San Lucas 1

1Huaxi bee bene uri'i luchia nú uquie'e xcua'a beella nú xa unga leta'ahua, 2tucu nú uze'te' bee bene lia'ahua, li'ibeella enu ulañi' xa unga hasta chenu uquixie Jesuse nú udixiule'enu Stichia' Diose, nu le'ca li'ibeella uri'i beella elietsa nú udixiele'e beella stichia'nu lubee bene. 3Le'ca ucua'naa para nú uri'á beya' lunú neli neca nú xa unga hasta chenu uriña Jesuse lu iliulabe. Teófilo enu chiqui' neca equie neca nze'ca para li'á nú quie'e xcua'a bee ninguie' lulu, 4para nú ri'i nze'calu beya' lu ye nú neli neca uzete' bee bene li'ilu. 5Chenu unga Herodes arre lu iliu Judea, uhuañi tucu ule'ya enu lee Zacarías, li'illa ullutsella leta texcua'a bee ule'ya enu unibiya' Abías lu, nu una'a Zacarías lee Elisabet, necalla enu nze'ta lubee bene' tuxie Aarón enu unga ule'ya. 6Zacarías cuna una'lla uhuañi beella tucu nú neli neca lu Diose, nu uzucu' beella ley' Diose, hasta nú lecati udu' culpa' beella. 7Pero né lu'cu beella endu', xne neca Elisabet bíchi nu unguxula rucu beella. 8Tucu bichia uyala texcua'a bee ule'ya para nú zibi' beella lu Diose, leta bee ule'ya quie' nchiñi Zacarías. 9Chequie tucu nú neca costumbre' bee ule'ya ze'e, ucañi beella bi'ya ta beella ya'na enu du' llene quiendixí ru'u ecu'cu elu necachi neca liñi indu llene Jerusalén, nu uyala Zacarías nú chu'ulla liñi indu ze'e para nú du'lla llene quiendixí ru'u ecu'cu ze'e. 10Diqui nú rdu'lla llene quiendixí ru'u ecu'cu ze'e, ye bee bene rnacu' beella lu Diose labe eli'ya' indu ze'e. 11Hora ze'e ulube'lu tucu ángele' Diose lu Zacarías, chúbee ru'u ecu'cu elu rdu'lla llene quiendixí. 12Chenu ulañi' Zacarías ángele ze'e, chiqui' ulliquilla nu lá ri'illa beya' xa ri'illa. 13Che uni ángele ze'e lulla: ―Zacarías, la lliquilu, ubene'la' Diose lunú rnacu'lu lunu, li'ilu cuna una'alu Elisabet lu'cuhua tucu endu', enu hualeehua Juan. 14Chiqui' ñia tsu arqui'lu, nu le'ca esquie ñia tsu arqui' huaxi bee bene chenu ala endu' ze'e. 15Xne endu'lu aca tucu bene llene lu Diose. La hue'lla biñu nu la hue'lla ni' tucu nú rri'i nú xuchi' bee bene. Ante nú alalla chiqui' nzula Espíritu Santo cuna li'illa. 16Ri'illa nu huaxi bee bene Israel che'e arqui'beei lu stula beei nú benchila' beei lu inziu' Diose, li'inu enu neca Diose' beei. 17Juan quie' cha rluti lu li'inu enu nze'ta, nu xe'la Diose nú huañi Espíritu Santo cuna Juan nu lu'culla nú recalla tucu nú ulu'cu profeta Elías, ri'illa nú huañi nze'ca bee paa cuna bee lli'ñilla para nú la cua'a xuulla. Le'ca zete'lla bee bene enu nziti arqui' para nú zucu' beei yeene, scua ri'illa nú cua'a tsiña bee bene para nú yucu arqui'beei li'inu enu nze'ta. 18Che uni Zacarías lu ángele ze'e: ―¿Xa modo aca tucu nú rnilu? Xne unguxulá nu le'ca esquie unaa. 19Nu ucuaqui ángele ze'e: ―Li'á neca ángele enu lee Gabriel, nu sibia'a lu Diose, li'inu uxe'lanu li'á para nú nzelayua bee resuna nze'ca quie' lulu. 20Pero nee, equie nú la chili arqui'lu lunú unia lulu, yacu' nú rnilu, hasta nú yalu nú unia lulu, che ya'la zeca nú nilu. 21Diqui nú reca bee nucua', bee bene enu nucua'a ru'u eli'ya' indu ze'e nucua'a quiee beella nú chiu'u Zacarías nu nzenu arqui'beella xi nú rle' Zacarías liñi indu ze'e. 22Chenu uchiu'u Zacarías liñi indu ze'e la aca'lla nilla, che uri'i beella beya' nú nu' nú ulube' Diose lulla, nu rri'itsialla seña lubeella xne la nia'lla. 23Chequie chenu ulaxu bee bichia nú uzibi' Zacarías liñi indu ze'e chu nzialla ni'illa. 24Cheela bee bichia ze'e, uyu'u endu' xla'cu una'alla Elisabet, nu diqui ayu' uu né chiua'alla ni'lla, nu uri'illa elliebacu' nú unilla: 25“Uri'i Diose lua scua, para nú la tsequichia' bee bene li'á.” 26Chenu uza' xu'cu uu, uxe'la Diose ángele enu lee Gabriel lu tucu eyeche nú lee Nazaret nú nchiñi lu iliu Galilea. 27Para nú nze bi'ya ángele quie' tucu una'a e'ne enu lee María, li'illa nzula nú yuculla tucu niyu enu lee José, nze'ta José quie' lubee bene' tuxie arre David. 28Chequie uyu'u ángele ze'e liñi ni'i elu nzucu María nu uni ángele quie' lulla: ―¡Malune María, li'ilu enu ucañila Diose! Nzu Diose Paa liñibe cuna li'ilu, nu uri'i le'yalanu li'ilu lu ye bee una'a. 29Chenu ulañi' María ángele ze'e, chiqui' uyanu arqui'lla bee bedichia' nú uni ángele cua', nu le'ca uri'illa elliebacu' nú xa neca bee bedichia' cua'. 30Chequie uni zeca ángele ze'e lulla: ―María, la lliquilu, xne ucañila Diose li'ilu nu uri'inu nú cha nze'ca lu cuenda'lu. 31Nee chu'u tucu endu' xla'culu, nu chenu ala endu' quie' hualeelunu Jesuse. 32Li'inu lu'cunu nú chiqui' recanu, nu hualee bee bene li'inu Lli'ñi Diose liñibe, le'ca ri'i Diose liñibe nú acanu arre, tucu nú unga David arre, bene'nu enu udetela, 33para nú nibiya'nu lubee bene Israel diqui tiembu. Nu leca xunga laxu nú rnibiya'nu. 34Che uni María lu ángele ze'e: ―¿Xa modo nú aca nucua' scua, nu la nzucu'nua ni' tucu niyu? 35Nu ucuaqui ángele ze'e lu María: ―Lu'culu endu' cua' equie cuenda' Espíritu Santo, hora ze'e lunú reca Diose liñibe du'nu xca'la' equielu tucu nú rdu' xcabe xca'la' equie bee bene. Enze'e endu' enu lu'culu leca xunga ri'inu dula nu hualee bee bene li'inu Lli'ñi Diose liñibe. 36Le'ca enta nú lu'cu sa'lu Elisabet tucu endu', añinzuca nú unguxulalla, li'illa enu rni bee bene nú leca' modo nú lu'cu endu' pero necala xu'cu uu nú nu' endu' xla'culla. 37Xne leca ni' tucu nú neriña' para Diose. 38Chequie uni María lu ángele ze'e: ―Nzua para nú zibia'a lu Diose, ri'inu tucu nú niarqui'nu cuna li'á. Chenu ulaxu nú uni María scua, chu nzia ángele ze'e che. 39Bee bichia ze'e, uchiu'u María nza lu tucu eyeche nú nchiucu' dañi lu iliu Judea, 40nu chenu uyu'u María liñi ni' Zacarías unilla malune lu Elisabet. 41Chenu ubene' Elisabet nú uni María malune lulla, ucuñi endu' enu nu' xla'cu Elisabet, scua chiqui' uya'na Espíritu Santo cuna Elisabet. 42Chequie, juerte uni Elisabet lu María: ―¡Uri'i le'yala Diose li'ilu lu ye bee una'a, le'ca uri'i le'yala Diose endu'lu enu nzu nú ala! 43¿Ti necaa nú nze'ta bi'ya na' Diosea li'á? 44María chenu unilu malune lua, ucuñi endu' enu nu' xla'cua equie nú ñia nzu arqui'nu. 45¡Neca nze'ca nú uchili arqui'lu María, xne yalu tucu nú uni Diose lulu! 46Chequie uni María: Chiqui' rnia bedichia' nze'ca lu Diose. 47Ñia nzu arquia lu Diose enu tsila'a li'á. 48Xne ubi'yanu caa nzua, añinzuca nú necatsia tucu bene enu sibi' lunu, nu hasta nee nu diqui tiembu ni bee bene nú ñia nza nze'cae lu cuendaa. 49Xne uri'i Diose enu reca yeene huaxi nú neca nze'ca lua. ¡Nu Santo neca nú leenu! 50Nu la tsuxe Diose nú rlu'cu arqui'nu ye bee bene enu rlu'cu ula'na lunu. 51Huaxi nú uri'inu equie nú recanu. Nu ulliti'nu elliebacu' bee bene enu nelliña. 52Le'ca unguxi Diose nú rnibiya' bee bene enu rnibiya', nu udete'nu nú reca bee bene enu lle'na arqui'. 53Udete'nu lunú secala'cha' bee bene enu seca elitsi nu lecaxi udete'nu lubee bene xene. 54Uri'inu elietsa lubee bene Israel, enu neca bene'nu, nu lá zañi'nu nú ulu'cu arqui'nu li'ibeella. 55Tucu nú uninu lubee benea'hua enu udetela lu Abraham cuna lubee bene enu nze'ta lu Famili'lla. Nu leca xunga tsana' arqui'nu li'ibeella. 56Uya'na María ni'i Elisabet tucu chuna uu, cheela nzia María ni'lla. 57Chequie chenu uza' bichia nú ungula endu' Elisabet, ungula tucu endu' niyu'lla. 58Che bee besiñu'lla cuna bee sa'lla uya bi'ya beella li'illa nu ñia utsu arqui'beella, xne uri'i beella beya' nú ñia uhua'a arqui' Diose li'illa. 59Chenu uza' endu' ze'e xunu bichia, uya beella para nú quie seña elu necachi'nu, tucu nú rquie seña bee niyu enu neca bee bene Israel. Nu niarqui' beella nú achiu'ulee endu ze'e Zacarías tucu nú lee pa'nu. 60Pero uni na'nu lubee bene ze'e: ―La chiu'uleenu scua. Juan chiu'uleenu. 61Che uni beella lulla: ―¿Xinú chiulee endu'lu Juan nu ni' tucu bee sa'hua la lee Juan? 62Chequie cuna seña unidichia' beella lu pa' endu' ze'e, para nú ri'i beella beya' xa niarqui'lla nú chiu'lee endu'lla. 63Nu unacu' pa' endu' ze'e tele'e ala para nú quie'ella lu ala xa chiu'ulee endu'lla, nu uquie'ella lu ala ze'e: “Juan chiu'leenu.” Chiqui' uyanu arqui' bee bene ze'e nú uri'illa scua. 64Hora ze'e uya'la zeca nú uni Zacarías, nu unilla bedichia' nze'ca lu Diose. 65Chequie ye bee besiñu' beella chiqui' uyanu arqui'beella, nu ye bee bene bee eyeche nú nchiucu dañi Judea ubene' beella lunú ungae scua. 66Ye bee bene enu ungabiya' nucua' unibeei lu sa'beei: ―¿Xi nze'ta nú aca endu' cua'? Xne che rlube' nú nzu Diose cuna endu' cua'. 67Chequie Zacarías pa' endu' ze'e, chiqui' nzu Espíritu Santo cuna li'illa, nu uquixiella unilla bedichia' nú uliqui' Diose nú unilla: 68¡Che'tsalá Diose liñibe li'inu enu neca Diose lubee bene Israel, xne uriñanu para nú tsila'anu lia'ahua enu neca bee bene'nu! 69Uxe'la Diose lu'ahua tucu enu chiqui' reca para nú tsila'a lia'ahua, necanu enu nze'ta lubee bene' arre David enu uzibi' lu Diose. 70Scua neca nú ucuaqui u'na Diose hasta hua'tu tucu nú udixiule'e bee profeta'nu enu uhuañi nze'ca lunu: 71Nu tsila'anu lia'ahua lubee bene enu rlee lua'ahua cuna lubee bene enu rana arqui' lia'ahua, 72cuna nú hua'a arqui'nu bee bene'ahua enu udetela nu la zañi'nu lunú ucuaqui u'nanu. 73Ninguie' neca nú ucuaqui u'na Diose lu Abraham bene'ahua enu udetela: 74Nú tsila'anu lia'hua lubee bene enu rlee lua'ahua, para nú aca'ahua zibia'ahua lunu nu la lliquia'ahua, 75para nú huañia'ahua tucu nú niarqui'nu, cuna nú ria'ahua tucu nú neli neca lunu, diqui tiembu lunú nehuañia'ahua. 76Nu li'ilu endua, chiu'uleelu profeta' Diose liñibe, xne li'ilu cha rlutilu, para nú tsúche'lu inziu nú riña li'inu. 77Nu ixiule'elu lubee bene para nú ri'i beella beya' nú xa ri'i Diose perdona stula beella cuna nú tsila'anu li'ibeella. 78Xne seca Diose'ahua lia'ahua cuna nú uhua'a arqui'nu lia'ahua, enze'e xe'lanu Lli'ñinu xi neca ellie' bichia lua'ahua, 79para nú xa'lanu elliebacu' bee bene enu nchiñi arqui' lunú necha neca, cuna lubee bene enu nza lu inziu nú nze nitilu beei, nu lube'nu lia'ahua para nú huañia'ahua tucu nú riala nú huañia'hua lunu. 80Ube'taru'cu endu' Zacarías cuna nú naaqui utsuta' arqui'lla lunú neca cuenda' Diose, nu uhuañilla lu dañi achi elu la nucua'a bene, desde bichia nú uquixiella nú udixiule'ella Stichia' Diose lubee bene Israel.

will be added

X\