro, nediya'ru nú rnilu nú neli neca, nu la ri'ilu caso nú xa neca bee bene, xne lulu neca tucu necatse bee bene. Nu neli sete'lu bee bene lunú rnibiya' Diose nú xa huañi bee bene. Enze'e rnidichia'ru lulu. ¿Neca nze'ca nú dixiuru impuesto lu arre César la?, urre ¿la neca nze'cae la? ¿Dixiuru la urre la dixiuru la? 15Pero uri'i Jesuse beya', lunú lia unitsia beei scua, nu uninu lubeei: ―¿Xi nú rri'ihua preo li'á scua? Uli'quihua tucu melu para nú lañine. 16Che uriñayuu bee bene ze'e tucu melu lu Jesuse, nu uninu lubeei: ―¿Tiluu nzucu lu melu quie' nu ti lee enu nzucu lue? Nu ucuaqui beei nú unibeei lunu: ―Lu arre César. 17Chequie ucuaqui Jesuse nú uninu: ―Ude'te'hua lunú neca cuenda' César lu César, nu ude'te'hua lunú neca cuenda' Diose lu Diose. Nu chiqui' uyanu arqui'beei chenu ucuaquinu scua. 18Che uya texcua'a bee saduceo lu Jesuse. Xne rnibeei nú la huañi zeca bee bene enu unguti nu unidichia' beei lunu: 19―Maestro, rni ley' Moisés nú tunu ati tucu niyu nu utsa'nalla una'alla nu né lu'cu beella endu', che yucu bichi tuxie ze'e una'a zaqui ze'e, para nú lu'cu beei endu' enu neca xi neca endu' tuxie ze'e. 20Ucua'a achi bichi bene, bichi rlu beei uyucu una'a, pero ungutilla, nu né lu'cu una'lla endu'. 21Chequie uyucu bichi rrucu beei una'a zaqui ze'e, pero le'ca esquie ungutilla, nu né lu'cu una'a ze'e endu'lla, le'ca esquie ulle'ca bichi rriuna beei. 22Scua unga lu achi beei, uyucu beei una'a ze'e, pero ni' tucu beei né lu'cu beei endu' cuna una'a ze'e, che unguti una'a ze'e. 23Puese chenu huañi zeca bee bene enu unguti, lu achi bichi beei, ¿ta beei neca niyu' una'a cua' xne lu achi bichi beei uyucu beei una'a cua'? 24Nu ucuaqui Jesuse lubeei nú uninu: ―Lixiu nchiñi elliebacu'hua, xne la acahua Stichia' Diose nu la chuluhua xa neca lunú rnibiya' Diose. 25Xne chenu huañi zeca bee bene enu unguti, la yucua' bee bene sa' bee bene nu leca' eluxia ze'e. Acatsia bee bene xi neca bee ángele liñibe. 26Equie nú huañi zeca bee bene enu unguti, ¿xie' lasca' ulahua lu libro' Moisés elu rni nú ulañi'lla tucu aca nú riqui la? Ze'e ubene'lla chii Diose nú uninu: “Li'á neca Diose, lu Abraham, cuna lu Isaac, cuna lu Jacob.” 27¡Enze'e nia luhua núla necanu Diose lubee bene enu unguti! Necanu Diose' bee bene enu nehuañi. Xne para li'inu ye bee bene nehuañi. Chiqui' lixiu nchiñi elliebacu'hua. 28Chenu ubene' tucu bee ulaxcuela enu reca ley' Moisés nú ucuaqui nze'ca Jesuse, lubee benecua' uyabicai lu Jesuse nu unidichia'i lunu: ―¿Ta mandamiento nú máse neca equie? 29Che ucuaqui Jesuse nú uninu: ―Mandamiento nú máse neca equie rni: “Ubene'hua bee bene Israel, li'inu enu neca Diose'ahua tucutsia necanu. 30Uzeca li'inu enu neca Diose'lu diquinu' arqui'lu, cuna diquinu' lunú necalu, cuna diquinu' elliebacu'lu cuna diqui nu' juerza'lu.” Ninguie' neca mandamiento nú máse neca equie. 31Nu mandamiento rrucu neca: “Zecalu sa'lu tucu nú secalu li'ilu.” Lu rucu bee mandamiento quie', leca stucu mandamiento nú máse neca equie. 32Chequie ucuaqui ulaxcuela enu reca ley' Moisés ze'e nú uni: ―Maestro, uni nze'calu. Nú unilu scua. Neli nú unilu nú nu' tucutsia Diose, leca' stucu Diose. 33Nu zeca bee bene li'inu diquinu' arqui'lla, cuna diquinu' elliebacu'lla cuna diquinu' juerza'lla, cuna diqui nu' lunú necalla, nu zeca bee bene sa' bene tucu nú secalla li'illa, ninguie' neca nú máse seca lu ye bee u'na nú rdete' bee bene lu Diose. 34Chenu ulañi' Jesuse nú ucuaqui nze'ca ulaxcuela enu reca ley' Moisés uninu lui: ―La nzulu istu para nú chu'ulu lunú rnibiya' Diose. Che leca' ti alaca arqui' a nacu'dichia'lá lunu. 35Chenu sete' Jesuse bee bene liñi indu llene Jerusalén, unidichia'nu lubeei nú uninu: ―¿Xinu rnibee ulaxcuela enu reca ley' Moisés nú neca Cristo lli'ñi David? 36Nu le'ca li'i David unilla bedichia' quie', tucu nú udete' Espíritu Santo lulla nú unilla: Diose uni lu li'inu enu rnibiya' lua: “Uzucu cue'tsea chúbee, hasta nú ri'á nú nibiya'lu lubee bene enu rlee lulu.” 37¿Enze'e tunu neca Cristo, lli'ñi David, xinu rni David li'inu lunu? Ye bee bene enu nucua'a ze'e ñia uyu' arqui'beei lunú uninu. 38Chenu uzete' Jesuse bee bene uninu lubeei: ―Ubi'yahua li'ihua lubee ulaxcuela enu reca ley' Moisés, xne riu' arqui'beei nú rutu beei xucu nze'ca beei, cuna nú riu' arqui'beei nú lu'cu bee bene ula'na lubeei lu inziu, 39nu rla'na beei nú sucu beei lu xleta nú máse neca equie liñibe indu, le'ca scua rri'i beei sucu beei elu máse neca equie chenu nze tacu beei. 40Le'ca raxi beei ni'i bee una'a zaqui, rri'ibeei nú xee rnacu' beei lu Diose, para nú ri'i bee bene elliebacu' nú neca beei bene nze'ca pero máse dete' Diose castiya lubeei. 41Tucu bese chenu nzucu Jesuse liñi indu llene Jerusalén axu elu nchiucu' bee alcancia elu rdu' bee bene u'na, ulañi'nu nú rdu' bee bene u'na liñibe alcancia ze'e. Le'ca huaxi bee bene xene rdu' beei huaxi dimi liñibe alcancia ze'e. 42Che uriña tucu una'a zaqui elitsí ze'e, nu udu'nchu chiucu melu nú lle'natsia seca liñi tucu bee alcancia ze'e. 43Nu chu ubixia Jesuse bee bene'nu, nu uninu lubeella: ―Neli nia luhua nú u'na nú udu' una'a zaqui elitsí quie' maselá seca nucua' lunú udu' beelá bee bene. 44Xne yebee bene rdu'tsia beei lunú sucu sobra equie dimi'beei, pero una'a zaqui quie', añinzuca nú secanchu elitsi udu'nchu ye nú neca diminchu liñi alcancia ze'e, nu añinzuca nú nucua'tsia neca nú rlu'cunchu.

will be added

X\