San Lucas 20

1Tucu bichia diqui nú sete' Jesuse bedichia' nze'ca' Diose lubee bene liñi Indu llene Jerusalén. Che uriña bee ule'ya enu rnibiya' lubee ule'ya cuna bee ulaxcuela enu reca ley' Moisés, cuna bee usticia Israel lunu, 2nu unidichia' beella lunu: ―Uni' luru, ¿ti uliqui' elu usticia nú rri'ilu scua? Nu ¿ti uliqui' elurnibiya' nú rri'ilu nucua'? 3Che ucuaqui Jesuse lubeei: ―Le'ca nidichia'a tucu luhua. Ucuaquihua lua nee: 4¿Ti uxe'la Juan para nú rinzalla bee bene? ¿Diose uxe'la li'illa la urre bee bene la? 5Pero uquixie beei nú ubedichia'nu sa'beei nu rnibeei: ―Tunu nia'ahua nú Diose uxe'la Juan Bautista, che ni nucua' lua'ahua: “¿Xiquie nú la chili arqui'hua nú rnilla che?” 6Nu le'ca leca modo nú nia'ahua nú bee bene uxe'la li'illa, xne úti bee bene lia'ahua cuna quiee, xne ye bee bene nzeli arqui' nú Juan Bautista unga tucu profeta' Diose. 7Che ucuaqui beei nú la ri'i beei beya' ti uxe'la Juan nú rrinzalla bee bene. 8Nu uni Jesuse lubeei: ―Le'ca la ixiule'a luhua ti uliqui' elurnibiya' nú rri'á bee nucua'. 9Nu chu uquixie Jesuse uninu lubee bene ejemplu quie': ―Tucu niyu uquienii bee aca uva lu yu'lla nu chu udete'lla yu'lla lle'la lubee bene, nu nzalla enza istu zuculla. 10Chenu uriña tiembu nú aca ula'cu uva, uxe'lalla tucu moso'lla nzetucu lunú rialalla. Pero udiñi bee bene ze'e moso' cua' nu scuatsia uxe'la beei li'i. 11Chequie uxe'la bene enu neca stene yuu ze'e stucu moso'lla, pero le'ca esquie udiquichi'qui' beei nze'e nu udiñi beei nze'e, nu scuatsia uxe'la beei li'i. 12Nu uxe'la bene ze'e stucu moso'lla, pero udiñi beei moso' ze'e nu uti'qui beei li'i, nu uhua beei li'i lu yuu ze'e. 13’Chequie uni bene enu neca stene yuu ze'e: “¿Xa ri'á nee? Xe'la endua enu chiqui' se'ca, tia a'la li'i lu'cu bee bene cua' ula'na.” 14Pero chenu ulañi' bee bene ze'e endu'lla unibeei lu sa' beei: “Li'i neca enu ya'nanu yuu quie', te útia'ahua li'i para nú ya'nanua'ahua yuu quie'.” 15Nu uhua beei li'i lu yuu ze'e, nu unguti bee bene ze'e li'i. Che unidichia' Jesuse lubee bene enu rdichia'nunu: ―¿Xa rri'ihua elliebacu' nú ri'i bene enu neca stene yuu ze'e cuna bee bene ze'e? 16Puese nia luhua nú nze'talla nu útilla bee bene ze'e, nu dete'lla yu'lla lu stucu bee bene. Chenu ubene' beei nucua', unibeei: ―¡Ala' la acane scua! 17Pero ubi'ya Jesuse lubeei nu uninu: ―Tunu la acane scua, ¿xinu rni lu ichi' Stichia' Diose elu rni?: Quiee nú uhua u'na bee bene enu rreche'e ni'i, quiee cua' neca nú máse uzibi' ungache' ni'i ze'e. 18Titse bene enu llica cuchiu' cuna quiee cua' nehuana zeca bene ze'e, nu tunu zana' quiee cua' equie bene, la'xulíi li'illa che. 19Bee ule'ya enu rnibiya' lubee ule'ya cuna bee ulaxcuela enu reca ley' Moisés. Hora ze'e niarqui' beei na'tse beei Jesuse, xne uri'i beei beya' nú lunú uninu scua neca nucua' contra li'ibeei, pero ulliqui beei bee bene. 20Che uxe'la beei bee bene nze tsi'ña li'inu, nu rri'i bee bene quie' tucu nú neca beei bene nze'ca, para nú rla'na beei nú ni Jesuse tucu bedichia' nú ri'i nú dete' cuenda beei li'inu lu gobernador Roma. 21Nu unidichia' beei lunu, nú unibeei: ―Maestro, li'iru nediya'ru nú rnilu nu rri'ilu tucu nú rialane, nu rri'ilu tucunecatse lu ye bee bene, nu neli sete'lu bee bene nú xa niarqui' Diose nú huañi bee bene. 22Uni' luru: ¿Neca nze'ca nú dixiuru bee impuesto lu gobernador Roma la?, ¿urre la neca nze'cae la? 23Pero chu uri'i Jesuse beya' nú lixiu neca elliebacu' beei, nu uninu lubeei: 24―Ulube'hua tucu melu lua. ¿Tiluu nú nzucu lue, nu ti nombre' nequie lue? Nu ucuaqui beei: ―Neca nucua' arre César. 25Che uni Jesuse lubeei: ―Ude'te'hua nú neca stene' César lu César, nu ude'te'hua nú neca stene' Diose lu Diose. 26Nu lá llela' beei xi aricu'quiya beei li'inu lu ye nú uninu lubee bene. Nzenutsia arqui'beei lunú xa ucuaquinu lubeei, nu leca' xi unibeei. 27Cheela uya chiucu chuna bee Saduseo lu Jesuse. Bee saduceo quie' la chili arqui'beei nú huañi zeca bee bene enu unguti. Enze'e unibeei lunu: 28―Maestro, ley' Moisés rni tunu ati tucu niyu nu tsa'nalla una'alla nu lá lu'cu beei endu', che yucu bichi tuxie ze'e una'alla para nú lu'cu beella endu' enu neca xi neca endu' tuxie ze'e. 29Nu ucua'a achi bichi tucu bene, bichi rluu beei uyucu una'a, pero ungutilla nu né lu'cu beella endu'. 30Chequie uyucu bichi rrucu beei una'a ze'e, pero le'ca ungutilla nu né lu'cu beella endu'. 31Le'ca uyucu bichi rriuna beei una'a ze'e, nu scua uyucunchu lu achi bichi beei, nu ye beei unguti beei nu né lu'cu beei endu' cuna una'a ze'e. 32Cheela, le'ca unguti una'a ze'e. 33Enze'e bichia nú huañi zeca bee bene enu unguti, ¿ta lu achi bee benecua' neca niyu' una'a ze'e, xne ye beei uchia beei cuna li'inchu? 34Nu uni Jesuse lubeei: ―Lu iliulabe quie' xia bee bene nu rdete' beei xinchiu'cu beei para nú chia. 35Pero bee bene enu riala nú lu'cu stucu elu nehuañi nú necuqui, li'ibeella enu huañi zeca, niyu si una'a la chia' beella. 36Xne la atia' beella, acatsia beella xi neca bee ángele' Diose nu aca beella lli'ñinu, equie nú uhuañi zeca beella. 37Li'iru nediya'ru nú huañi zeca bee bene enu unguti, xne hasta Moisés uni tucu parte lu ichi' Stichia' Diose elu rni nú ulañi'lla aca nú riqui. Nu lu ichi' ze'e rni nú li'inu necanu Diose' Abraham cuna Isaac, cuna Jacob. 38¡Nu Diose la necanu Diose' bee bene enu unguti, li'inu necanu Diose' bee bene enu nehuañi, xne para li'inu ye bee bene nehuañi! 39Chequie chiucu chuna bee ulaxcuela enu reca ley' Moisés unibeei lunu: ―Uni nze'calu Maestro. 40Nu né laca' arqui'beei a nacu' dichia'lá beei lunu. 41Pero uni Jesuse lubeei: ―¿Xinu rni bee bene nú neca Cristo lli'ñi David? 42Nu le'ca li'i David uni lu libro Salmos: Diose uni lu li'inu enu rnibiya' lua: “Uzucu cue'tsea chubee, 43hasta nú ri'á ana nú nibiya'lu lubee bene enu rle lulu.” 44Enze'e tunu Cristo neca lli'ñi David, ¿xiquie nú rni David lunu Li'ilu rnibiya'lu lua? 45Ye bee bene uquie'e diaca chenu uni Jesuse lubee bene'nu: 46―Ubi'yahua li'ihua lubee ulaxcuela enu reca ley' Moisés, xne riu' arqui'beei nú enzee beei cuna xucu fiñu beei, nu le'ca riu' arqui'beei nú lu'cu bee bene ula'na lubeei labe inziu. Nu liñi bee indu rla'na beei nú zucu beei lubee xleta nú máse neca equie, le'ca scua rri'i beei elu nze tacu beei eta. 47Le'ca raxi beei ni'i bee una'a enu unguti niyu', nu para nú ni bee bene nú neca beei bene nze'ca, xee rnacu' beei lu Diose. Pero li'ibeei yala beei castiya nú mase fuerte.

will be added

X\