Judas 1

1Li'á Judas, bichi Jacobo, li'á enu sibi' lu Jesucristo, rquie'a carta quie' luhua li'ihua enu ucañi Diose Pa'ahua, xne secanu li'ihua, nu Jesucristo enu rnibiya' lua'ahua rri'i ucunu li'ihua. 2Diose chiqui' rlu'cu arqui' li'ihua cuna nú liqui'nu nú nzuxe arqui'hua cuna eluseca'nu. 3Bee sa'a enu nzeli arquia'ahua Jesucristo, hasta hua'tu niarquia nú quie'a tucu carta luhua equie cuenda' nú rlu'cua'ahua nú tsila'a Diose lia'ahua. Pero nee uriña bichia nú rqui'ña nú rquie'a carta quie' luhua para nú nia luhua nú bi'yahua lunú nzeli arqui'hua nú uyucu arqui'hua tucutsia bese li'ihua enu neca bene' Jesucristo. 4Xne nu' bene enu rri'itsia nú neca beei enu nzeli arqui' Diose para nú cua'atsia beei letahua, li'ibeei enu nediya' nze'ca' Diose nú rialabeei castiya'beei, xne la lliquibeei li'inu. Li'ibeei subeei tucu pretexto nú chiqui' neca nze'ca Diose, che nehuañibeei tucu nú niarqui'tsia beei, nu la zelabeei nú nibiya' Jesucristo lubeei, li'inu enu neca tucutsia cuna Pa'ahua enu rnibiya' lua'ahua. 5Añinzuca nú nediya'la'hua lunú nia luhua, pero ellu'cu' zecaa arqui'hua nucua', añinzuca nú uhua Diose bee bene Israel Egipto, pero luze'elá utsana'nu nú unguti bee bene Israel enu lá chilí arqui' li'inu. 6Le'ca esquie bee ángele enu né zucu' nú uni Diose nú nibiya' beei elu udete' Diose nú nibiya' beei, li'inu uduche'nu li'ibeei elu máse natsacabe nzu, hasta bichia nu hualunue lu cuenda' bee bene. 7Nu le'ca bee bene Sodoma cuna Gomorra cuna beelá bee bene eyeche enza ze'e, li'ibeei chiqui' necha uhuañibeei nu uri'ibeei ye clasia' bee eluhuexe tucu nú niarqui'tsia beei. Enze'e nehuana ulle'ca beei chenu unitilu Diose li'ibeei nu utsiqui'nu li'ibeei, nucua' neca tucu ejemplu para lu yea'ahua. 8Añinzuca nú ungae scua, nee le'ca scua rri'i bee bene ze'e rla'nabeei nú cua'atsiabeei letahua, li'ibeei enu seca nú acabeei ri'ibeei tucu nú necatsia elliebacu'beei, nu rnitilubeei le'catsia li'ibeei, la zela beei nú nibiya' Cristo lubeei nu le'ca rnibeei bedichia' nú nechá neca equie cuenda' bee ángele' Diose. 9Pero chenu unixuu arcangel Miguel cuna beze'lu, equie cuenda' cuerpo' Moisés, ni' tucu bedichia' nú necha neca né laca arqui'lla anilla lu beze'lu, unitsialla: “Leta ya Diose tsa'na li'ilu.” 10Nu bee bene ze'e enu rri'itsia nú nucua'a beei letahua rni beei bedichia' nú chiqui' necha neca, equie nú la ri'ibeei beya', pero equie beenú necha neca cua' rri'ibeei, rri'ibeei nucua' sin nú ri'ibeei elliebacu' xi neca tucu nañi, nu enze'e nzenitilu beei li'ibeei lu Diose. 11¡Cue'beei!, xne nzequie beei inziu' Caín. Cuna nú niarqui'tsia beei ri'i beei ana dimi, tucu nú uri'i Balaam, nu zeca beei tucu nú ulle'ca Coré, chenu niarqui'i nibiya'i lu Moisés. 12Nu le'ca li'ibeei neca beei enu rnitilu eliñi nú rri'ihua chenu riete' sa'hua nu racu juntuhua, racutsia beei sin nú tu'beei nu la chenu arqui'beei beelá bee bene, neela'tsia beei nzuebeei, li'ibeei neca beei xi neca xcabe nú la uya' quiu nú ruya' bii cuna xi neca bee aca nú rietsu cuna lue xne la ayune. 13Li'ibeei neca beei xi neca inzatu' chenu nelachii tucu nú neca chenu xiu'u lliña lu inzatu', le'ca scua sin nu tu'beei rri'ibeei beenú nechá neca. Nu le'ca li'ibeei neca beei xi neca quii nú rlaca enza liñibe xne uniti beei inziu' beei; scua para siempre riala beei elu natsacabe nzu. 14Nu Enoc, enu unga lu achi texcua'a bee bene lulá Adán, li'illa unilla equie cuenda' bee bene cua': “Li'á ulañia Pa'ahua Diose nú nze'tayunu huaxi bee ángele'nu. 15Para nú hualunue lu cuenda' ye bee bene, nu ninu xi castiya riala bee bene enu necha rri'i equie cuenda' ye beenú necha neca nú rri'i beei, cuna equie cuenda' bedichia' nú nechá neca nú uni condra beei li'inu, equie nú neca beei bene enu rlu'cu dula.” 16Bee clasia' bee benequie' leca xi yu' arqui'beei ye nú se'ta beei, nu rri'itsia beei lunú nze'ta ana arqui'beei nú ri'ibeei. Le'ca siempre sucu' aya beei le'catsia li'ibeei nu rni nze'ca beei lu cuenda' bee bene para nú riucubeei lunú niarqui'beei. 17Pero li'ihua bee sa'a enu nzeli arquia'ahua Jesucristo, chiqui' se'ca li'ihua. Enze'e ullu'cu' arqui'hua nu bee apóstol' Jesucristo, 18li'ibeella unibeella: “Chenu nze'ta axula nú láxu iliulabe chu'u bee bene enu tsequichia' lu ye nú nze'ta lu Diose, nu ri'ibeei tucu nú niarqui'tsiabeei.” 19Bee clasia' bee benecua' neca enu rri'i nu rle'e sa' bee bene enu nzequie inziu' Diose, nu li'ibeei nehuañi beei tucu nú niarqui'tsiabeei, la nehuañibeei cuna Espíritu Santo' Diose. 20Pero li'ihua bee sa'a enu nzeli arquia'ahua Jesucristo enu chiqui' se'ca, utsuta' arqui'hua lunú nzeli arqui'hua, xne lunú nzeli arqui'hua Jesucristo. Nucua' chiqui' lecaxi ná, nu una'cu'hua lu Diose cuna elietsa' Espíritu Santo. 21Uquia quiehua eluseca' Diose diqui nú nucua'a quieehua nú riña bichia nú lu'cu arqui' Jesucristo lia'ahua, nu liqui'nu lua'ahua elunehuañi nú leca xunga laxu. 22Uhua'a arqui'hua bee bene enu sa'sca' arqui'. 23Uri'ihua elietsa lubee bene enu nza lu inziu nú necha neca, tucu nú rri'i bene enu rri'i elietsa lu bene enu nze zana' lu quii, uzecahua li'ibeei, pero la ri'ihua tucu nú rri'i beei, ubi'yahua para nú la zana'hua lu dula nú rri'ibeei. 24Nu' tucutsia Diose enu rlu'cu nú rnibiya', para nú acanu'nu li'ihua nú la zana'hua lu dula, para nú ñia nzu arqui'hua nu leca xi nahua riñahua liñibe elu nzucunu. 25Enze'e li'inu enu neca tucutsia Diose, li'inu enu utsila'a lia'ahua lu dula equie cuenda' Jesucristo enu rnibiya' lua'ahua, li'inu rialanu ula'na xne yeene necane para li'inu, nu tucutsia li'inu rlu'cunu poder cuna elu usticia desde hua'tu, nu hasta nee nu diqui tiembu. Amén.

will be added

X\