San Lucas 12

1Diquila nú nucua'a beella esquie uyetesa' huaxi mili bee bene ze'e, nu equie nú huaxi beei rta'cu sa'beei. Chequie uquixie Jesuse uninu rluti lubee bene'nu: ―Ubi'yahua li'ihua lu levadura' bee fariseo, rni nucua' nú ubi'yahua li'ihua xne la ri'i beei tucu nú rnibeei. 2Xne ni' tucu nú a'chi neca la ya'na nucua' scuatsia, riña nú acachee ye bee nucua', nu ni' tucu beenú a'chi neca la ya'na nucua' scuatsia, riña nú acabiya' ye bene nucua'. 3Enze'e ye bee bedichia' nú unihua elu necabe nzu, yene' bee bene bee bedichia' cua' lu ellie'e, nu bee bedichia' nú a'chi' unihua liñi ni'ihua, nu' bene enu bixialí bedichia' cua' ante lu ye bee bene. 4’Li'ihua bee bene enu rquietea, nia luhua nú la lliquihua bee bene enu niarqui' nú uti li'ihua. Xne titse bee bene nu' modo nú uti cuerpo'hua, pero espíritu'hua lecati ri'chia 5Pero nia luhua nú ti rqui'ña nú lliquihua: Ulliquihua Diose, xne li'inu rlu'cunu nú rnibiya'nu nu chenu uyuculanu nú nehuañihua, li'inu recanu xe'lanu espíritu'hua ebila. Enze'e ulliquihua li'inu. 6’Li'ihua nediya'hua nú bee iñi enu rcuecu' la zeca beeí huaxi, pero Diose la zañi' ni' tucu beeí. 7Nu li'ihua hasta ye bee ichia equiehua nebacu' Diose. Enze'e la lliquihua, xne másela secahua lunú seca huaxi bee iñi. 8’Li'á nia luhua nú titse bene enu ni lubee bene nú necalla benea, le'ca esquie li'á Bene enu uxe'la Diose nia lubee ángele'nu nú necalla benea. 9Pero bene enu ni lubee bene nú la acalla benea, le'ca esquie li'á nia lubee ángele' Diose nú la necalla benea. 10’Nu' perdona' titse bene enu ni condra li'á Bene enu uxe'la Diose, pero bene enu ni condra lu Espíritu Santo. Leca' perdona para bene ze'e. 11’Chenu uya' bee bene li'ihua liñi bee indu, urre lubee juece, urre lubee usticia, la chenu arqui'hua xa cuaquihua lubeella cuna nú xa nihua. 12Xne chenu riña hora nú nihua, Espíritu Santo neca enu du' arqui'hua xanihua. 13Tucu bene enu nza leta bee bene ze'e uni lu Jesuse: ―Maestro, uni' lu bichiaa nú liqui'i rencia nú rialaa. 14Nu ucuaqui Jesuse lui: ―Niyu, ¿ti uni lulu nú neca juece urre tucu enu ritsi' bee stene'hua? 15Le'ca uninu lubeei: ―Ubi'yahua li'ihua para nú la le'hua eluxene nú la lu'cuhua, xne lecaxi zibi' eluxene nú rlu'cu bee bene, nu bee eluxene cua' la neca nucua' nú liqui' nú nehuañi bee bene. 16Chequie uni Jesuse tucu ejemplu lubeei: ―Uhuañi tucu bene xene, nu chiqui' unguyu' nú unguyu' lu yu'lla. 17Nu uquixie uri'illa elliebacu' nú rnilla: “¿Xa ri'á nee? La lucua elu duche'a ula'cua.” 18Che unilla: “Nediyalá xa ri'á, chila bee ni'i elu rduche'a bee ula'cua, nu reche'a bee ni'i nú llenelá. Ze'e duche'a bee ula'cua cuna ye beenú rlu'cua. 19Nu nia lu le'catsia li'á: Nee sí rlu'culu huaxi ula'cu para huaxi lana, utsulachi nu udacu nu uhue' nu ñia utsu arqui'lu.” 20Pero uni Diose lulla: “Niyu chiqui' netundulu, nee rula' quie' atilu, nu beenú nu'che'elu, ¿ti ya'nanuu bee nucua' che?” 21Scua seca bene enu rduche' eluxene' para li'itsia, pero lu Diose lecaxi lu'culla. 22Che uni Jesuse lubee bene'nu: ―Li'á nia luhua, nú la chenu arqui'hua nú xi acuhua para nú nze nehuañihua, le'ca la chenu arqui'hua nú xi utuhua. 23Nú nehuañi bene máse seca lunú racu bene, nu cuerpo' bene máse seca lu xucu bene. 24Ubi'yacuruhua bee bieca. La du' beeí nii nu la quiete' sa'beeí ula'cu, nu la lu'cu beeí elu chuche' ula'cu' beeí, pero Diose lia rdete' nú racu beeí. Enzaláquie' li'ihua másela secahua lunú seca bee iñi. 25Nu le'ca, ¿xie' equie nú tematsia chenu arqui' bene nú xeelá huañilla la? 26Nu tunu ni' nucua' la aca bene ri'illa, ¿xiquie nú nzenu arqui' bene equie nú xi aculla cuna beelá beenú xa nze nehuañilla che? 27’Ubi'yacuruhua xa rru'cu bee quie dañi, la ri'i bee riña', nu la reche' bee laquie. Pero ni' arre Salomón lá tsuche'lla tucu nú nzuche' bee quie añinzuca nú chiqui' utsuche'ella. 28Enze'e, tunu bee huañi dañi suche' Diose nee, nu ye'e tsia nzula nu chiquine, ¡enza láquie' li'ihua nú la liqui'nu lunú utuhua, bene enu lle'na tsia nzeli arqui' Diose bee lee! 29Enze'e la chenzehua nu la chenu arqui'hua nú xi acuhua cuna nú xi hue'hua. 30Xne bee bene enu la chili arqui' Diose, li'ibeei neca beei enu nzenu arqui' bee nucua'. Pero li'ihua rlu'cuhua tucu pa'hua enu nzucu liñibe, nu li'inu nediya'la'nu lunú secala'cha'hua. 31Pero uzelahua nú nibiya' Diose luhua che liqui'nu ye beenú secala'cha'hua. 32’Bee benea, la lliquihua laca huaxihua, pero Pa'ahua Diose ñia nzu arqui'nu liqui'nu lunú rnibiya'nu luhua. 33Utihua lunú rlu'cuhua, nu uri'ihua elietsa lubee bene enu seca elitsi. Ucua'nahua nú ri'ihua ana eluxene liñibe nú leca xunga laxu, elu la chu'u huana' ni' bee belala'. 34Xne elu nu'che'e eluxene'hua ze'etsia nzu elliebacu'hua. 35’Ucua'a tsiñahua, nu uri'ihua tucu nú riala ri'ihua. 36Uri'ihua tucu nú rri'i bee moso' enu nucua'aquiee chenu benchila' patron'beei, nú nzalla lu tucu tsa'a para nú chu xa'la beei ru'u puerta chenu chichilla ru'u puerta. 37Ñia neca lu cuenda' bee moso' enu nucua'a naa nu nucua'a quiee nú benchila' patron' beei. Xne nia luhua nú le'ca li'i patron' beei cua'a li'ibeei lu mexa nu chu che'ella xuculla para nú dete'lla nú acu beei. 38Ñia neca lu cuenda' beei tunu lluna' patron' beei li'ibeei nú nucua'a naa beei, mase nú riñalla ulela' rula' urre riñalla elliecabe. 39Le'ca uri'ihua beya', tunu nediya' tucu bene nú xiura riña huana' ni'illa, la zelalla nú chu'u huana' ze'e cachi' bee stene'lla. 40Le'ca ucua'a tsiñahua xne li'á Bene enu uxe'la Diose, riñaa chenu la ri'ihua elliebacu' nú riñaa. 41Chequie unidichia' Pedro lu Jesuse nú unilla: ―¿Unilu ejemplu cua' lu li'itsiaru la? u ¿Unilu nucua' lu ye bee bene la? 42Nu uni Jesuse: ―Unia ejemplu cua' lu titse bene enu sa'alu stichia' nu rri'illa tucu nú rialane. Tucu nú rri'i tucu moso' enu ria'nanuu ni'i patron' para nú dete'lla nú acu beelá bee moso' chenu riña hora nú acu bee nze'e. 43Ñia neca lu cuenda' moso' enu rri'i tucu nú rialane chenu riña zeca patron'lla. 44Xne nia luhua nú tsa'na patrón ze'e ye bee stene'lla para nú ya'na cuenda' moso' ze'e bee nucua'. 45Pero tunu ri'i moso' ze'e elliebacu' nú rle'lá nú riña patrón'lla, che quixiella nú xitserinulla beelá bee moso' cuna bee criada. Nu quixiella nú acutsialla cuna nú hue'tsialla hasta nú lluchi'lla, 46chequie riña patrón'lla tucu bichia nú la zucu'lla, nú riña patron ze'e tucu hora nú la ri'lla beya'. Che chiqui' juerte dete' patrón ze'e castiya li'illa, nu xe'la patron ze'e li'illa elu riala bee bene enu la zucu' nú rni bee bene. 47’Xne moso' enu nediya' nú xa niarqui' patrón'lla nú ri'illa pero la tsu tsiñalla, nu le'ca la zucu'lla stichia' patrón'lla, li'illa rialalla castiya nú chiqui' juerte. 48Pero moso' enu la ri'i beya' xa niarqui' patrón' nú ri'i, nu rri'illa tucu nú yalalla castiya'lla, zecalla castiya'lla pero menola. Enze'e bene enu lia udete' Diose huaxi lunú recalla, rqui'ña nú máse ri'illa lunú udete' Diose lunú recalla. Le'ca esquie bene enu lia udete' Diose nú rnibiya' rqui'ña nú máse ri'illa equie nú udete' Diose nu rnibiya'lla. 49’Li'á nzela lu iliulabe xi neca tucu quii, nu ala' recala lunú nzu nú aca. 50Nze'ta nú chiqui' nehuana zecaa nu nzula nú zeca scua, ¡nu desde nee chiqui' nehuana nzu arquia hasta nú yalu ye bee nucua'! 51La ri'ihua elliebacu' nú tia uriña lu iliulabe para nú ri'á nú aca tucunecatse arqui' bee bene lu sa' beei. Xne equie nú chili arqui' bee bene li'á le'e sa' bee bene cuna bee bene enu la chili arqui' li'á. 52Xne desde nee elu nucua'a ayu' bene liñi tucu ni'i, liunu chunalla cuna chiuculla, nu liunu chiuculla cuna chunalla. 53Bee paa ri'i condralla bee lli'ñilla, nu bee lli'ñilla ri'i condra li'ibeella. Le'ca esquie bee naa ri'i condra beella xinchiu'cu beella nu xinchiu'cu beella ri'i condra li'ibeella, nu bee suegra ri'i condralla bee llixilla, nu bee llixilla ri'i condra li'ibeella. 54Chequie uni Jesuse lubee bene: ―Chenu rlañi'hua nú rliñi xcabe enza ratse' bichia, che rnihua nú laca quiu nu rlaca quiu. 55Nu chenu rlañihua nú xiu'u bii enza sur, che rnihua nú aca nelee nu esquie recae. 56Bene enu niquichia' bee lee. Rri'ihua beya' xa neca bee seña liñibe cuna lu iliulabe, nu ¿xiquie nú la ri'ihua beya' xa neca lunú reca nee? 57’¿Xiquie nú la ri'ihua elliebacu' le'ca li'itsiahua ta nú neca nze'ca riala nú ri'i bene? 58Tunu nu' enu nze dete' cuenda li'ilu lubee usticia, nu lla'calu li'illa labe inziu chenu nzalálu lubee usticia ucua'na nú tsúche'lu nucua' cuna li'illa ante nú riñalu lubee usticia. Xne tunu riñalu lu enu hualue lu cuenda'lu, che dete' cuenda nze'e li'ilu lubee sundado nu du' beei li'ilu ni'cu'. 59Li'á nia lulu, nú la chiu'ulu ni'cu' hasta nú ixiulu ye nú nacu' juece lulu.

will be added

X\