San Lucas 2

1Bee bichia ze'e, unibiya' arre César Augusto nú sucu ichi ye bee bene iliulabe. 2Nu bese rlu nú uzucu ichi bee bene che neca Cirenio gobernador lu iliu Siria. 3Chequie ye bee bene rqui'ña nú nza beella lachi beella para nú zucu ichi beella ze'e. 4Enze'e, uchiu'u José eyeche Nazaret, nú nchiñi lu iliu Galilea, nu uyalla lu iliu Judea eyeche Belén, elu ungula tuxie arre David, xne lubee famili' tuxie arre David nze'ta José. 5Uya José eyeche Belén para nú zucu ichilla cuna María, enu nzula nú yuculla nu nu'la endu' xla'cu María. 6Chequie diqui nú nucua'a beella eyeche Belén, uriña bichia nú ala endu' María. 7Ze'e ungula endu' rlu'lla liñi ni' bee nañi nu utelalla tucu laquie li'inu nu chu udixiulla li'inu liñi tucu cajón elu riu'u nú racu bee nañi, xne leca' luhuare elu ya'na beella liñi ni'i elu ria'na bee bene. 8Axu eyeche Belén ze'e nucua'a chiucu chuna bene enu rriucu bee sanchi nu ria'na beella dañi rula cuna bee sanchi. 9Che tu'natsia ulube'lu tucu ángele' Diose lubeella, nu udu'llie'e ellie'e Diose diqui abenchila' beella, nu chiqui' ulliqui beella. 10Nu uni ángele ze'e lubeella: ―La lliquihua, xne uriñayua tucu resuna nze'ca luhua, nu equie cuenda' resuna quie' tsu nze'ca arqui' ye bee bene. 11Nee lachi David ungula tucu enu tsila'a li'ihua, necanu Cristo, enu rlu'cu nú rnibiya'. 12Nu para nú chuluhua endu' quie', llela'hua li'inu liñi ni'i bee nañi nebelanu tucu laquie nu nchiucu'nu liñi tucu cajón elu riu'u nú racu bee nañi. 13Hora ze'e ulube'lu huaxilá bee ángele liñibe elu nzu ángele ze'e, nu rni bee ángele cua' bedichia' nze'ca lu Diose nú uni beenu: 14¡Che'tsalá Diose enu nzucu liñibe! ¡Chu'u nú nzuxee lu iliulabe, para bee bene enu rri'i tucu nú riu' arqui'nu! 15Chequie chenu uquie bee ángele ze'e liñibe, bee bene enu rriucu bee sanchi ze'e uni beella lusa'beella: ―Chaahua eyeche Belén, che bi'ya'ahua lunú unga ze'e tucu nú udixiule'e Diose Pa liñibe lua'ahua. 16Nu yexetsia nzuebeella nu ullela' beella María cuna José liñi ni' bee nañi cuna endu' me' ze'e, nu nchiucu'nu liñi tucu cajón elu riu'u nú racu bee nañi. 17Chenu ulañi' beella nucua', uni beella lunú udixiule'e ángele lubeella equie cuenda' endu' ze'e, 18che uyanu arqui' ye bee bene enu ubene' lunú uni bee bene enu rriucu bee sanchi. 19Pero uduche'tsia María ye bee bedichia' cua' arqui'lla, cuna nú rri'illa elliebacu' lu cuenda' nucua'. 20Chequie chenu ubenchila' bee bene enu rriucu bee sanchi chiqui' ñia nzu arqui' beella rdete' beella che'tsa lu Diose, cuna nú rni beella bedichia' nze'ca lunu lu ye nú ulañi' beella cuna nú ubene' beella, xne unga ye tucu nú udixiule'e ángele lubeella. 21Chenu uza' xunu bichia nú ungula Jesuse uquie seña elu necachi'nu, tucu nú rquie seña elu necachi' bee niyu enu neca bee bene Israel, nu uhualee beella li'inu Jesuse, tucu nú udixiule'e ángele lu María ante nú chu'unu xla'culla. 22Chenu uza' bee bichia nú uri'i María tucu nú rnibiya' ley' Moisés nú rri'i bee una'a chenu rala endu' beenchu, che unguya' beella Jesuse liñi indu llene Jerusalén lu Diose Paa liñibe. 23Uri'i beella scua, xne rni ley' Diose: “Ye bee endu' niyu enu neca endu' rlu necala beei para Diose.” 24Che uyayu beella u'na lu Diose tucu nú rnibiya' ley' Diose, chiucu cu'cu urre chiucu paloma. 25Tiembu ze'e uhuañi tucu bene eyeche Jerusalén enu lee Simeón. Ungalla tucu bene nze'ca, nu chiqui' rlu'culla ula'na lu Diose nzuquieella lañi'lla bene enu tsila'a bee bene Israel. Nu nzu Espíritu Santo cuna li'illa, 26equie cuenda' Espíritu Santo ungabiya' Simeón nú la atisca'lla hasta nú lañi'lla Cristo, enu xe'la Diose enu rlu'cu nú rnibiya'. 27Le'ca udu' Espíritu Santo arqui' Simeón nú uyalla liñi indu llene Jerusalén. Nu chenu uyanu pa' Jesuse li'inu cuna na'nu li'inu liñi indu ze'e para nú uya ri'i beella tucu nú rnibiya' ley' Moisés nú ri'i bee bene, 28che una'tse Simeón Jesuse nu uchi'chilla li'inu nu unilla bedichia' nze'ca lu Diose, nú unilla: 29Diose Paa liñibe nu' modo zelalu nú atia leca' xi chenuarquia nee, xne uza'la lunú ucuaqui u'nalu lua. 30Nee si ulañilá bene enu tsila'a li'iru nee, 31li'inu necanu, enu uxe'lalu lu ye bee bene iliulabe, 32Li'inu necanu xi neca ellie'e nú xa'la elliebacu' bee bene enu la neca bee bene Israel. Nu chiqui' aca neca equienu lubee bene'lu enu neca bee bene Israel. 33Chiqui' uyanu arqui' José cuna María na' Jesuse chenu ubene' beella lunú uni Simeón scua equie cuenda' Jesuse. 34Chequie uri'i le'ya Simeón beella, nu unilla lu María, na' Jesuse: ―Ixiule'a lulu María nú utsula Diose endu' quie', nú huaxi bee bene Israel la chili arqui' li'inu, nu le'ca huaxi bee bene chili arqui' li'inu, nu uriñanu para nú zete'nu bee bene xa niarqui' Diose nú huañi beei, pero huaxi bee bene la yucu arqui' li'inu. 35Nu scua ri'inu beya' xa neca elliebacu' cada tucua bee bene. Pero li'ilu María xi neca chenu rdete tucu espada arqui' tucu bene scua tsi'lu chenu aca bee nucua'. 36Le'ca liñi indu ze'e nzucu tucu una'a enu neca profeta. Li'illa leella Ana, nu necalla xinchiu'cu Fanuel enu nze'ta lu famili' Aser, unguxulalla. Nu chiqui' nere'ne'lla chenu uchialla nu uzucunulla niyu'lla achi lana, 37nu ungala ochenta y cuatro lana nú uya'na zaquilla. Ni' tucu bichia la dete seella indu, ye bichia nzuculla liñi indu rnacu'lla lu Diose, nu rdete'lla bichia nú la aculla equie nú rlu'culla ula'na lu Diose. 38Chenu rdichia'nu María Simeón, hora ze'e uriña Ana, chenu ulaxu nú udete'lla che'tsa lu Diose uquixiella nú unilla equie cuenda' Jesuse lu ye bee bene enu nzuquie nú riña bene enu tsila'a Jerusalén. 39Chequie chenu ulaxu nú uri'i José cuna María lu ye nú rnibiya' ley' Diose, ubenchila' zeca beella lachi beella Nazaret nú nchiucu' lu iliu Galilea. 40Diqui nú nze'ta ru'cu Jesuse, nze aca naaquinu cuna nú chiqui' reca elliebacu'nu nu chiqui' uri'ile'ya Diose li'inu. 41Za'lana se José cuna María eliñi baxcu eyeche Jerusalén. 42Chenu uza' Jesuse chi'chiucu lana, uya ye beella Jerusalén, tucu nú neca costumbre' beella nú see beella eliñi baxcu ze'e. 43Pero chenu ubenchila' beella nú ulaxu eliñi ze'e, né ri'i José cuna María beya' nú uya'na Jesuse Jerusalén. 44Uri'i beella elliebacu' nú tia nze'tanu leta bee bene, nu utsela beella tucu bichia lu inziu, pero chenu ucua'na beella li'inu leta bee bene' beella, cuna leta bee bene enu nu'lu beella, 45né llela' beella li'inu leta bee bene ze'e. Che ubenchila' zeca beella Jerusalén nze la'na beella li'inu. 46Chenu udete chuna bichia ullela' beella li'inu liñi indu llene Jerusalén, nzucunu leta bee ulaxcuela enu reca ley' Moisés, nu sucu' diacanu nú rni beella nu rdichia'nunu beella. 47Che ye bee bene enu riene' nú rninu, chiqui' uyanu arqui'beella lunú chiqui' recanu, nu le'ca nzenu arqui'beella lunú xa ucuaquinu lubeella. 48Chenu ulañi' José cuna María li'inu, uyanu arqui'beella, nu uni María na'nu lunu: ―Endua, ¿xinu uri'ilu scua? Pa'lu cuna li'á chiqui' nzenu arqui'ru rla'naru li'ilu. 49Che ucuaqui Jesuse lubeella: ―¿Xinu rla'nahua li'á? ¿Xie' la ri'ihua beya' nú rqui'ña nú ri'á riña' paa la? 50Pero lá ri'i beella beya' xinu uninu scua. 51Che ubenchila'nunu li'ibeella eyeche Nazaret, nu uzucu'nu ye nú rni beella, pero María na'nu uduche'tsialla ye bee nucua' arqui'lla. 52Nu nze'ta ru'culá Jesuse cuna nú chiqui' nze aca elliebacu'nu, nu ñia nzu arqui' Diose lunu. Le'ca ñia nzu arqui' bee bene lunu.

will be added

X\