San~Juan 9

1Chenu nzedete Jesuse tucu luhuare ulañi'nu tucu niyu enu la ye'e lu desde nú ungulalla. 2Chequie unedichia' bee bene'nu lunu: ―Maestro, ¿xinu laye'e lu niyu quie' desde nú ungulalla? ¿Neca nucua' equie cuenda' stula pa'lla cuna na'lla la, urre necane equie cuenda' stulalla la? 3Nu ucuaqui Jesuse nú uninu: ―La nequie'lu niyuquie' equie cuenda' stulalla, ni' equie cuenda' stula pa'lla cuna na'lla. Li'illa nequie'lulla para nú lañi' bee bene lunú reca Diose rri'i equie milagro nú aca lulla. 4Nee diqui nú nu'sca' tiembu, rqui'ña nú ri'ahua lunú rni enu uxe'la li'á, xne nze'ta chenu laxu tiembu cua', nú lecasca' xi aca. 5Nu diqui nú nzua lu iliulabe quie', li'á neca ellie'e para lubee bene iliulabe. 6Chenu ulaxu nú uni Jesuse scua, chee utsuxenenu lu yuu nu ureche'nu ebenu cuna xenenu nu udu'nu ebenu cua' i'culu niyu enu la ye'e lu ze'e. 7Nu uninu lulla: ―Uquia uquiee lulu ru'u estanque nú lee Siloé ―Siloé, rni nucua'. Enu uxe'la. Che uya niyu ze'e nu uquiella lulla, nu chenu ubenchila'lla ri'yalalla. 8Chequie bee besiñu'lla cuna bee bene enu nediya' nú rnacu'lla caridá unibeei: ―¿Xie' lacanu niyuquie' neca enu sucu rnacu' caridá la? 9Nu' beei rni: ―Li'illa nucua'. Le'ca nu'lá beei enu rni: ―Xi rnaa nze'e rnaalla pero laca li'illa. Che uni niyu ze'e: ―Li'á nze'e. 10Chequie unedichia' beei lulla: ―¿Xaquie modo uri'ilu nú uquixie ri'yalu che? 11Nu ucuaquilla nú unilla: ―Bene enu lee Jesuse ureche'enu ebenu udu'nu i'culua, che uninu lua: “Uquia uquie lulu ru'u estanque Siloé.” Nu chu uya'a, nu chenu ulaxu nú uquiea lua ri'yala. 12Nu unibeei lulla: ―¿Ma bene ze'e che? Nu ucuaquilla: ―La ri'á beya'. 13Chequie uyayu beei niyu enu unga niquie'lu ze'e lubee fariseo. 14Xne bichia nú ureche'e Jesuse ebenu nu udu'nue i'culu niyu ze'e para nú ubi'yai. Bichia ze'e neca bichia nú sulachi bee bene. 15Nu unidichia' bee fariseo ze'e lulla, nú xa unga nú uquixie nú ri'yalla nu ucuaquilla lubeei: ―Bene ze'e udu' ebenu i'culua, nu chu uyaquiea lua, nu nee ri'yalá. 16Nu' bee fariseo ze'e enu uni: ―Bene enu uri'iyeca i'cululu la acalla bene' Diose, xne la lu'culla ula'na bichia nú sulachi bee bene. Pero stucu beei uni: ―¿Xa aca nucua' ri'i nucua' milagro quie' tunu rlu'cu nucua' dula? Nu urene urene unibeei. 17Chequie unidichia' zeca'la beei lu niyu enu unga niquie'lu ze'e: ―Nee nú uri'iyeca benecua' i'cululu, ¿ti neca nucua' secalu? Nu unilla: ―Li'á rnia nú neca nucua' tucu profeta. 18Pero bee bene Israel ze'e la chili arqui'beei nú unga niquie'lu niyu ze'e, nu nee ri'yalla. Che ubixia beei pa'lla cuna na'lla, 19para nú unidichia' beei lubeella: ―¿Xie' ninguie' endu'hua enu rnihua nú la ye'elu desde nú ungula la? Nee, ¿xaquie unga nú ri'yai? 20Chequie ucuaqui pa'lla cuna na'lla: ―Nediya'ru nú necai lliana'ru, nu le'ca nediya'ru nú desde nú ungulai la ye'e lui. 21Pero la ri'iru beya' xa unga nú ri'yai, nu le'ca la ri'iru beya' ti uri'iyeca i'cului. Mejora unidichia'hua lui unguxulacai, li'icai ixiule'i luhua xa unga nucua'. 22Uni pa'lla cuna na'lla scua, equie nú xiqui beella, xne unga tucu necatsela bee bene Israel nú tatse bee enu ni nú neca Jesuse Cristo, la zela'beei nú chu'u nze'e liñi indu. 23Enze'e uni pa'lla cuna na'lla: “Mejora lui nedichia'hua, unguxulacai.” 24Che ubixia zeca beei niyu enu unga niquie'lu nu unibeei lulla: ―Nzucu Diose ri'ya, uni' nú neli neca, xne nediya'ru nú bene enu uri'iyeca i'cululu necalla bene enu rlu'cu dula. 25Nu ucuaqui niyu ze'e: ―La ri'á beya' tunu rlu'culla dula, urre la lu'culla dula, lunú nediyatsia nú ante unga niquie'lua nu nee ri'ya. 26Chequie unidichia' zeca beei lulla: ―¿Xa uri'inu nucua' lulu? ¿Xa uri'i nucua' nú reca ri'yalu? 27Nu ucuaquilla: ―¿Unilá luhua, pero la chili arqui'hua nú rnia? ¿Xinu niarqui'hua nú ni zecaa luhua xa uri'illa? ¿Xie' le'ca nuhua niarqui'hua nú acahua bene'lla la? 28Che uqui'ya'lla uri'i beei nu unibeei lulla: ―Li'ilu tunu necalu bene'lla. Pero li'iru necaru bene' Moisés. 29Xne li'iru nediya'ru nú Diose uni lu Moisés. Pero benecua' ni'teme' la ri'iru beya' cá enza nze'talla. 30Che uni niyu ze'e lubeei: ―¡Nú secalullie' bene necahua'! Li'ihua la ri'ihua beya' cá enza nze'talla pero li'illa uri'illa nú ri'ya nee. 31Nediya' nze'ca'hua nú Diose la ri'i caso bee bene enu rlu'cu dula, rri'i casotsianu bee bene enu sucu' stichia'nu nu rri'i lunú niarqui'nu. 32Leca xunga ubene'ahua nú nu' tucu bene enu rri'i nú ri'ya tucu bene enu la ye'elu desde nú ungula. 33Tunu benecua' la ye'talla equie cuenda' Diose. Lecaxi acalla ari'illa. 34Che unibeei lulla: ―Li'ilu nú ungulanúlu stulalu, ¿xie' li'ilálu zete'lu li'iru la? Nu ulua beei li'illa ze'e. 35Ungabiya' Jesuse nú ulua bee bene Israel ze'e niyu enu unga niquie'lu liñi indu, nu chenu ulla'canu li'i uninu lui: ―¿Nzelí arqui'lu Bene enu uxe'la Diose la? 36Nu ucuaquii nú uni: ―Detá, udixiule'e tii nze'e para nú chili arquia li'illa. 37Che uni Jesuse lulla: ―Ulañi'la'lulla, nu li'illa necalla enu rdichia'nulu nee. 38Chequie utsulliqui niyu ze'e lu Jesuse, nu uni: ―Nzelí arquia li'ilu Detá. 39Nu chu uni Jesuse: ―Li'á ubela lu iliulabe quie' para nú ri'á elu usticia, para nú lañi' bee bene enu la lañi', nu bee enu rlañi' la lañia' bee nze'e. 40Chequie chiucu chuna bee fariseo enu nucua'a lunu ze'e, chenu ubene' beei nú uninu scua, unibeei lunu: ―¿Xie' le'ca nuuru niquie'luru la? 41Che uni Jesuse lubeei: ―Tunu necacla nú niquie'luhua, lecaxi equiya rlu'cuhua equie stulahua. Pero lunú rnihua nú ri'yahua enze'e rlu'cuhua equiya.

will be added

X\