San Marcos 1

1Singuie uquixie bedichia' nze'ca' Jesucristo, Lli'ñi Diose. 2Hua'tu uhuañi tucu profeta enu lee Isaías enu uquie'e lunú uni Diose, nu uni Diose: Xe'laa tucu benea cha rluti lulu, para nú tsu tsiñialla bee bene nú zucu' bee bene stichia'lu. 3Lu tucu dañi achi elu la nucua'a bee bene yene' bee bene chi benequie' nú nilla: “Utsu tsiñahua arqui'hua xne nze'ta li'inu enu neca Diose'ahua. Utsana' arqui'hua stulahua para nú yucu arqui'hua stichia'nu.” 4Uza' bee bedichia' quie' chenu ube'ta Juan urinzalla bee bene unga nucua' lu tucu dañi achi elu la nucua'a bee bene, nu unilla: ―Uche'ehua arqui'hua lu stulahua nu uzu'cu'hua nú rni Diose, para nú ri'i Diose perdona li'ihua che rinzahua. 5Chequie uchiu'u huaxi bee bene lubee iliu Judea cuna bee bene eyeche llene Jerusalén uriñabeei lu Juan para nú yene'beei nú rnilla. Che uxucu'dulabeei stulabeei nu urinza Juan li'ibeei re'cu Jordán. 6Xucu Juan necache' ichiatsu' camello nu sinchiu nú riu'u xla'culla necache' iti, nu elubacu nú udaculla neca xe'chiu cuna lliña dañi. 7Udixiule'ella lubee bene ze'e nú unilla: ―La le'e nú nze'ta tucu bene enu chiqui' nibiya' luquela li'á, ni' nú hua lucunu la yala xne neca equielánu lua. 8Li'á rrinza li'ihua cuna inza, pero li'inu rinzanu li'ihua cuna Espíritu Santo. 9Bee bichia ze'e uchiu'u Jesuse eyeche Nazaret nú nchiucu' lu iliu Galilea. Che uriñanu lu Juan nu urinza Juan li'inu re'cu Jordán. 10Chenu uchiu'u Jesuse lu inza, ulañi'nu nú uya'la liñibe nu nze'ta laca Espíritu Santo equienu. Xi neca tucu paloma. 11Nu uyene tucu chii enza liñibe nu uni chii ze'e: ―Li'ilu necalu lli'ñia nu chiqui' se'ca li'ilu nu ñia nzu arquia lulu. 12Cheelá uri'i Espíritu Santo nú nza Jesuse lu tucu dañi achi elu la nucua'a bee bene. 13Ze'e uya'nanu chiu'a bichia si rula' elu nucua'a bee nañi dañi, che uri'i beze'lu preu li'inu para nú la zucu'nu nú rni Diose. Pero né ri'i beze'lu ana lunu cheelá uriña bee ángele' Diose lunu nu uzibi' bee ángele ze'e lunu. 14Chenu netse Juan ni'cu' uya Jesuse lubee eyeche lu iliu Galilea, nu udixiule'enu bedichia' nze'ca lubee bene nú xa neca lunú rnibiya' Diose. 15Singuie uninu lubee bene ze'e: ―Uriñala bichia nú ucuaqui u'na Diose hua'tu. La acaxea' nú enta nú nibiya' Diose lu iliulabe quie'. Enze'e utsana' arqui'hua stulahua nu uchili arqui'hua bedichia' nze'ca' Diose. 16Chenu udete Jesuse ru'u inzatu' Galilea ulañi'nu Simón cuna bichii Andrés nú si'qui beei ixiu nú rucu bela lu inzatu' ze'e xne neca beei enu rucu bela. 17Chequie uninu lubeei: ―Utequiehua li'á para nú zeteahua nú nihua lubee bene para nú aca beei benea luhuare nú rucuhua bee bela. 18Hora ze'e utsa'na beei ixiu nú rucu bela nu chu nzequie beei li'inu che. 19Lle'natsia enza lu ze'e ulañi' Jesuse Jacobo cuna Juan neca beei lliana' tucu bene enu lee Zebedeo. Nucua'a beei liñi barco' beei rquiela' beei ixiu nú rucu bela. 20Nu ubixia Jesuse li'ibeei, che utsa'na beei pa' beei cuna bee mozo' beei liñi barco nu chu nzuebeei cuna li'inu. 21Chenu uriña beella cuna Jesuse eyeche Capernaum. Bichia nú sulachi bee bene Israel, uyu'unu liñi indu' beella nu uquixienu uzete'nu bee bene ze'e. 22Chiqui' nzenu arqui' bee bene ze'e lunú sete'nu xne sete'nu bee bene xi neca tucu bene enu chiqui' rnibiya' nu bee ulaxcuela enu reca ley' Moisés la zete' beei scua. 23Liñi indu ze'e nzucu tucu niyu enu nchiñi benechiqui' arqui', nu rixiali niyu ze'e nú rni: 24―¿Xinu rri'chialu li'iru Jesuse bene eyeche Nazaret? ¿Uriñalu para nú nitilulu li'iru la? Nu'lua li'ilu nú necalu bene' Diose nu la lu'culu dula. 25Chequie uri'inu nú uqui'ya' benechiqui' nu uninu: ―¡Uzaca nu uchiu'u arqui' niyu quie'! 26Che utsi'qui benechiqui' niyu ze'e lu yuu, nu uri'i ichia ziñia lu niyu ze'e. Nu chiqui' juerte rixialii nu chu uchiu'i arqui' niyu ze'e. 27Che ye bee bene enu nucua'a ze'e uyanu arqui'beei nú unibeei lu sa'beei: ―¿Xi nucua'? Nú, ¡neche'e sete' nucua' lia'ahua chiqui' rnibiya' nucua' hasta bee benechiqui' sucu' nú rni nucua'! 28Scua yexetsia uri'chia bedichia' diqui lu iliu Galilea lunú uri'i Jesuse. 29Chequie chenu uchiu'u beella liñi indu ze'e. Nzenu Jesuse, Jacobo cuna Juan ni' Simón cuna Andrés. 30Ze'e nuxu suegra' Simón nu secalla xlee. Chequie chenu uriña Jesuse ze'e, udixiule'e beei lunu nú ritilla. 31Chequie uyabicanu elu nuxulla nu una'tsenu yalla nu uletsanu li'illa. Hora ze'e uchiu'u xlee nú secalla. Che udete'lla nú udacu beella. 32Chenu uhuatse' bichia nu enta chu'u rula'. Uquixie bee bene nú uriñayu beei ye bee bene enu riti cuna bee bene enu nchiñi benechiqui' arqui' lu Jesuse. 33Uyetesa' ye bee bene eyeche ze'e ru'u ni'i elu nzucunu. 34Uri'iyeca Jesuse bee bene enu riti ye luu bee elichia nú seca beei, cuna nú uhuanu bee benechiqui' arqui' bee bene. Pero né zelanu nú ani bee benechiqui', xne nu'lu beei li'inu. 35Chenu lá ye'e lu yuu nu necabesca' nzu uzetee Jesuse nu uchiu'unu eyeche ze'e nu nzanu tucu luhuare elu lecalí ti nu' para nú nacu'nu lu Diose ze'e. 36Chequie uya Simón cuna beelá bee bene enu neyete'i nu uyacua'na beei Jesuse. 37Chenu ullela' beei li'inu, unibeei lunu: ―Huaxi bee bene rcua'na li'ilu. 38Che uninu lubeei: ―Cha'ahua lubee eyeche axu ca'a para nú le'ca ixiule'a Stichia' Diose lubee bene cua' xne enze'e uriña. 39Che udixiule'enu Stichia' Diose lubee bene liñi bee indu' bee bene Israel diqui lu iliu Galilea. Nu uhuanu benechiqui' arqui' bee bene. 40Tucu bichia uriña tucu niyu enu seca elichia nú lee lepra lu Jesuse nu utsu lliquii lunu nu uni: ―Tunu laca arqui'lu nu' beya' nú ri'iyecalu li'á. 41Chequie chiqui' uhua'a arqui' Jesuse niyu ze'e nu uricu'nu yanu equiei nu uninu: ―Niarquia nú yeca'lu, uyeca' nee. 42Chenu uninu scua, hora ze'e uyeca'i elichia nú secai nu leca' xi nai. 43Che udu' nziunu li'i nu uninu lui: 44―Nia lulu nú la ixiule'elu nucua' lu ni' tucu bee bene nú xa uyeca'lu. Lu ule'yatsia uquiatixiule'e nú uyeca'la'lu. Che dete'lu tucu u'na lu Diose tucu nú unibiya' Moisés, para nú ri'i bee bene beya' nú uyeca'la'lu. 45Pero chenu nzia niyu ze'e, né tsacu' arqui'i. A'la mase udixiule'i lu titse bee bene nú xa uri'iyeca Jesuse li'i. Enze'e leca modo nú achu'u Jesuse lu ni' tucu bee eyeche ze'e. Enze'e enzetsianu dañi elu leca' ni'i bee bene. Pero uyasca' huaxi bee bene bee eyeche diqui abenchila' ze'e elu nzucunu.

will be added

X\