San Lucas 8

1Lulá bee nucua', uya Jesuse lu huaxi bee eyeche llene cuna lubee eyeche lla'na, uzete'nu nu udixiule'enu xa neca lunú rnibiya' Diose. Nu uyanunu ye chi'chiucu bee bene'nu. 2Le'ca chiucu chuna bee una'a enu uhuanu bee benechiqui' arqui' cuna bee enu uri'iyecanu bee elichia nú seca beenchu, uyabeenchu cuna li'inu. Leta bee una'a cua' nchiñi María enu le'ca lee Magdalena, li'inchu necanchu enu uhuanu achi benechiqui' arqui'. 3Le'ca uya Juana, una'a bene enu lee Chuza, nu Chuza quie' unga enu uri'iucu stene' arre Herodes, le'ca uya Susana cuna huaxilá bee una'a enu uri'i elietsa lunu cuna xitse lunú rlu'cu beenchu. 4Huaxi bee bene uchiu'u bee eyeche nu uyabi'ya beei Jesuse. Nu chenu uyetesa' huaxi bee bene lunu, che uninu tucu ejemplu lubeella: 5―Tucu bichia uchiu'u tucu niyu nze tu' nii lu yu'lla. Chenu rdu'lla nii lu yu'lla, uzana' lle'na ebichi inziu nu uta' bee bene equiee, nu chu udacu bee iñii. 6Lle'na ebichi uzana' leta quiee, chenu uliñi bee ebichi ze'e ubichi bee xne la nu' ucu luyuu ze'e. 7Lle'na ebichi ze'e uzana' leta bee eche, nu equie nú tucutse uliñi bee uri'i bee huañi eche ana lu ebichi ze'e. 8Lle'na ebichi uzana' lu yuu nze'ca, chenu uru'cu ebichi quie', chiqui' unguyu'e, hasta tucu ayu'u ebichi unguyu' lu cada tucuae. Chenu uni Jesuse scua, che chiqui' juerte uninu lubeei: ―¡Tatse bene enu niarqui' nú yene' lunú rnia, quie' diaca nze'e! 9Chequie unidichia' bee bene' Jesuse lunu, xi rni ejemplu nú uninu. 10Nu uninu lubeella: ―Diose uliqui'la nú rri'ihua beya' nú a'chi neca lunú rnibiya'nu. Pero lu beela bee bene puro tsia bee ejemplu rnia lubeei, xne mase ri'ya beei, pero neca xi neca nú la lañi' beei, nu mase riene' beei pero la ri'i beei beya' nucua'. 11’Ninguie' neca nú rni ejemplu cua': Ebichi ze'e neca xi neca Stichia' Diose. 12Nu ebichi nú uzana' inziu neca xi neca bee bene enu riene' Stichia' Diose, pero chu nze'ta taxi beze'lu Stichia' Diose arqui'beei para nú la chili arqui'beei Stichia' Diose, nu la tsila'a beei. 13Ebichi nú uzana' leta bee quiee neca xi neca bee bene enu riene' Stichia' Diose cuna nú ñia riucu arqui'beeii, pero la tsuta' arqui'beei lue. Nzelí arqui'beei Stichia' Diose lle'na tiembu, pero chenu xitse rri'chia bee bene li'ibeei rtu' beei nu chu sana' arqui' beei Stichia' Diose. 14Ebichi nú uzana' leta huañi eche neca xi neca bee bene enu riene' Stichia' Diose, pero lle'naa lle'naa sana' arqui'beei stichia'nu, xne máse nzenu arqui'beei bee eluxene cuna beenú nu' lu iliulabe, scua la ri'i beei tucu nú niarqui' Diose nú ri'i beei. 15Pero ebichi nú uzana' lu yuu nze'ca neca xi neca bee bene enu riene' Stichia' Diose, nu nzequiee beella tucu nú rialane nu nzuta' arqui'beella lue, nu equie nú nzuta' arqui' beella scua, rri'i beella tucu nú niarqui' Diose. 16’Lecati quie'e quii tucu quinqué nu tsacu'lla equiee urre tsullae liñi luna, rqui'ña nú quie quii nu zucune elu aya para nú du'llie'e lu ye bee bene enu chu'u ze'e. 17Le'ca scua, ni' tucu beenú a'chi neca la ya'na nucua' scuatsia, riña nú acachee ye bee nucua', nu ni' tucu beenú neca a'chi' la ya'na nucua' scuatsia riña nú acabiya' ye bee nucua'. 18’Enze'e uquie'e diacahua, xne bee bene enu nzeli arqui' Diose tucu nú rialane, cada bichia máse nzuta' arqui'beei lu stichia'nu, pero bee bene enu la chili arqui' Stichia' Diose tucu nú rialane, riña bichia nú la chilia' arqui'beei li'inu. 19Chenu uya na' Jesuse cuna bee bichinu elu nzunu, nu né aca ariña beella hasta elu nzunu, xne nucua'a huaxi bee bene ze'e. 20Che uya tucu bene enu udixiule'e lu Jesuse, nu unilla lunu: ―Na'lu cuna bee bichilu nucua'a beella eli'ya', nú niarqui' beella nú ni beella lulu. 21Che uni Jesuse lubee bene ze'e: ―Bee bene enu sucu' Stichia' Diose nu rri'i tucu nú riu' arqui'nu, li'ibeella neca beella xi neca naa cuna bee bichia. 22Tucu bichia uyu'u Jesuse cuna bee bene'nu liñi barco, nu uninu lubeella: ―Chahua stucu chú inzatu' quie'. Nu chu nzuebeella. 23Diqui nú nze dete beella lu inzatu', uda'tse Jesuse, nu uquixie tucu bii juerte lu inzatu' ze'e. Che uquixie nú uyu'u inza liñi barco' beella hasta nú nze chatse'la barco' beella lu inzatu' ze'e. 24Chequie uya cua'ñi beella Jesuse, nu unibeella lunu: ―¡Maestro! ¡Maestro! ¡Nze chatse'ahua lu inza quie'! Che chu uzetee Jesuse, nu unibiya'nu lu bii cuna lu inzatu' nú aca xeene, nu chu ungaxe ye bee nucua', nu unga chii. 25Chequie uni Jesuse lubee bene'nu: ―¿Cá nza nú nzeli arqui'hua li'á? Pero li'ibeella chiqui' ulliqui beella, nu uyanu arqui'beella nu uquixie beella unidichia' beella lu sa'beella: ―¿Ti neca benecua' nú rnibiya'lla lu bii cuna lu inzatu' nu sucu' bee nucua' stichia'lla? 26Che uriña beella stucu chú inzatu' Galilea, lu iliu Gadara. 27Chenu uchiu'u Jesuse liñi barco uyabica tucu bene Gadara lunu. Necala huaxi tiembu nú nchiñi benechiqui' arqui' benecua', la utua'i xucui nu la zucua'i ni'i, enzetsiai leta bee eluhua' bee bene nguti. 28Chenu ulañi'i Jesuse, utsu lliquii lunu nu urixialii nú uni: ―¿Xinu ri'chialu li'á Jesuse Lli'ñi Diose liñibe? Zequiaa lulu nú la ri'ilu nú nehuana zecaa. 29Uni benecua' scua xne rnibiya'la Jesuse lu benechiqui' nú chiu'i arqui' bene ze'e. Huaxi bese una'tse benechiqui' ze'e li'i, nu ullica'cuu bee bene cadena yai cuna cuchiu'i para nú la chai ni' tucu bee luhuare, pero uchiecu'i cadena ze'e, nu rlua benechiqui' ze'e li'i bee luhuare elu la nucua'a bee bene. 30Che unidichia' Jesuse lu niyu ze'e: ―¿Ti leelu? Nu ucuaquii: ―Legión lea. Uni scua xne huaxi bee benechiqui' neca enu nchiñi arqui'i. 31Nu uziquiee bee benechiqui' ze'e lu Jesuse, nú la xe'lanu li'ibeei ebila. 32Nu lunú nucua'a huaxi bee cuchi liñi dañi ze'e racu, che unacu' bee benechiqui' ze'e lu Jesuse nú chu'u beeii arqui' bee cuchi ze'e, nu uzelanu. 33Chequie uchiu'u bee benechiqui' arqui' bene ze'e nu uyu'u beei arqui' bee cuchi, nu uyecaxu'u beeí nu utsundiqui beeí ru'u quieelaa nu uzana' beeí hasta lu inzatu' nu uni'chi chii beeí lu inza ze'e, nu unguti beeí. 34Bee bene enu rri'iucu bee cuchi ze'e chenu ulañi' beei lunú unga scua, uyecaxu'u beei nú nzetixiule'e beei lubee bene eyeche ze'e cuna lubee bene enu nucua'a dañi. 35Che uchiu'u bee bene ze'e nu uyabi'ya beei lunú unga ze'e. Chenu uriña beei elu nzu Jesuse, ulañi' beei bene enu uchiu'u bee benechiqui' arqui' nú nzucui tucu chú lu Jesuse, nu nutulai xucui nu uyeca'la'i lunú ulle'cai, che chiqui' ulliqui bee bene ze'e. 36Nu bee bene enu ulañi' lunú unga ze'e, udixiule'e beei lunú xa uyeca' niyu enu ullutse bee benechiqui' arqui'. 37Enze'e, ye bee bene lu iliu Gadara uquixie beei nú uziquie beei lu Jesuse para nú chiu'unu ze'e, xne chiqui' xiqui beei. Che uyu'u Jesuse liñi barco nu chu nzanu. 38Ante nú chanu bene enu uchiu'u bee benechiqui' ze'e arqui', uzequiei lu Jesuse nú chenui li'inu, pero uni Jesuse nú ya'nai, nu uninu lui: 39―Ubenchila' ni'ilu, nu uquiatixiule'e luye nú uri'i Diose lulu. Che chu nzai nu udixiule'i lu ye bee bene eyeche ze'e lunú uri'iyeca Jesuse li'i. 40Chenu ubenchila' zeca Jesuse stucu chú inzatu', chiqui' ñia nzu arqui' bee bene uya cha'calu beei li'inu, xne ye beei nucua'a quie beei li'inu. 41Chequie uriña tucu bene enu lee Jairo lu Jesuse, neca Jairo quie' enu rnibiya' liñi indu' bee bene Israel. Nu utsu lliquilla lu Jesuse nu uziquieella lunu para nú chanu ni'lla, 42xne rlu'culla tucutsia endu'lla, nu nzanchu chi'chiucu lana, nu steme'tsia rri'i nú atinchu. Chenu nza Jesuse enza ni' Jairo nzequie huaxi bee bene li'inu, hasta nú uta'cu bee bene li'inu. 43Leta bee bene ze'e nza tucu una'a enu riti, nu necala chi'chiucu lana nú rlaca rene li'illa, nu ula'xulalla ye bee stene'lla ungüitilla nú uyaxu bee doctor, pero ni' tucu beei né ri'iyeca beei li'illa. 44Che uyabica una'a quie' di'chi Jesuse nu uti'lla yalla ru'u xucunu, hora ze'e utsuxe nú rlaca rene li'illa. 45Nu unidichia' Jesuse lubee bene: ―¿Ti uti'ya li'á? Nu uni yebeei lunu nú né ti'ya beei li'inu, che uni Pedro cuna beelá bee sa'lla lunu: ―Maestro, huaxi bee bene rta'cu lia'ahua nu chuquie' churquie si'ña beei lia'ahua, nu rnidichia'sca'lu: “¿Nú ti uti'ya li'ilu?” 46Pero uni Jesuse lubeella: ―Nu' enu uti'ya li'á, xne uri'á beya' nú uri'iyeca tucu enu uri'iyeca cuna nú recaa. 47Chenu uri'i una'a ze'e beya' nú uri'inu beya', che chu uyabicalla nu recatse'tsella utsulliquilla lu Jesuse. Nu uxucu' dulalla luye bee bene xinu uti'yalla ru'u xucunu, cuna nú xa uyeca'lla. 48Che uni Jesuse lulla: ―Xinchiu'cua equie nú uchili arqui'lu li'á enze'e uyeca'lu. Uquia'a nze'ca nee. 49Rdichia'nusca' Jesuse una'a ze'e, chenu uriña tucu bee bene' Jairo nu unilla lu Jairo: ―Ungutila endu'lu. La ri'i xia'lu lu Maestro nee. 50Pero chenu ubene' Jesuse nucua' uninu lu Jairo: ―La lliquilu, uchilitsia arqui'lu li'á yeca' endu'lu. 51Chequie chenu uriña Jesuse ni'i Jairo, lá zelanu nú achu'ununu beelá bee bene, uyu'unutsianu Pedro, cuna Jacobo, cuna Juan cuna pa'nchu cuna na'nchu liñi ni'i ze'e. 52Ye bee bene runa', nu nehuana nzu arqui'beei equie cuenda'nchu, pero uni Jesuse lubeei: ―La una'hua. Lá ati endu' quie', ra'tsetsianchu. 53Pero ulli'chinu beei li'inu, xne nediya' beei nú ungutilanchu. 54Che chu una'tse Jesuse yanchu, nu juerte uninu lunchu: ―¡Endu', uzetee! 55Nu uhuañi zecanchu, nu hora ze'e uzeteenchu nu unibiya' Jesuse nú dete' beella nú acunchu. 56Chequie chiqui' uyanu arqui' pa'nchu cuna na'nchu nucua'. Pero uni Jesuse lubeella nú la ixiule'e beella lu ni' tucu bee bene lunú ungae scua.

will be added

X\