San Lucas 23

1Che utsuli ye beei, nu uyayu beei Jesuse lu Pilato. 2Ze'e uquixie beei nú rricu' quiya beei li'inu eluquichia', nu unibeei: ―Ulluna'ru benequie' nú sequienu nucua' bee bene lachia'ahua. Nu rni nucua' nú la qui'ña dixiu'ahua bee impuesto lu gobernador César, nu le'ca rni nucua' nu neca nucua' Cristo cuna arre. 3Nu unidichia' Pilato lunu: ―¿Li'ilu necalu arre' bee bene Israel la? Nu ucuaqui Jesuse nú uninu: ―Li'á nze'e. 4Che uni Pilato lubee ule'ya enu rnibiya' lubee ule'ya, cuna lu ye bee bene: ―La llelaa ni' tucu falta nú uri'i benequie'. 5Pero li'ibeei máse juerte unibeei: ―Nucua' sequienu ye bee bene cuna lunú sete' nucua'. Uquixie nucua' nú rri'i nucua' scua desde Galilea, nu le'ca scua rri'i nucua' ca'a Judea. 6Chequie chenu ubene' Pilato nucua', unidichia'lla lubeei tunu neca Jesuse bene lu iliu Galilea. 7Nu chenu unibeei nú necanu bene Galilea, uxe'la Pilato li'inu lu arre Herodes enu rnibiya' lu iliu Galilea, xne bee bichia ze'e nzucu Herodes Jerusalén. 8Chenu ulañi' arre Herodes Jesuse chiqui' ñia utsu arqui'lla, xne hasta hua'tu niarqui'lla nú lañi'lla li'inu. Nu ubene'la'lla nú rni bee bene lu cuenda'nu, nu nzuquiella nú ri'inu tucu milagro. 9Huaxi nú unidichia'lla lu Jesuse, pero lecaxi ucuaquinu. 10Le'ca ze'e nucua'a bee ule'ya enu rnibiya' lubee ule'ya, cuna bee ulaxcuela enu reca ley' Moisés, nu la tsuxe beei nú rricu'quiya beei li'inu eluquichia'. 11Chequie arre Herodes cuna bee sundado'lla chiqui' necha uri'inu beei Jesuse, nu ungutu beei li'inu laquie fiñu nú rutu bee arre, nu xitse uri'chia beei li'inu, nu chu uxe'la zeca arre Herodes li'inu lu Pilato. 12Bichia ze'e uyu'u nú uquiete' arre Herodes Pilato, pero ante nú aca bee nucua', rlee beella lu sa' beella. 13Chequie unibiya' Pilato nú uyete sa' bee ule'ya enu rnibiya' lubee ule'ya cuna bee usticia' bee bene Israel, cuna ye bee bene yeche. 14Nu unilla. ―Li'ihua uriñayuhua benequie', nu unihua nú sequienulla bee bene. Pero ante lu yehua unidichia'a lulla nu la llelaa ni' tucu nú xi uri'illa, tucu nú rnihua lu cuenda'lla. 15Nu le'ca esquie arre Herodes. Enze'e uxe'la zecalla benequie' lua. Ulañi'hua nee nú la lu'culla ni'tucu equiya nú uri'illa para nú atilla. 16Nee detea castiya li'illa, nu chu la'a li'illa. 17Bee bichia liñi baxcu ze'e rla'a Pilato tucu bene tucu nú neca costumbre' beei. 18Pero ye beei uquixie beei urixialibeei nú unibeei: ―¡Ati benecua'! ¡Nu ula'a Barrabás! 19Barrabás quie' unibiya' bee usticia nú uyu'i ni'cu' equie nú uliunui bee usticia eyeche Roma nu uliunuu bee benecua' eyeche Jerusalén, cuna equie nú unguuti bene. 20Niarqui' Pilato nú la'alla Jesuse, nu uni zecalla lubeei stucu bese, 21pero máse juerte urixialibeei nú unibeei: ―¡Uquie'e nucua' lu cruse! ¡Uquie'e nucua' lu cruse! 22Bese rriuna uni Pilato lubeei: ―Pero ¿ta nú necha neca uri'i nucua' che? La llela ni' tucu nú xi uri'i nucua' para nú yala nú ati nucua', detea castiya nucua' nu che la'alla. 23Pero máse urixialibeei nú unibeei lu Pilato nú quie'ella Jesuse lu cruse. Equie nú urixiali bee benecua' scua cuna bee ule'ya enu rnibiya' lubee ule'ya, enze'e uri'i beei ana nú unga lunú niarqui' beei. 24Che ulaca arqui' Pilato nú ri'illa tucu nú niarqui' beei. 25Scua uri'illa tucu nú niarqui' bee bene ze'e, ula'alla Barrabás enu uyu'u ni'cu' equie nú uri'i xuu cuna nú unguuti bene, nu udete' cuendalla Jesuse lubeei para nú ri'i beei lunú niarqui' beei cuna li'inu. 26Chenu unguya' beei Jesuse para nú quienu lu cruse, unibeei lu tucu bene eyeche Cirene, enu lee Simón. Nu nze'talla enza dañi, nu unibeei nú ri'illa elietsa'nu uya'lla cruse'nu nu chequiella li'inu. 27Huaxi bee bene uyaquie li'inu, nu huaxi bee una'a runa' nu rixiali beenchu xne ru'a arqui' beenchu li'inu. 28Pero ubi'ya Jesuse lu beenchu nu uninu: ―Bee una'a Jerusalén, la una'hua lu cuenda' li'á, una'hua equie cuenda' li'ihua cuna lu cuenda' bee lli'ñihua. 29Xne nze'ta bichia nú ni bee bene: “Ñia nza lu cuenda' bee una'a enu lá lu'cu bee endu', cuna bee una'a enu la chu'u endu' xla'cu, cuna bee una'a enu lá ri'i ru'cu bee endu'.” 30Chequie quixie bee bene nú ni beei lubee dañi: “¡Uzana'hua equieru!”, nu ni beei lubee loma: “¡Uca'chi'hua li'iru!” 31Nu tunu li'á rri'inu beei scua, ¿enza laquie' li'ihua nú la ri'inu bee bene li'ihua scua? 32Le'ca nzeyu beei chiucu huana' para nú quie'e beei bee nze'e lubee cruse, cuna Jesuse. 33Chenu uriña beei luhuare elu lee calabera, uquie'e beei Jesuse lu cruse cuna rucu bee huana' ze'e lu tucua cruse. Tucu nze'e uquie'e beei cue'tsenu chúbee, nu stucu nze'e cue'tsenu chúbeca. 34Nu chenu rquie'e beei Jesuse lu cruse uninu: ―Paa, uri'i perdona bee benequie' xne la ri'i beei beya' lunú rri'i beei. Che urita bee sundado tucu rifa para nú uritsi' beei xucunu lu sa' beei. 35Nu nucua'a bee bene ri'ya ze'e, nu hasta bee usticia utsequichia' beei Jesuse, nu unibeei lunu: ―Utsila'a nucua' stucu bee bene, puese tsila'i li'i nee, tunu neli nú necai Cristo enu ucañi Diose. 36Le'ca xitse uri'inuu bee sundado ze'e li'inu, nu uyabica beei lunu nu udete' beei vinagre para nú güe'nu. 37Nu unibeei lunu: ―¡Tunu li'ilu necalu arre' bee bene Israel, utsila'a le'catsia li'ilu! 38Nu niquie tucu letrero equie cruse'nu, cuna bedichia' griego cuna latín, cuna hebreo, nú rni: “Benequie' neca arre' bee bene Israel.” 39Tucu bee huana' enu niquie lú cruse uni bedichia' nú necha neca lu Jesuse: ―¡Tunu li'ilu necalu Cristo, utsila'a li'ilu nu utsila'a li'iru! 40Pero stucui uri'i nú uqui'ya'i nu uni lusa'i: ―¿Xie' la lliquilu Diose añinzuca nú le'ca secalu castiya cua'la? 41Neli nú riala ze'ca'a castiya quie', xne scua riala nú rixiu'a beenú uri'á, pero benequie' lá ri'i ni' tucu nú necha neca. 42Nu uni lu Jesuse: ―Jesuse, ullu'cu' arqui' li'á chenu quixie nú nibiya'lu. 43Che uni Jesuse lui: ―Li'á nia lulu, nú nee bichiaquie' nzulu cuna li'á liñibe. 44Chenu unga rebibichia, diqui lu iliulabe ucabelí hasta rquiechuna uchee. 45Ucabe lu bichia, nu utsaa arli'ti'lluu cortina nú nzi'qui liñi Indu llene Jerusalén. 46Nu juerte urixiali Jesuse nú uninu: ―¡Paa, yalu tsa'na espíritua! Chenu uninu scua, chu ungutinu. 47Chenu ulañi' capitañi enu rnibiya' lubee sundado romano lunú unga, che uni bedichia' nze'ca lu Diose nú uni: ―Neli nú né ri'i benequie' ni' tucu nú necha neca. 48Ye bee bene enu nucua'a ze'e, chenu ulañi' beei nú ungae scua, chu nziue beei nu xutse beei ya beei latsa beei. 49Pero ye bee bene enu nu'lu Jesuse, cuna bee una'a enu uyaquiee li'inu desde Galilea, istu ucua'a beella ubi'ya beella lu ye nú unga scua. 50Uhuañi tucu bene enu neca bene nze'ca, nu uri'illa tucu nú rialane lu Diose. Li'illa leella José. Nu lachilla lee Arimatea, nú nchiñi lu iliu Judea, nu ungalla tucu bee usticia' bee bene Israel. 51José quie' nzuquiee lunú rnibiya' Diose. Enze'e la nzulla chú' bee usticia enu unibiya' nú unguti Jesuse. 52Chequie uyaalla unilla lu Pilato para nú unacu'lla cuerpo' Jesuse lu Pilato. 53Chenu ulaxu nú ulacalla cuerpo' Jesuse lu cruse, che utelalla tucu sabana fiñu cuerpo'nu, nu uyaca'chi' beella cuerpo'nu liñi tucu eluhua nú neda'ñi liñi tucu quiee, elu lasca' achi' bee bene. 54Bichia ze'e neca bichia xee nú sulachi bee bene Israel, nu steme'tsia rri'i nú quixiee bichia nú sulachi bee bene chenu uyaca'chi' beella Jesuse. 55Bee una'a enu uyaquiee Jesuse desde Galilea, uya beella nu ulañi' beella eluhua' Jesuse, nu le'ca ulañi' beella xa uricu cuerpo'nu ze'e. 56Nu chenu ubenchila' beella, ureche' beella perfume nú ñia rlia cuna ungüento. Nu chu utsulachi beella bichia nú sulachi bee bene Israel, tucu nú rnibiya' ley.

will be added

X\