San Lucas 18

1Uni Jesuse tucu ejemplu lubee bene'nu para nú sete'nu li'ibeella nu uninu rqui'ña nú nacu' beella lu Diose, nu la llaca' beella. 2Che uninu nú lu beella: ―Tucu bene enu unga juece tucu eyeche nu la lliquilla Diose nu la ri'i casolla bee bene. 3Nu le'ca eyeche ze'e nzucu tucu una'a enu unguti niyu', nu nzanchu lu juece ze'e rnacu'nchu nú ri'i juece ze'e elietsa lunchu para nú dete'lla castiya lu bene enu rlee lunchu. 4Pero xee né ri'i caso juece ze'e una'a ze'e, nu chu uri'i juece ze'e elliebacu' nú unilla: “Añinzuca nú la lliquia Diose nu la ri'i casoa bee bene, 5pero una'a quie' la tsuxenchu nú rri'i xi'inchu lua, mejora ri'á elietsa lunchu para nú la ye'ta'nchu ante nú laxu paciencia.” 6Nu chu uni Jesuse lubeella: ―Scua uni juece enu necha neca ze'e. 7Enze'e, ¿xie' la ri'i caso Diose bee bene'nu enu ucañinu chenu rnacu' beella lunu bichia si rula' la? Nu, ¿xie' le'nu para nú ri'inu elietsa lubeella la? 8Li'á nia luhua nú ri'inu elietsa lubeella sin nú le'nu. Pero chenu riña zeca li'á Bene enu uxe'la Diose, la ri'á beya' tunu llelá bee bene enu nzeli arqui' Diose lu iliulabe. 9Uni Jesuse stucu ejemplu para bee bene enu si' nú neca beei bene nze'ca, nu rluachu beei beelá bee bene, nu uninu: 10―Uya chiucu niyu liñi Indu llene Jerusalén unacu' beei lu Diose: tucui neca fariseo, nu stucui neca enu rri'i cubre impuestos. 11Nu nzulí fariseo ze'e rnacu'i lu Diose nú uni: “Che'tsalu Diose Pa liñibe, xne la necaa xi neca stucu bee bene, xi neca bee bene enu rri'i eluhuana', xi neca bee bene enu necha rri'i, xi neca bee bene enu rlu'cu stucu una'a, nu la necaa ni' xi neca benequie' enu rri'i cubre impuesto. 12Chiucu bese liñi tucu xmana rdetea bichia nú la acua equie nú rlu'cua ula'na lulu Diose, le'ca rdetea diezmo equie dimi nú rri'á ana.” 13Pero bene enu rri'i cubre impuesto istu utsui nu né ri'i nú aletsai lui enza liñibe, nu xutse tsiai yai latsai nu uni: “¡Diose Pa liñibe uhua'a arqui' li'á, xne neca bene enu rlu'cu dula!” 14Li'á nia luhua nú bene enu rri'i cubre bee impuesto uri'ila Diose perdona li'illa chenu nzialla ni'lla, pero fariseo ze'e né ri'i Diose perdona li'illa, xne bene enu sucu' aya le'catsia li'i lecati neca nze'e lu Diose. Pero bene enu reca lle'na arqui', li'illa necalla enu máse seca lu Diose. 15Le'ca uyayu bee bene bee endu' elu nzu Jesuse para nú ricu'nu yanu equie beei. Pero chenu ulañi' bee bene'nu nucua', uri'i beella nú uqui'ya' bee bene enu uyayu bee endu' ze'e lunu. 16Pero ubixia Jesuse li'ibeella nu uninu lubeella: ―Uzelahua nú ye'ta bee endu' lua nu la cáhua nucua', xne lunú rnibiya' Diose neca para bee bene enu neca xi neca bee endu' quie'. 17Xne li'á nia luhua nú bene enu la chili arqui' lunú rnibiya' Diose xi neca tucu endu', leca modo nú chu'ulla elurnibiya' Diose. 18Tucu bene enu rnibiya' unidichia' lu Jesuse nú unilla: ―Maestro, enu neca bene nze'ca, ¿xi rqui'ña ri'á para nú lucua elunehuañi nú leca xunga laxu liñibe? 19Nu uni Jesuse lui: ―¿Xinu rnilu nú neca bene nze'ca? Leca ni' tucu bene nze'ca, tucutsia Diose neca bene nze'ca. 20Nediya'lá'lu bee mandamiento: “La útilu bene, nu la lu'culu stucu una'a, nu la ri'ilu eluhuana', nu la ta'lu eluquichia' stucu bene, ulu'cu ula'na lu pa'lu cuna lu na'lu.” 21Che uni bene ze'e lu Jesuse: ―Ye bee nucua' sucua hasta chenu lle'na. 22Chenu ubene' Jesuse nucua', uninu lui: ―Pero rri'i tucu nú ri'ilu nee. Uti ye bee stene'lu, nu ude'te' dimi cua' lubee bene enu seca elitsi. Scua lu'culu eluxene liñibe. Nu chu ye'ta quieelu li'á. 23Pero chenu ubene' bene ze'e nucua', chiqui' nehuana utsuu arqui'i, xne chiqui' xenei. 24Chenu ulañi' Jesuse nú chiqui' nehuana nzu arqui'i, che uninu: ―¡Chiqui' neriña' nú chu'u bee bene xene elurnibiya' Diose! 25Máse facil nú dete tucu camello i'chiu' echedicu, luquela nú chu'u bee bene xene elurnibiya' Diose. 26Pero bee bene enu ubene' nú uni Jesuse scua, unibeei lunu: ―¿Ti nu' modo tsila'a che? 27Nu ucuaqui Jesuse lubeei: ―Nu' nú neriña' neca para bee bene iliulabe, pero para Diose leca ni' tucu nú neriña'. 28Chequie necachi uni Pedro lunu: ―Li'iru utsa'naru ye beenú rlu'curu para nú nzela quieeru li'ilu. 29Nu ucuaqui Jesuse nú uninu: ―Li'á nia luhua nú titse bene enu tsa'na ni'i, urre una'a, urre bichi, urre pa', urre na, urre lli'ñi, para nú ri'illa lunú rnibiya' Diose, 30li'illa másela yuculla nú liqui' Diose lulla lu iliulabe quie' nu le'ca luculla elunehuañi nú leca xunga laxu liñibe. 31Ubixia Jesuse chi'chiucu bee bene'nu tucu chú nu uninu lubeella: ―Nee cha'ahua Jerusalén elu yalu tucu nú uquie'e bee profeta lu cuenda' li'á Bene enu uxe'la Diose. 32Dete' cuenda bee bene li'á lubee bene rene, nu tsequichia' beei li'á, ni beei huaxi bedichia' nú necha neca lua nu tsúxene beei lua. 33Iñi beei li'á nu úti beei li'á, pero bichia rriuna huañi zecaa. 34La ri'ilí bee bene'nu beya' lunú uninu, nu la ri'i beella beya' xa neca nú rninu, xne uninu tucu nú leca modo ri'i beella beya'. 35Chenu nze riña Jesuse axu eyeche Jericó, nzucu tucu niyu enu niquie'lu ru'u inziu rnacu' carida, 36chenu ubene'i nú rdete huaxi bee bene inziu ze'e unidichia'i xi reca. 37Che uni bee bene lui nú Jesuse bene eyeche Nazaret rdete lu inziu ze'e, 38nu ubixialí nú uni: ―¡Jesuse lli'ñi David uhua'a arqui' li'á! 39Bee bene enu nzuculu rqui'yalla rri'i beei para nú zacalla, pero másela ubixialilla nú unilla: ―¡Lli'ñi David uhua'a arqui' li'á! 40Chequie utsuxee Jesuse nu unibiya'nu nú ye'tayuu bee bene li'illa lunu. Chenu uriñalla axu lunu unidichia'nu lulla: 41―¿Xi niarqui'lu nú ri'á lulu? Nu ucuaqui niyu enu niquie'lu ze'e nu necachi unilla lunu: ―Niarquia nú ye'e i'culua nu bi'ya zecaa. 42Nu uni Jesuse lulla: ―Ri'yalálu nee, nu uyeca'la'lu xne uchili arqui'lu li'á. 43Hora ze'e chu uye'e i'culu niyu ze'e, nu nzequiei Jesuse nu uni bedichia' nze'ca lu Diose. Nu ye bee bene enu ulañi' nú unga scua, le'ca unibeei bedichia' nze'ca lu Diose.

will be added

X\