San Lucas 5

1Tucu bese chenu nzu Jesuse ru'u inzatu' Genesaret, uriña huaxi bee bene lunu xne niarqui' beei nú yene' beei Stichia' Diose nu hasta nú uta'cu beei Jesuse. 2Nu ulañi' Jesuse chiucu barco ru'u inzatu' ze'e. Nu nelata liñii xne bee bene enu rucu bela ulacala beei equiee xne rquie beei ixiu nú rucu beei bela. 3Che uyu'u Jesuse liñi tucu bee barco ze'e, neca tucu barco ze'e barco' Simón, nu unacu'nu lu Simón nú laca quieella barco ze'e lle'na enza lu inzatu' ze'e. Nu uzucunu liñi barco ze'e nu uquiexienu sete'nu bee bene. 4Chenu ulaxu nú uninu lubee bene ze'e, uninu lu Simón: ―Uya' barco quie' elu mase aquié lu inzatu' quie', nu du'hua ixiu lu inza para nú ucuhua bee bela. 5Nu ucuaqui Simón lu Jesuse: ―Maestro, diquillu rula' quie' rucu'ru bela nu ni' tucuí lá ri'iru ana alluna, pero tunu rnilu nú du'uru ixiu nú rucu'ru bela lu inza scua ri'á che. 6Chenu udu' beella ixiu nú rucu beella bela lu inza, uducu beella huaxi bee bela hasta nú uquixie nú saa ixiu ze'e. 7Chequie uri'i beella seña lu sa' beella enu nucua'a liñi stucu barco, para nú ri'i bee nze'e elietsa lubeella. Che uya beella nu urichee beella rucu barco ze'e bee bela hasta nú lle'natsia achatse' bee barco ze'e lu inza. 8Chenu ulañi' Simón Pedro nú unga scua utsu lliquilla lu Jesuse nu unilla lunu: ―¡La yala nú tsua lulu Jesuse, xne necaa bene enu rlu'cu dula! 9Unilla scua xne chiqui' uyanu arqui'lla cuna beelá bee sa'lla nú huaxi bee bela uducu beella. 10Le'ca uyanu arqui' Jacobo cuna Juan, enu neca bee lliana' Zebedeo, nu neca beella mbañeru' Simón. Pero uni Jesuse lu Simón: ―La lliquilu xne hasta nee quixiélu nú nilu lubee bene para nú aca beei bee benea luhuare nú ruculu bela. 11Che uhua beella barco' beella ru'u inzatu' ze'e, nu utsa'na beella ye bee nucua' ze'e nu chu nzenu beella Jesuse. 12Tucu bichia nzu Jesuse tucu eyeche, nu uriña tucu bene enu seca elichia nú lee lepra lunu, chenu ulañi'lla li'inu, utsu lliquilla lunu hasta nú uti'lla tequieella lu yuu, nu uziquieella lunu nú unilla: ―Detá, Jesuse tunu laca arqui'lu nu' beya' nú ri'iyecalu li'á. 13Che uricu' Jesuse yanu equie niyu ze'e, nu uninu: ―Niarquia nú yeca'lu. ¡Uyeca' nee! Hora ze'e uyeca' niyu ze'e. 14Nu uni Jesuse lulla: ―La ixiule'elu lu ni'tucu bee bene nú xa uyeca'lu, lu ule'yatsia uquia tixiule'e nú uyeca'la'lu. Che dete'lu tucu u'na lu Diose tucu nú rnibiya' ley' Moisés, para nú ri'i ye bee bene beya' nú uyeca'la'lu. 15Pero cada bichia masela uri'chia bee bedichia' lunú rri'i Jesuse, nu riete' sa' huaxi bee bene para nú riene' beei lunú rninu cuna nú rri'iyecanu li'ibeei lubee elichia nú seca beei. 16Nu nza Jesuse bee luhuare elu lecalí ti nu' para nú rnacu'nu lu Diose. 17Tucu bichia chenu sete' Jesuse bee bene, ze'e nucua'a chiucu chuna bee fariseo cuna bee ulaxcuela enu reca ley' Moisés nze'ta beella diqui lu iliu Galilea, cuna lu iliu Judea cuna lu eyeche Jerusalén. Ulube' Jesuse lubeella nú rlucu'nu poder' Diose, nu rriyecanu bee bene enu riti. 18Che uriñayuu chiucu chuna bee bene tucu niyu enu neati be'la' nchiucu' lu camilla, niarqui' beei nú chu'unuu beei niyu quie' liñi ni'i hasta lu Jesuse. 19Pero leca modo chu'nuu beei niyu quie' liñi ni'i ze'e xne nucua'a huaxi bee bene ze'e. Che uquie beei equie ni'i ze'e nu uxa'la beei equiee, nu ulaca beei niyu enu riti ze'e labe bee bene elu nzu Jesuse. 20Chenu ulañi' Jesuse nú nzeli arqui'beei li'inu, uninu lu bene enu riti ze'e: ―Lliana'a uri'á perdona stulalu nee. 21Che bee ulaxcuela enu reca ley' Moisés cuna bee fariseo uquixie beella uri'i beella elliebacu' nú uni beella: “¿Ti neca nucua' nú rni nucua' nú neca nucua' Diose? Xne tucutsia Diose reca rri'i perdona stula bee bene.” 22Pero uri'i Jesuse beya' lunú xa rri'i beella elliebacu' nu uninu lubeella: ―¿Xinu rri'ihua elliebacu' scua? 23¿Ta nú mase neriña' nú aca: “Nú nia lu niyu quie' uri'á perdona stulalu”, urre nia lulla: “Uzetee nu utse'”? 24Pero nee lubea luhua nú li'á Bene enu uxe'la Diose rlu'cua nú rnibiya'a lu iliulabe para nú ri'á perdona stula bee bene. Che uni Jesuse lu niyu enu riti ze'e: ―Nia lulu nú uzetee una'tse camiya'lu nu uquia'a ni'lu. 25Hora ze'e utsuli niyu ze'e lu ye bee bene nu chu una'tsella camilla nú uriculla lu, nu chu nzialla enza ni'lla nu chiqui' udete'lla che'tsa lu Diose. 26Ye bee bene enu nucua'a ze'e chiqui' uyanu arqui'beei nú unibeei bedichia' nze'ca lu Diose, nu chiqui' ulliqui beei nú unibeei: ―Bichia quie' ulañia'ahua tucu milagro nú lasca' lañia'ahua. 27Lulá bee nucua' uchiu'u Jesuse eyeche ze'e, nu ulañi'nu tucu bene enu rri'i cubre bee impuesto leella Leví. Nzuculla elu rixiu bee bene bee impuesto. Nu uninu lulla: ―Utequie li'á. 28Nu chu utsuli Leví, nu utsa'nalla ye bee stene'lla nu nzequieella Jesuse. 29Chequie uri'i Leví tucu eliñi llene ni'lla para Jesuse, nu nucua'a huaxi bee bene enu rri'i cubre bee impuesto cuna huaxilá bee bene, enu nucua'anu beella lu mexa. 30Pero bee fariseo cuna bee ulaxcuela enu reca ley' Moisés, uquixie beella nú se'ta beella bee bene' Jesuse, nu uni beella: ―¿Xinu racunuhua nu rue'nuhua bee bene enu rri'i cubre bee impuesto cuna bee bene enu rlu'cu dula? 31Nu ucuaqui Jesuse lubeella: ―Bee bene enu la aca riti la qui'ña bee nze'e doctor, pero bee bene enu riti rqui'ña bee nze'e doctor. 32Lá yela lubee bene nze'ca, pero uriña lubee bene enu rlu'cu dula, para nú che'e arqui'beei lu cuenda' stula beei. 33Che uni beella lu Jesuse: ―Bee bene' Juan Bautista cuna bee fariseo huaxi bese lá acu beella, equie nú rlu'cu beella ula'na lu Diose nu le'ca chiqui' rnacu' beella lu Diose. ¿Xiquie nú racutsia bee bene'lu nu rue'tsia beella? 34Nu ucuaqui Jesuse lubeella: ―¿Xie' nu' modo nú nihua lubee bene enu nezene' lu tucu tsa'a chia, nu la acu beei chenu nucua'a beei cuna niyu enu xia la? 35Pero riña bichia chenu la nzua' bene enu xia ze'e cuna bee bene, che si dete' beella bichia nú la acu beella, equie nú rlu'cu beella ula'na lu Diose. 36Le'ca uninu lubeella: ―Lecati chiecu' te pedazo laquie cuqui para nú quiela'lla lu tucu laquie uxu. Xne tunu ri'i bee bene scua, ri'i laquie cuqui nú mase tsaa laquie uxu, le'ca la ya'na nze'ca laquie cuqui lu laquie uxu. 37Le'ca la chu'u biñu cuqui liñi iti uxu, xne ri'i biñu cuqui nú tsaa iti uxu, che nitilu biñu cua' cuna iti. 38Enze'e rqui'ña nú chu'u biñu cuqui liñi iti cuqui para nú la nitilu rucune. 39Nu ni' tucu bene enu rue' biñu uxu la yu' arqui' biñu cuqui, xne rnibeei: “Máse neca nze'ca biñu uxu.”

will be added

X\