San Marcos 11

1Chenu nzeriña beella axu Jerusalén, elu nchiucu' bee eyeche nú lee Betfagé cuna Betania, e'ya dañi nú lee Olivos, uxe'la Jesuse chiucu bene'nu, 2nu uninu lubeella: ―Uquiahua eyeche axu nú nchiucu' enza lua'ahua, chenu riñahua eyeche cua', ze'e nequietu tucu burro, enu lasca' ricu bee bene. Uxe'chehuaií nu ye'ta yuhuaí ca'a. 3Tunu nu' enu nedichia' luhua xi nu xe'chehuaí, uni'hua lu bene ze'e nú Jesuse enu rnibiya' luru rqui'ñanuí nu nee chu nzela yuzecaruí. 4Chequie nzuebeella, nu ullela' beella elu nequietu tucu burro ru'u inziu, axu ru'u puerta' tucu ni'i, nu chu uxe'che beellaí. 5Texcua'a bee bene enu ulañi' nucua' ze'e unidichia'beei lubee bene' Jesuse nu unibeei: ―¿Xi rri'ihua ca'a? ¿Xi nú xe'chehua burro cua'? 6Che ucuaqui beella lubee bene ze'e tucu nú uni Jesuse lubeella nú nibeella, esquie uzela bee bene ze'e nú unguya' beella burro ze'e. 7Che uriñayu beella burro ze'e lu Jesuse. Nu uricu' beella xucu beellaequieí, nu chu uricu Jesuse equieí 8Le'ca ucua'a huaxi bee bene xucu beei lu inziu elu detenu, nu texcua'a beei uchiecu' leca ucua'a beei lu inziu elu detenu. 9Chequie bee bene enu nzuculu lunu cuna bee bene enu nze'taquie li'inu, rixiali beei nú unibeei: ―¡Chiqui' neca equie nú rri'i Diose! ¡Che'tsalá Diose equie cuenda' li'inu enu nze'ta lu cuenda' Diose! 10¡Che'tsalá Diose equie cuenda' li'inu enu nze'ta nú nibiya', tucu nú unibiya' arre David bene'ahua enu udetela! ¡Chiqui' neca equie nú rri'i Diose li'inu enu nzucu liñibe! 11Che uyu'u Jesuse eyeche Jerusalén nu uyu'unu liñi indu llene Jerusalén. Chenu ulaxu nú ubi'yanu ye nú nu' ze'e chu nzanu eyeche Betania cuna chi'chiucu bee bene'nu, xne ucheela bichia ze'e. 12Bichia rrucu, chenu nze chiu'u beella eyeche Betania, uquixie nú uliana' Jesuse. 13Istu ulañi'nu tucu aca higuera nu nu' leca niye'e lue, nu chu uyabicanu lue tunu ca nu' higo lue acunu, pero leca ndixi lue nu'tsia leca lue, xne la aca tiembu nú rayue. 14Chequie uni Jesuse lu aca higuera ze'e: ―¡Leca' xunga acu bene ndixi nú rayu lulu! Ubene' bee bene'nu nú uninu scua. 15Chenu uriña beella eyeche Jerusalén, uyu'u Jesuse ru'u ele'ya' Indu llene Jerusalén nu uquixienu uluanu bee bene enu ruti cuna bee bene enu sii ze'e. Nu utelletanu mexa' bee bene enu xi'la dimi cuna nú utsi'quinu xleta' bee bene enu ruti bee paloma ze'e, 16né zelanu nú achu'u nulá bee bene stene' beei ru'u ele'ya' indu ze'e. 17Che uquixie Jesuse nú uzete'nu bee bene, nu uninu lubeei: ―Lu ichi' Stichia' Diose rni: “Nia neca elu chiu'ulee elu nacu' ye bee bene iliulabe lu Diose”; pero li'ihua rri'ihua nia xineca yube' elu rcua'a bee huana'. 18Chenu ubene' bee ule'ya enu rnibiya' lu beelá bee ule'ya cuna bee ulaxcuela enu reca ley' Moisés nucua', uquixie rla'na beei xa modo útibeei Jesuse xne xiqui beei li'inu lunú rri'inu, xne chiqui' nzenu arqui' ye bee bene lunú sete'nu li'ibeei. 19Pero chenu nze'ta chu'u rula', uchiu'u Jesuse cuna bee bene'nu eyeche Jerusalén. 20Stucu bichia sila' udete beella elu nzucu aca higuera ze'e, nu ulañi' beella nú ubichi aca ze'e hasta luue. 21Chequie ullu'cu arqui' Pedro, nu unilla lu Jesuse: ―Maestro, ubi'yacuru, ubichila aca higuera nú unilu nú bichi. 22Nu ucuaqui Jesuse nú uninu: ―Uchili arqui'hua Diose. 23Xne neli nia luhua, nú tatse bene enu ni lu dañi quie': “¡Ulluna' ca'a nu uzana' lu inzatu'!”, tunu la za' arqui'lla chenu nilla scua, aca nú unilla scua che. 24Enze'e nia luhua nú ye nú nacu'hua lu Diose, nu uchili arqui'hua nú liqui'nu nucua' che yucuhuane. 25Chenu rnacu'hua lu Diose, tunu nu' tucu bene enu rleehua lu uri'ihua perdona li'illa, para nú le'ca esquie Diose Pa'ahua enu nzucu liñibe ri'inu perdona li'ihua equie cuenda' stulahua. 26Xne tunu la ri'ihua perdona bee bene, le'ca la ri'i Diose Pa'ahua enu nzucu liñibe perdona li'ihua equie cuenda' stulahua. 27Chenu uriña beella eyeche Jerusalén. Diqui nú enzee Jesuse liñi Indu llene Jerusalén, uriña bee ule'ya enu rnibiya' lu beelá bee ule'ya lunu, cuna bee ulaxcuela enu reca ley' Moisés cuna bee usticia' bee bene Israel, 28nu unidichia' beei lunu: ―¿Ti uliqui' elu usticia nú rri'ilu scua? ¿Nu ti uliqui' elu rnibiya' nú rri'ilu scua? 29Che ucuaqui Jesuse nú uninu: ―Le'ca nidichia'a luhua tucu bedichia' tunu cuaquihua nucua', che ixiule'a luhua ti uliqui' elurnibiya' nú rri'á scua. 30¿Ti uxe'la Juan Bautista? ¿Uxe'la Diosella la urre uxe'la bee benella la? Ucuaquihua nee. 31Che uquixie beei nú ubedichia'nu sa'beei nú unibeei: ―Tunu nia'ahua nu Diose uxe'la Juan Bautista, che ni nucua': “¿Xinu né chili arqui'hua li'illa che?” 32¿Leca modo nú nia'ahua nú bene uxe'la li'illa? Unibeei scua xne xiqui beei bee bene, xne ye bee bene nzeli arqui' nú unga Juan tucu profeta enu neli udixiule'e Stichia' Diose. 33Nu ucuaqui beei lu Jesuse: ―La ri'iru beya' ti uxe'lalla. Che ucuaqui Jesuse nú uninu lubeei: ―Le'ca la ixiule'a ti uliqui' elurnibiya' nú rri'á scua che.

will be added

X\