San Lucas 17

1Uni Jesuse lubee bene'nu: ―Siempre nu' beenú rri'i nú rri'i bee bene dula, pero ¡cue' bene enu ri'i nú ri'i stucu bene dula! 2Máse neca nze'ca para bene ze'e nú llica'cuu bene quie molino añilla nu tsi'qui beei li'illa lu inzatu', luhuare nú ri'illa nú sana' bene lu dula enu apenatsia uyalí arqui' li'á. 3¡Ubi'yahua li'ihua! ’Tunu nu' ta tucu enu rri'i dula, uri'ihua nú qui'yalla, nu tunu che'e arqui'lla lu dula nú uri'illa, uri'ihua perdona li'illa. 4Mase achi bese tucu bichia ri'illa urre nilla bee nú necha neca lulu, nu tunu achi bese le'ca entalla nu nilla lulu uri'i perdona li'á: “La ri'á scua stucu bese.” Rqui'ña nú ri'ilu perdona li'illa. 5Chequie uni bee bene' Jesuse lunu: ―Uri'i elietsa luru para nú tsu tenelílá arqui'ru lu Diose. 6Nu ucuaqui Jesuse lubeella: ―Tunu nzu tenelí arqui'hua masia lle'na xi neca ebichi' mestaza, nu' modo nihua lu aca llene sicómoro quie': “Axi li'ilu ca'a nu uzucu lu inzatu'”, che zucu' aca cua' nú rnihua. 7’Tucu ejemplu necane, tunu tucuhua rlu'cu tucu bene enu neca esclavo luhua, nu riña nze'e nú uya ungu'na nze'e u'na' urre uya nze'e ucu nañi, ¿xie' nihua lu nze'e: “Uyu'u nu uzucu para nú acuxelu”? 8Pero a'la nihua lu bene ze'e: “Uche'e xuculu nu ureche'e nú acuxea nu ye'ta yulue lua, diqui nú racua nu rua'a hasta nú la'xua nú acua. Che nu' modo nú aculu nu hue'lu.” 9Pero la dete'hua masia che'tsa lu bene ze'e, xne rri'itsiai lunú unibiya'hua lui nú ri'i. 10Le'ca esquie li'ihua, chenu la'xuhua nú ri'ihua ye nú unibiya' Diose nú ri'ihua, chequie nihua: “Necaru moso' enu la zibi', xne uri'itsiaru lunú neca cuenda'ru nú ri'iru.” 11Chenu nza Jesuse eyeche Jerusalén, udetenu lu iliu Samaria cuna lu iliu Galilea. 12Nu chenu nze chu'unu tucu eyeche lla'na, uyacha'calu chi'i bee niyu enu seca elichia nú lee lepra li'inu, pero istu ucua'axe beei lunu, 13nu urixialibeei nú unibeei lunu: ―¡Maestro, Jesuse, uhua'a arqui' li'iru! 14Chenu ulañi' Jesuse li'ibeei, uninu lubeei: ―Uquiahua ne lañi' bee ule'ya li'ihua. Pero diquila nú nzuebeei uyeca' beei elichia nú seca beei. 15Chequie tucu beei, chenu uri'i nze'e beya' nú uyeca'la' nze'e, ubenchila' nze'e nu ubixialii nú uni bedichia' nze'ca lu Diose. 16Nu utsulliquii lu Jesuse hasta nú udi' tequiei lu yuu para nú udete'i che'tsa lunu, nu necai bene Samaria. 17Che uni Jesuse: ―¿Xie'lanú chi'i neca bene enu uriyeca la? ¿Ma sequie beei? 18¿Xie' bene rene quie'tsia ubenchila' para nú ni bedichia' nze'ca lu Diose la? 19Che uni Jesuse lui: ―Utsuli, nu uquia'a nee. Uyeca'la'lu xne uchili arqui'lu li'á. 20Unidichia' bee fariseo lu Jesuse xunga riña lunú rnibiya' Diose, nu ucuaquinu lubeella: ―Lunú rnibiya' Diose la neca nucua' nú lañi'hua chenu riñane. 21Lecati ni: “Nú ca'a nzu lunú rnibiya' Diose”, urre “nguié nzuee”; xne lunú rnibiya' Diose nzula letahua nee. 22Nu uninu lubee bene'nu: ―Riña bichia nú niarqui'hua nú lañi'hua li'á Bene enu uxe'la Diose masia tucu bichia pero la lañia'hua li'á. 23Mase nu' bee bene enu ni luhua: “Ca'a nzucunu”, urre “nguié nzucunu”, pero la chequiehua beei. 24Xne tucu nú neca chenu ria'la lee nu riu'u llie'e enzichiu' enzerquie, le'ca scua aca chenu riña zeca li'á Bene enu uxe'la Diose. 25Pero rluti rqui'ña nú chiqui' nehuana zecaa, nu huachu bee bene enu nucua'a nee li'á. 26Tucu nú unga tiembu nú uhuañi Noé, le'ca scua aca bichia chenu riña zeca li'á Bene enu uxe'la Diose. 27Xne tiembu ze'e, udacutsia bee bene nu ungue'tsia beei, nu uchia beei nu udete'beei xinchiu'cu beei uchia, hasta nú uriña bichia nú uyu'u Noé liñi barco llene nú ureche'ella, nu uquixie nú ulaca tucu quiu juerte nu unguti ye beei. 28Le'ca scua unga chenu uhuañi tucu bene enu lee Lot lu iliulabe: udacutsia bee bene nu ungue'tsia beei, cuna nú ruti beei nu si beei, nu rdu' beei nii nu rreche'e beei bee ni'i. 29Pero chenu uchiu'u Lot eyeche Sodoma, uquixie nú ulaca quii enza liñibe cuna azufre, nu unguti ye beei. 30Le'ca scua aca chenu riña zeca li'á Bene enu uxe'la Diose. 31’Bichia nú aca bee nucua', bee bene enu nchiucu' equie ni'i la llu'cha' chu'u beei liñi ni'i beei para nú na'tse beei stene' beei, nu bee bene enu nucua'a dañi la llu'cha' benchila' beei ni'beei para nú uya'beei stene'beei. 32Ullu'cu' arqui'hua xa ulle'ca una'a Lot. 33Bene enu máse niarqui' nú huañi lu iliulabe quie' riña bichia nú laxu nucua', pero bene enu ati equie cuenda' li'á lu'culla eluhuañilílla liñibe. 34’Li'á nia luhua nú rula' ze'e elu nucua'a chiucu bene lu tucu luna, tuculla uya nu stuculla ria'na. 35Nu elu nucua'a chiucu una'a riu, tuculla uya nu stuculla ria'na. 36Nu elu nucua'a chiucu niyu dañi, tucui uya nu stuculla ria'na. 37Chenu ubene' bee bene'nu nucua' uni beella lunu: ―¿Cá aca bee nucua'? Nu ucuaqui Jesuse lubeella: ―Elu nuxu tucu nañi enu unguti ze'e riete' sa' bee ulabichi.

will be added

X\