San Marcos 10

1Che uchiu'u Jesuse Capernaum nu uyanu lu iliu Judea cuna stucu chú re'cu Jordán. Ze'e uyetesa' zeca huaxi bee bene lunu, nu uquixienu sete'nu li'ibeei tucu nú neca costumbre'nu nú rri'inu. 2Che uyabica chiucu chuna bee fariseo lu Jesuse, para nú ri'i beei preo li'inu, nu unidichia' beei lunu tunu nu' modo le'e tucu niyu una'i. 3Chequie ucuaqui Jesuse nú uninu lubeei: ―¿Xa unibiya' Moisés nú ri'ihua? 4Nu unibeei lunu: ―Uni Moisés nú nu' modo le'e tucu niyu una'i tunu acache' tucu ichi' elu rni nú ule'e sa'beei. 5Che uni Jesuse lubeei: ―Uni Moisés nú acane scua xne chiqui' nziti arqui'hua. 6Pero chenu uquixie Diose ureche' yeene, “ureche'nu niyu cuna una'a”. 7“Enze'e chenu uyucu niyu tucu una'a tsa'nai pa'i cuna na'i, para nú huañii cuna una'tsiai. 8Che rucu beei aca beei xi neca tucutsia bene.” Scua la neca beei xi neca chiucu bene necatsia beei tucu bene. 9Enze'e la qui'ña nú le'e bene lunú uri'i Diose nú uyetesa'. 10Chenu uyu'u beella liñi tucu ni'i, unidichia' zeca bee bene' Jesuse lunu equie nú uninu scua lubee fariseo. 11Nu uni Jesuse lubeella: ―Tatse niyu enu le'e una'a nu yucui stucu una'a, rri'i dula. 12Le'ca esquie tunu le'e tucu una'a niyunchu nu yucunchu stucu niyu, rri'inchu dula. 13Uyayu bee bene bee endu' lu Jesuse, para nú ricu'nu yanu equie bee endu', pero uqui'ya' bee bene enu ube'tayu bee endu' ze'e uri'i bee bene'nu. 14Chenu ulañi' Jesuse nucua', uleenu nu uninu: ―Utsana'hua nú ye'ta bee endu' lua, nu la cáhua nú ye'ta beei lua, xne lunú rnibiya' Diose neca para bee bene enu neca xi neca bee endu' quie'. 15Ixiule'a luhua tunu la chili arqui' bene lunú rnibiya' Diose xi nzeli arqui' tucu endu, la chu'u bene cua' lunú rnibiya' Diose. 16Che uchi'chinu bee endu' ze'e, nu uricu'nu yanu equie beei nu uri'ile'yanu li'ibeei. 17Chenu uchiu'u Jesuse nú nzanu, uriña xu'u tucu niyu lunu, nu utsulliquii lunu nu unidichia'i: ―Maestro enu neca bene nze'ca, ¿xi rqui'ña ri'á para nú lu'cua elunehuañi nú leca xunga laxu liñibe? 18Chequie ucuaqui Jesuse nú uninu: ―¿Xinu rnilu nú neca bene nze'ca? Leca ni'tucu bene nze'ca tucutsia Diose neca bene nze'ca. 19Nediya'la'lu bee mandamiento: “La útilu bene, nu la lu'culu stucu una'a, la ri'ilu eluhuana', la ta'lu eluquichia' bene, nu la zequienúlu bene, lu'culu ula'na lu pa'lu cuna lu na'lu.” 20Che ucuaqui niyu ze'e nú uni: ―Maestro, ye bee nucua' sucua hasta chenu neca endu'. 21Chequie ubi'ya Jesuse lu niyu ze'e nu uzecanui, nu uninu lui: ―Pero rri'itsia tucu nú ri'ilu nee, uquia tuti ye beenú rlu'culu nu dete'lu dimi cua' lubee bene enu seca elitsi. Nu scua lu'culu eluxene liñibe. Nu chu ye'talu cuna li'á mase ulle'calu lunú ulle'calu. 22Chenu ubene' niyu ze'e nucua', chiqui' utsu nehuana arqui'i nziai, xne necai tucu bene enu chiqui' xene. 23Che ubi'ya Jesuse luye bee bene ze'e, nu uninu lubee bene'nu: ―¡Chiqui' neriñá nú chu'u bee bene xene lunú rnibiya' Diose! 24Chiqui' uyanu arqui' bee bene'nu nu uninu scua, pero uni zecanu lubeella stucu bese nú uninu: ―Bee lliana'a, ¡tucu bene enu mase nchiñi arqui' lubee eluxene', chiqui' neriña' nú chu'ulla lunú rnibiya' Diose! 25La aca neriña' nú dete tucu camello tucu i'chiu' eche dicu, luquela nú chu'u tucu bene xene lunú rnibiya' Diose. 26Pero chenu ubene' bee bene'nu nucua', masesca'lá uyanu arqui'beella, nu unidichia' beella lu sa'beella: ―¿Ti ri'i Diose perdona, che? 27Chequie ubi'ya Jesuse lubeella nu uninu lubeella: ―Para bee bene neriña' neca nucua', pero para Diose la neriña' neca nucua', xne yeene recanu rri'inu. 28Che uni Pedro lu Jesuse nú unilla: ―Utsa'naru ye nú rlu'curu, para nú nzela quieeru li'ilu. 29Nu ucuaqui Jesuse nú uninu: ―Ixiule'a luhua nú tatse bene enu tsa'na ni'i, urre bichilla, urre zanalla, urre pa'lla, urre na'lla, urre niyu'lla, urre una'lla, urre bee endu'lla, urre bee yu'lla, equie cuenda' li'á cuna equie cuenda' bedichia' nze'ca' Diose, 30yucu bene ze'e lu iliulabe quie' tucu ayu'u bese mase lunú utsa'nalalla, tunu necane ni'lla, urre bichilla, urre zanalla, urre na'lla, urre bee endu'lla, urre bee yu'lla, añinzuca nú tsi'lla lunú zecalla, pero yuculla bee nucua' nu lu'culla elunehuañi nú leca xunga laxu liñibe. 31Pero huaxi bee bene enu chiqui' neca equie nee, aca bee nze'e enu lecati neca, nu bee bene enu lecati neca, aca bee nze'e enu chiqui' aca neca equie. 32Chenu nzuebeella enza Jerusalén, nzuculu Jesuse lubee bene'nu. Nu chiqui' nzenu arqui'beella, nú nzanu Jerusalén, pero beelá bee bene enu nzequie li'inu, chiqui' xiqui beella. Che ubixia Jesuse chi'chiucu bee bene'tsianu, nu udixiule'enu lubeella lunú zecanu. 33Nu uninu lubeella: ―Nediya'hua nú nza'ahua enza Jerusalén nee, ze'e li'á Bene enu uxe'la Diose dete' cuenda bee bene li'á lubee ule'ya enu rnibiya' lu beelá bee ule'ya, cuna lubee ulaxcuela enu reca ley' Moisés nu nibiya' bee benequie' nú atia, cuna nú dete' cuenda bee bene cua' li'á lubee bene enu la neca bee bene Israel. 34Che lli'chinu bee bene li'á, cuna nú zete'che' beei li'á, cuna nú tsuxene beei lua, cuna nú úti beei li'á, pero acatsia bichia rriuna huañi zecaa. 35Chequie uyabica Jacobo cuna Juan lu Jesuse, neca beella lliana' Zebedeo, nu unibeella lu Jesuse: ―Maestro, niarqui'ru nú ri'ilu tucu faura nú nacu'ru lulu. 36Nu ucuaqui Jesuse lubeella: ―¿Xi niarqui'hua nú ri'á luhua? 37Nu uni beella: ―Niarqui'ru nú liqui'lu nú zucu tucuru cue'tselu chubee cuna nú zucu stucuru cue'tselu chubeca chenu quixie nú nibiya'lu. 38Pero ucuaqui Jesuse lubeella: ―La ri'ihua beya' lunú rnacu'hua. ¿Xie' riqui'hua nehuana zecahua tucu nú nehuana zeca la? ¿Nu xie' zelahua atihua tucu nú atia la? 39Nu ucuaqui beella lunu: ―Riqui'ru nucua'. Che uninu lubeella: ―Neli nú nehuana zecahua tucu nú nehuana zecaa nu atihua tucu nú atia. 40Pero lunú ti zucu cue'tsea chúbee cuna cue'tsea chúbeca la lu'cua cuendaa nú liquia nucua' luhua, xne necatsia nucua' para bee bene enu rialane. 41Chenu ubene' se xi'i bee bene'nu nucua', ulee beella lu Jacobo cuna lu Juan. 42Che ubixia Jesuse li'ibeella, nu uninu lubeella: ―Nediya'hua nú bee bene enu rnibiya' lu iliulabe rnibiya' beei tucu nú niarqui'tsia beei, nu bee bene enu chiqui' neca equie scua rri'i beei lubee bene tucu nú niarqui'tsia beei, equie nú rnibiya' beei. 43Pero letahua la yala nú acane scua. Enu niarqui' nú nibiya' luhua, rqui'ña nú zibi' nze'e lu yehua. 44Tatsehua enu niarqui' nú mase aca neca equie letahua, rqui'ña nú aca nze'e xi neca muso' lu yehua. 45Xne ni' li'á Bene enu uxe'la Diose né yela para nú zibi' bee bene lua, ubela para nú zibia'a lubee bene cuna nú atia para nú ixiua stula huaxi bee bene. 46Chequie uriña Jesuse cuna bee bene'nu eyeche Jericó. Chenu nzechiu'u beella eyeche cua', cuna huaxilá bee bene, che nzucu tucu niyu enu niquie'lu ru'u inziu ze'e rnacu'i carida nu Bartimeo leei, necai lliana' tucu bene enu lee Timeo. 47Chenu ubene'i nú axula enta Jesuse bene eyeche Nazaret, uquixiei urixialii nú uni: ―¡Jesuse enu neca lliana' David, uhua'a arqui' li'á! 48Huaxi bee bene rri'i nú rqui'ya'i para nú zacai, pero a'la mase rixialii nú uni: ―¡Lliana' David, uhua'a arqui' li'á! 49Chequie utsuxe Jesuse, nu uninu lubeella: ―Ubixiahua benecua' nú ye'talla. Che ubixia beella niyu enu niquie'e lu ze'e, nu unibeella lui: ―Ñia utsu arqui', nu utsuli, xne rixianu li'ilu nee. 50Nu chu utsi'quii llu'chai, rtetsai uyabicai lu Jesuse. 51Chequie unidichia' Jesuse nú uninu lui: ―¿Xi niarqui'lu nú ri'á lulu? Nu ucuaqui niyu enu niquie'lu ze'e nú uni: ―Maestro, niarquia nú ri'ilu nú ya'la nú bi'ya zecaa. 52Che uni Jesuse lui: ―Nu' modo nú yalu nee, uyeca'la'lu equie nú utsu tenelí arqui'lu lua. Hora ze'e uye'e lu niyu enu niquie'lu ze'e, nu chu nzequiei Jesuse lu inziu nú nzanu.

will be added

X\