San Lucas 13

1Bee bichia ze'e, uya chiucu chuna bee bene lu Jesuse, nu ubedichia'nu beei li'inu nú xa unibiya' Pilato nú unguti chiucu chuna bee bene Galilea, nu ucuchalla rene' bee benecua' cuna rene' bee nañi enu unguti beei xi neca u'na lu Diose. 2Nu uni Jesuse lubeei: ―La ri'ihua elliebacu' nú bee bene Galilea cua', equie nú másela rlu'cu beei dula lu ye bee bene Galilea enze'e ulle'ca beei scua. 3Li'á nia luhua nú la acane scua, nu tunu la tsana' arqui'hua stulahua, le'ca nitiluhua che. 4Le'ca la ri'ihua elliebacu' nú ye chiñu' chechuna bee bene enu unguti chenu uzana' torre nú lee Siloé equie beei, másela rlu'cu beei dula lubeelá bee bene enu nucua'a eyeche Jerusalén. 5Pero nia luhua nú la acane scua. Tunu la tsana' arqui'hua stulahua le'ca nitiluhua. 6Chequie uni Jesuse tucu ejemplu lubeei: ―Tucu bene ulu'cu tucu aca higo lu yu'lla, nu uyabi'yalla tunu nu' higo lu aca ze'e, pero né llela'lla ni' tucu higo lu aca ze'e. 7Nu unilla lu bene enu rriucu lu yuu ze'e: “Ubi'yacuru necala chuna lana seidu nú nzela cua'na higo lu aca quie', pero leca xunga xela ni' tucu higo lue. Mejora uchie'cu'e xne rri'ixi'itsiae lu yua.” 8Pero bene enu rriucu yuu ze'e necachi ucuaquilla nú unilla: “Detá, utsa'nasca'e lana quietsia, li'á le'a yuu rqui'i nu du'a abonoe, 9bi'ya se tunu scua ayu ndixí lue, nu tunu la ayu ndixí lue, che chu chiecune.” 10Tucu bichia nú sulachi bee bene Israel, chenu sete' Jesuse Stichia' Diose liñi tucu indu' bee bene Israel, 11ze'e nzucu tucu una'a, nu necala chiñu'chechuna lana nú ritilla. Tucu benechiqui' uri'i nú nzucu tucu lu'u tetsu'lla nu leca modo nú lílla. 12Chenu ulañi' Jesuse li'illa ubixianu li'illa nu uninu lulla: ―Una'a, uyeca'la'lu lu elichia nú secalu nee. 13Chequie uricu'nu yanu equiella nu hora ze'e ulí tetsu'lla, nu uquixiella unilla bedichia' nze'ca lu Diose. 14Pero chiqui' ulee bene enu rnibiya' liñi indu ze'e, nú uri'iyeca Jesuse una'a ze'e bichia nú sulachi bee bene, nu uni bene ze'e: ―Nu' xu'cu bichia para nú ri'i bee bene riña', bee bichia cua' ye'tahua para nú yeca'hua, pero la ye'tahua bichia nú sulachi bee bene. 15Chequie ucuaqui Jesuse nú uninu: ―Li'ihua necahua bene enu nequichia', xne li'ihua rri'ihua riña' bichia nú sulachi bee bene. ¿Xie' la la'ahua u'nahua, urre burro'hua para nú hue'í inza bichia nú sulachi bee bene la? 16Nu una'a quie' nze'ta lu famili' tuxie Abraham, nu necala chiñu' chechuna lana nú uri'i beze'lu nú secalla elichia cua', ¿xie' leca modo nú ri'iyecaa una'a quie' bichia nú sulachi bee bene la? 17Chenu uninu bee bedichia' cua', ye bee bene enu ulee lunu chiqui' utu' beei. Pero beelá bee bene ñia utsu arqui'beei equie ye bee milagro nú uri'inu. 18Le'ca uni Jesuse lubeei: ―¿Xa nia luhua para nú ri'ihua beya' xa neca lunú rnibiya' Diose urre xi lubea luhua para nú ri'i nze'cahua beya' xa necane? 19Necane xi neca tucu ebichi' mestaza nú rquienii bene lu yu'lla, nu rru'cue hasta nú recae xi neca tucu aca llene, nu rreche'e bee iñi exlia'tse' beeí lu ellutsa lue. 20Le'ca unilá Jesuse lubeei: ―¿Xa nia luhua para nú ri'ihua beya lunú rnibiya' Diose? 21Necane xi neca levadura nú rcucha tucu una'a chuna medida harina, xne añinzuca nú teme'tsia levadura pero rri'i nú sebichi ye ecucu harina ze'e. 22Chenu nza Jesuse enza Jerusalén, uzete'nu bee bene lubee eyeche cuna lubee ranchu elu udetenu. 23Che necachi unedichia' tucu bene lunu: ―¿Detá, lle'natsia bee bene enu tsila'a la? Nu ucuaquinu: 24―Uri'ihua juerza nú chu'uhua ru'u puerta elu nuxu', xne nia luhua nú nu' huaxi bee bene enu niarqui' nú chu'u ze'e, pero la ri'i beei ana nú chu'u beei ze'e. 25Xne chenu tsulí bene enu neca lluana' ni'i ze'e para nú tsacu'lla ru'u puerta, nu li'ihua enu uya'na nucua'a eli'ya' chichihua ru'u puerta nu nihua: “Uxa'la ru'u puerta para nú chu'uru.” Pero li'illa nilla luhua: “La ri'á beya' cá enza nze'tahua.” 26Chequie quixiehua nú nihua: “Li'iru uda'curu nu udiya'ru cuna li'ilu, nu uzete'lu li'iru lachiru.” 27Pero li'illa nilla luhua: “Unilá luhua nú la ri'á beya' ca enza nze'tahua. ¡Ulluna'hua lua ca'a li'ihua enu necha rri'i!” 28Ze'e una'hua nu acuxa' layahua, chenu lañi'hua Abraham, cuna Isaac, cuna Jacob cuna ye bee profeta' Diose enu nucua'a elu rnibiya'nu, nu li'ihua uya'nahua eli'ya'. 29Xne nze'ta bee bene diqui lu iliulabe, bee bene enu nze'ta enza norte, cuna bee bene enu nze'ta enza sur, cuna bee bene enu nze'ta enza este, cuna bee bene enu nze'ta enza oeste, para nú cua'a beei acu beei elurnibiya' Diose. 30Chequie huaxi bee bene enu la neca equie nee, aca bee nze'e enu aca neca equie bichia ze'e, nu bee enu neca equie nee, aca bee nze'e enu la aca neca equie bichia ze'e. 31Hora ze'e uriña chiucu chuna bee fariseo lu Jesuse nu unibeei lunu: ―Uquia enza rene, xne niarqui' arre Herodes uti li'ilu. 32Pero ucuaquinu lubeei: ―Uquiahua nu uni'hua lu enu sequienu cua': “Ubi'yacuru nee nu ye'e, li'á rlua bee benechiqui' arqui' bee bene cuna nú rri'iyeca bee bene enu riti, nu detetsia ye'e la'xua.” 33Pero rqui'ña nú nze ri'á seidu inziua nee nu ye'e nu detetsia ye'e, xne leca modo nú ati tucu profeta stucu eyeche enza rene lu eyeche Jerusalén. 34’Bee bene Jerusalén, bee bene Jerusalén, li'ihua ruutihua bee profeta, nu rdu'hua quiee bee Bene enu uxe'la Diose luhua. Huaxi bese uniarquia nú quietesa'ahua tucu nú rquiete'sa' lli'ti ti'ñi'í liñi cuacaí pero né zelahua. 35Enze'e nia luhua nú enta bichia nú tsana' arqui' Diose lachihua. Le'ca nia luhua nú leca' bichia nú lañi'hua li'á, hasta nú riña bichia nú nihua. Ñia nze'ta li'inu enu nze'ta equie cuenda' Pa'ahua Diose.

will be added

X\