San Lucas 11

1Tucu bese chenu rnacu' Jesuse lu Diose tucu luhuare, nu chenu ulaxu nú unacu'nu lu Diose, tucu bee bene'nu uni lunu: ―Detá Jesuse, uze'te' li'iru xa nacu'ru lu Diose, tucu nú uzete' Juan Bautista bee bene, enu uyaquie li'illa. 2Che uni Jesuse lubeella: ―Chenu nacu'hua lu Diose uni'hua: Pa'ru Diose, li'ilu enu nzucu liñibe, chiqui' riala nú lu'curu ula'na lunú leelu. Nu ye'ta lunú rnibiya'lu luru. Aca lunú riu' arqui'lu lu iliulabe quie' tucu nú reca liñibe. 3Uli'qui' nú da'curu ye bichia. 4Uri'i perdona stularu, xne li'iru le'ca rri'iru perdona bee bene enu rri'i nú necha neca luru. La tsana'lu li'iru nú ri'iru dula, uri'i elietsa luru para nú la ri'iru ye beenú necha neca. 5Le'ca uni Jesuse lubeella: ―Te zucua'ahua tunu tucuhua rlu'cu tucu bene enu rquiete'hua, nu riña nze'e ulela' rula' ni'hua nu ni nze'e: “Ala' zelalu utsana' chuna pá chenua, 6xne uriña inza tucu bene enu rquietea nia, nu nze'talla enza istu nu lecalí xi lucua detea aculla.” 7Nu cuaqui bene ze'e liñi ni'lla nú nilla: “La ri'ixi'ilu lua nacu'la nia, ra'tselá nu ra'tsela bee endua leca modo nú zetea para nú biquia lunú rnacu'lu.” 8Pero nia luhua, añinzuca nú la zeteella para nú dete'lla lunú rnacu' bene enu rquiete'lla, pero ri'illa juerza nú zeteella para nú dete'lla ye nú secala'cha' bene ze'e para nú la ri'ixia' nze'e lulla. 9Enze'e nia luhua: Una'cuhua lu Diose che liqui'nu luhua lunú rnacu'hua. Ula'nahua li'inu, che llela'hua li'inu. Uziquieehua lunu nu una'cuhua lunu che ri'i casonu li'ihua. 10Xne bene enu rnacu' nú rnacu' lunu riucu nze'ene, nu enu rla'nae xela' nze'ene, nu enu siquiee nu rnacu' lunu rri'inu caso nze'e. 11’Tunu nu'hua enu neca paa, ¿Xie' dete'hua tucu quiee lu endu'hua chenu rnacu' nze'e pá la? ¿Urre xie' dete'hua tucu be'la lu nze'e chenu rnacu' nze'e beela la? 12¿Urre xie' dete'hua tucu alacrán chenu rnacu' nze'e tucu artabechiu la? 13Tunu li'ihua enu necha rri'i, recahua rdete'hua beenú neca nze'ca lubee lli'ñihua, ¡Pero máselá rliqui' Pa'ahua enu nzucu liñibe Espíritu Santo lubee bene enu rnacu' lunu! 14Chenu ulua Jesuse benechiqui' enu uri'i nú lá nia' tucu bene, nu chenu uchiu'u benechiqui' cua' arqui' bene ze'e, uquixie nú rnilla. Che chiqui' uyanu arqui' bee bene nucua', 15pero nu' bee bene enu uni: ―Benequie' rlua benechiqui' arqui' bee bene cuna lunú rnibiya' beze'lu enu rnibiya' lubee benechiqui'. 16Stucu beei unacu' tucu milagro liñibe lunu para nú ri'i beei beya' tunu neli nú Diose uxe'la li'inu. 17Pero li'inu nediya'la'nu xi rri'i beei elliebacu' nu uninu lubeei: ―Tatse bee gobierno enu la neca tucu necatse rle' sa'beei, le'ca esquie bee bene tucu ni'i tunu la neca tucu necatse beei rle'e sa'beei. 18Le'ca esquie tunu le'ca li'i beze'lu ri'i condrai bee benechiqui', ¿xa di'ya nú rnibiya'i che? Rnia nucua' luhua, xne rnihua nú rluaa benechiqui' arqui' bee bene cuna lunú reca beze'lu. 19Pero tunu scua necane, ¿ti rliqui' lunú reca bee bene'hua rlua beella benechiqui' arqui' bee bene che? Nia luhua nú le'ca li'ibeella rni beella nú necha rri'ihua elliebacu'. 20Xne li'á rlua bee benechiqui' arqui' bee bene equie nú reca Diose, nucua' rlube' nú nzula lunú rnibiya' Diose cuna li'ihua. 21’Tucu bene enu naaqui nu rlu'culla nú acanu' li'illa para nú ri'iuculla ni'lla, leca modo nú cachi' bee bene stene'lla. 22Pero tunu nze'ta stucu bene enu naaquilá lulla, che ri'i nze'e ana lulla nu axi nze'e lunú rlu'culla, nú rri'illa elliebacu' nú acanu' li'illa, nu le'ca axi nze'e ye bee stene'lla. 23’Bene enu la nzu chua rri'i condra nze'e li'á, nu bene enu ri'i nú la quiete' bee bene li'á, rri'i nze'e nú rle'e sa' bee bene. 24’Chenu xiu'u tucu benechiqui' arqui' tucu bene, enzei bee luhuare elu nebichi rla'nai elu tsulachii. Nu chenu la llela'i elu tsulachii, che rri'i elliebacu': “Mejora benchila' zecaa elu uchiu'a.” 25Nu chenu benchila' zecai, llela'i arqui' bene elu uchiu'i xi neca liñi tucu ni'i nú nelucu' nu rnaa nze'cae. 26Chequie nze tucui se achi benechiqui' enu másela necha rri'i luquela li'i, nu chu'u ye beei arqui' bene ze'e. Che masesca'lá necha aca bene ze'e lunú necalla hua'tu 27Diqui nú rni Jesuse bedichia' cua', leta bee bene ze'e ubixialí tucu una'a nu unilla: ―¡Ñia nza lu cuenda' una'a enu ullaana li'ilu nu uri'i ru'cu li'ilu! 28Pero ucuaqui Jesuse nú uninu: ―¡Maselá ñia neca lu cuenda' bee bene enu riene' Stichia' Diose nu sucu' nú rninu! 29Ulla'ca'la huaxi bee bene elu nzu Jesuse, nu uquixienu uninu lubeei: ―Bee bene enu nucua'a lu iliulabe quie' necha rri'i beei nu rnacu' beei tucu milagro lua, pero la ria'a ni'tucu milagro lubeei, xne nediya'la'beei milagro nú unga lu profeta Jonás. 30Tucu nú unga Jonás tucu seña lubee bene Nínive, le'ca scua li'á Bene enu uxe'la Diose aca tucu seña lubee bene enu nucua'a nee. 31Bichia chenu laxu iliulabe, chenu hualu Diose lu cuenda' bee bene, chequie una'a enu unibiya' lu iliu nú lee sabá huañi zecalla nu nilla nú riala bee bene enu nucua'a nee castiya nú dete' Diose. Xne li'illa uchiu'ulla enza istu, nu ube'talla para nú ubene'lla lunú reca arre Salomón. Nu li'á Jesuse enu nzu cuna li'ihua, másela neca equia luquela arre Salomón. 32Le'ca huañi zeca bee bene enu ucua'a eyeche Nínive bichia chenu laxu iliulabe, chenu hualu Diose lu cuenda' bee bene enu nehuañi nee, nu ni bee bene Nínive nú bee bene enu nehuañi nee riala beei castiya nú dete' Diose. Xne bee bene eyeche Nínive uzucu'beei nú uni Jonás chenu unilla lubeei nú huañi beei tucu nú niarqui' Diose. Nu li'á Jesuse enu nzu cuna li'ihua másela neca equiea luquela Jonás. 33’Lecati quie'e quii tucu quinqué nu tsullae elu a'chi', urre tsacu'lla tucu caja equiee. Pero zucune elu ayaa para nú du' llie'e lubee bene enu chu'u ze'e. 34I'culua'ahua neca xi neca ellie'e lu cuerpo'ahua, tunu rria'ahua lunú neca nze'ca diqui cuerpo'ahua nu' ellie'e. Nu tunu rri'ahua nú necha neca, diqui cuerpo'ahua neca xi neca tucu elu natsacabe. 35Ubi'ya li'ilu para nú la chenu i'cululu li'ilu inziu nú necha neca. 36Tunu la ri'i cuerpo'ahua ni' teme' nú necha neca, che neca cuerpo'ahua xi neca tucu qui' quinqué nú rdu'llie'e. 37Chenu ulaxu nú uni Jesuse lubeei, tucu fariseo uzene' Jesuse para nú chanu acununui eta ni'i. Chenu uyu'unu liñi ni'i chu uzucunu lu mexa. 38Nu chiqui' uyanu arqui' fariseo ze'e nú ne naa Jesuse ante nú acunu tucu nú neca costumbre' beei. 39Pero uni Jesuse lui: ―Li'ihua necahua xi neca bee vaso cuna bee pliato nú neyequie di'chi, xne rlube' nú neca nze'cahua di'chiquie pero liñirquie nu' nú necha neca nu necahua huana'. 40¡Chiqui' nziti arqui'hua! ¿Xie' la ri'ihua beya' nú le'ca li'i Diose enu ureche' be'la'hua ureche' arqui'hua la? 41Uri'ihua elietsa lubee bene enu lecalí xi lu'cu, para nú scua lube' nú neli nze'cahua. 42’¡Cue'hua bee fariseo!, li'ihua rdete'hua diezmo bee huañi nú neca menta, cuna rruda nu ye nú racu bee bene. Rdete'hua nucua' lu Diose tucu nú rnibiya' ley nú riala ri'ihua, pero la ri'ihua tucu nú neli neca lubee bene, nu la ri'i casohua eluseca' Diose. Uri'ihua caso elu seca'nu nu la tsana'hua nú dete'hua lunú rdete'hua lunu. 43’¡Cue'hua bee fariseo!, xne riu' arqui'hua sucuhua liñi indu lu xleta elu sucu bee bene enu mase neca equie, nu riu' arqui'hua nú chiqui' lu'cu bee bene ula'na luhua ante huaxi bee bene. 44’¡Cue'hua bee ulaxcuela enu reca ley' Moisés cuna bee fariseo, xne la ri'ihua tucu nú rnihua! Li'ihua necahua xi neca bee eluhua nú la lañi' bee bene, nu la ri'i beei beya' chenu rta' beei equie bee eluhua ze'e. 45Nu ucuaqui tucu ulaxcuela enu reca ley' Moisés nú uni: ―Maestro, chenu rnilu bee bedichia' cua' le'ca nuu luru rnilu scua la. 46Pero uni Jesuse lubeei: ―¡Le'ca cue'hua bee ulaxcuela enu reca ley' Moisés! Xne rnibiya'hua nú ri'i bee bene lunú neriña' ri'i beei, nu ni' teme' la niarqui'hua ri'ihua elietsa lubeei para nú ri'i beei tucu nú niarqui'hua. 47’¡Cue'hua! Xne suche'hua equie bee eluhua' bee profeta enu unguuti bee bene'hua hua'tu. 48Scua rri'i bee bene beya' nú neca tucu necatsehua lunú uri'i bee bene'hua hua'tu. Li'ibeei unguuti beei bee profeta ze'e, nu li'ihua ureche' nze'cahua equie bee eluhua' beella. 49’Enze'e equie nú reca Diose uninu: “Li'á xe'la bee profeta cuna bee apóstoles, nu úti bee bene texcua'a beella, nu ri'i condra bee bene téxcua'a beella.” 50Chequie bee bene enu nehuañi nee, dete' Diose castiya li'ibeei equie cuenda' rene' bee profeta nú uri'chia hasta chenu uquixie iliulabe. 51Hasta rene' Abel nu hasta rene' Zacarías enu unguuti beei labe eli'ya' indu llene Jerusalén. Nia luhua nú bee bene enu nehuañi nee, li'ibeei ixiu beei equie nú unguuti bee bene' beei bee benecua'. 52’¡Cue'hua bee ulaxcuela enu reca ley' Moises!, xne la zelahua nú ri'i bee bene beya' xa riala ri'i beei para nú aca beei bee bene' Diose, nu ni' li'ihua la ri'ihua nú acahua bee bene' Diose, nu rcahua nú aca bee bene enu niarqui' nú aca bee bene' Diose. 53Chenu uni Jesuse bee bedichia' cua', bee ulaxcuela enu reca ley' Moisés cuna bee fariseo chiqui' ulee beei lunu, nu uquixie beei unidichia' beei huaxi nú unidichia' beei lunu. 54Uri'i beei preo li'inu para nú llela' beei tucu nú ricu'quiya beei li'inu.

will be added

X\