San Lucas 4

1Chiqui' nzu Espíritu Santo cuna Jesuse, chenu uchiu'nu re'cu Jordán, nu unguya' Espíritu Santo li'inu lu tucu dañi achi elu la nucua'a bee bene. 2Ze'e uya'nanu chiua'a bichia cuna rula', nu né acunu ye bee bichia ze'e. Che ulia'na'nu nu uri'i beze'lu preo li'inu. 3Chequie uni beze'lu lunu: ―Tunu neli nú necalu Lli'ñi Diose, unibiya' nú aca quiee quie' pá. 4Nu ucuaqui Jesuse lu beze'lu: ―Lu ichi' Stichia' Diose rni: “La huañi bee bene lu cuenda' pá tsia, le'ca huañi bee bene lunú neca Stichia' Diose.” 5Che uyanu beze'lu li'inu equie tucu dañi elu ayaa, nu hora ze'e ulube' beze'lu lunu nzie' bee nación iliulabe, 6nu uni beze'lu lunu: ―Liquia lulu ye elurnibiya' nú nu' lubee nación quie' cuna ye bee eluxene nú nu' lue. Xne ye bee nucua' neca stenea, nu detea bee nucua' lu enu niarquia. 7Tunu tsu lliquilu lua nu chiqui' lu'culu ula'na lua, che ye bee nucua' aca stene'lu. 8Pero ucuaqui Jesuse nú uninu: ―Lu ichi' Stichia' Diose rni: “Ulu'cu ula'na lu tucutsia Diose Pa liñibe, nu tucutsia lunu zibi'lu.” 9Chequie uyanu beze'lu li'inu eyeche Jerusalén, nu uquienuu beze'lu li'inu equie indu llene Jerusalén nu uni lunu: ―Tunu neli nú necalu Lli'ñi Diose, utsana' li'ilu hasta ca'a nu hasta lu yuu. 10Xne rni lu ichi' Stichia' Diose: Xe'la Diose bee ángele'nu para nú ri'i ucu beenu li'ilu. 11Cuna nú na'tse beenu li'ilu, para nú la ti'qui bee quiee cuchiu'lu. 12Che ucuaqui Jesuse lu beze'lu: ―Le'ca rni lu ichi' Stichia' Diose: “La ri'ilu preo Diose Pa liñibe.” 13Chequie chenu né llela' beze'lu xa ri'i preo Jesuse, utsana'i li'inu lle'na tiembu. 14Ubenchila' zeca Jesuse lu iliu Galilea, nu chiqui' nzu lunú reca Espíritu Santo cuna li'inu, cuna nú chiqui' rni bee bene lu cuenda'nu ye bee luhuare ze'e. 15Sete'nu bee bene liñi indu' bee bene Israel cada bee luhuare, nu rni nze'ca bee bene lu cuenda'nu. 16Uya Jesuse eyeche Nazaret, elu ube'ta ru'cunu. Chequie bichia nú sulachi bee bene Israel, uyu'unu liñi indu' beella tucu nú neca costumbre'nu, nu utsulínu nu ungulanu lu ichi' Stichia' Diose. 17Udete' beella ichi' nú uquie'e profeta Isaías yanu, nu chenu uxa'lanu lu ichi' ze'e uxa'lanu tucu luhuare elu rni: 18Nzu Espíritu' Diose Pa liñibe cuna li'á, xne uri'i le'yalanu li'á para nú ixiule'a bedichia' nze'ca' Diose lubee bene elitsí; uxe'lanu li'á para nú ri'á elietsa lubee bene enu nehuana nzu arqui', cuna nú ixiule'a lubee bene nú xa tsila'a beei lu dula nú rnibiya' lubeei, cuna nú ri'iyecaa iculu bee bene enu niquie'lu, cuna nú ri'á elietsa lubee bene enu nehuana seca. 19Nu para nú ixiule'a lubee bene nú uriñala bichia nú tsila'a Diose bee bene enu rcua'na nú zucu' nú rninu. 20Che chu utsacu' Jesuse lu ichi' ze'e, nu udete' cuendanue ya bene enu rri'i elietsa liñi indu ze'e nu chu uzucunu. Pero ye bee bene enu nucua'a liñi indu ze'e ri'yalí beei lunu. 21Nu uquixienu nú uninu, lubeei: ―Bichia quie' uyalu lunú rni lu ichi' Stichia' Diose nú ubene' inza'hua. 22Chequie ye bee bene ze'e uni nze'ca beei lu cuenda' Jesuse, nu chiqui' nzenu arqui'beei nú ñia uninu bee bedichia' nze'ca lubeei. Nu unidichia' beei lu sa'beei: ―¿Lanú nucua' neca lli'ñi José la? 23Nu uni Jesuse lubeei: ―Nediyaa nú nihua lua bedichia' nú rni: “Doctor uri'iyeca le'catsia li'ilu.” Nu le'ca nihua: “Lunú ubene'ru nú uri'ilu eyeche Capernaúm, uri'i le'ca scua lachilu ca'a nee.” 24Chequie unilá Jesuse lubeei: ―Nia luhua nú ni'tucu profeta la yucu nze'ca arqui' bee bene lachilla li'illa. 25Li'á nia luhua, nú tiembu nú uhuañi profeta Elías, ucua'a huaxi bee una'a zaqui diqui bee lu iliu Israel, chenu né laca quiu chuna lana arula' nu unga biñia diqui bee luhuare enza ze'e. 26Pero né xe'la Diose Elías, para nú ri'illa elietsa lu tucu una'a zaqui Israel, uxe'la tsianu Elías para nú ri'illa elietsa lu tucu una'a zaqui eyeche Sarepta, axu eyeche Sidón. 27Le'ca ucua'a huaxi bee bene Israel enu ulle'ca elichia nú lee lepra tiembu nú unga Eliseo profeta, pero né ri'iyecalla ni' tucu bee bene cua', uriyeca tsialla Naamán, enu neca bene Siria. 28Chenu ubene' ye bee bene enu nucua'a liñi indu ze'e bedichia' cua', chiqui' ulee beei. 29Nu chu utsuli beei nu uhua beei Jesuse eyeche ze'e, nchiucu' eyeche ze'e equie tucu dañi, che unguya' beei li'inu ru'u eyeche ze'e para nú nze tsi'qui beei li'inu hasta quierquie. 30Pero udetetsia Jesuse labe beei nu chu nzanu. 31Che uya Jesuse eyeche Capernaúm nú nchiucu' lu iliu Galilea, nu ze'e uzete'nu bee bene Satu' bichia nú sulachi beei. 32Chiqui' nzenu arqui' bee bene lunú xa uzete'nu li'ibeei, xne uninu lubeei xi rni tucu bene enu chiqui' rnibiya'. 33Liñi indu ze'e nzucu tucu niyu enu nchiñi benechiqui' arqui', nu juerte urixiali niyu ze'e nú uni: 34―¡Utsana' li'iru! Jesuse bene eyeche Nazaret. ¿Xinu ri'chialu li'iru? ¿Nze'talu para nú nitilulu li'iru la? Nu'lua li'ilu nú necalu Bene' Diose nu la lu'culu dula. 35Chequie uqui'ya' benechiqui' ze'e uri'i Jesuse nú uninu: ―¡Uzaca nu uchiu'u arqui' niyu quie'! Che utsi'qui benechiqui' niyu ze'e lu yuu ante lu ye bee bene, nu chu uchiu'i arqui' niyu ze'e nu né ri'chia'i niyu ze'e che. 36Ye bee bene ze'e chiqui' uyanu arqui'beei nú unibeei lu sa'beei: ―¿Xi bedichia' neca bee nucua'? Chiqui' reca benequie' nu rnibiya'lla nú chiu'u bee benechiqui'. ¡Nu xiu'u beei! 37Nu diqui bee luhuare enza ze'e uni bee bene lu cuenda' Jesuse. 38Chequie chenu uchiu'u Jesuse liñi indu chu nzanu ni'i Simón. Nu riti suegra' Simón, nu chiqui' nu'lla xlee, che uzequiee beella lu Jesuse para nú ri'yecanu li'illa. 39Nu uya bica Jesuse elu nuxulla nu unibiya'nu nú chiu'u xlee ze'e, nu chu uchiu'u xlee nú nu'lla. Hora ze'e uzetella, nu udete'lla nú udacu beella. 40Chenu uhuatse' bichia, ye bee bene enu rlu'cu bee bene enu riti lu ye bee clasia' bee elichia nú seca beei uyanu beella li'ibeei lu Jesuse, nu uricu'nu yanu equie cada tucua beei, nu scua uriyecanu li'ibeei. 41Le'ca leta bee bene enu riti ze'e huaxi beei uchiu'u bee benechiqui' arqui'beei, nu urixialibeei nú unibeei: ―¡Li'ilu necalu Lli'ñi Diose! Pero uqui'ya' bee benechiqui' uri'i Jesuse nu lá zelanu nú anibeei, xne nediya'beei nú li'inu necanu Cristo. 42Chenu uye'e lu yuu, uchiu'u Jesuse eyeche ze'e nu nzanu tucu luhuare elu lecati nu'. Pero ucua'na bee bene li'inu, nu uriña beei elu nzucunu. Nu unibeei lunu nú la chanu, 43pero uninu lubeei: ―Le'ca rqui'ña nú nzetixiule'a lunú xa neca elurnibiya' Diose lubee bene stucu eyeche, xne enze'e uxe'la Diose li'á. 44Scua unzee Jesuse udixiule'enu Stichia' Diose liñi bee indu lubee bene lu iliu Galilea.

will be added

X\